We love Wales!

We love Wales!

We love Wales!
Croeso! If you love all things Welsh and wild then this is the group for you. Here you can chat to other RSPB supporters, share your stories and tips, and post photos of wildlife and wild places.

We love Wales!

 • Nature needs your help

  I ddarllen hwn yn Gymraeg cliciwch yma

  Tell Welsh Government to put action for nature in its recovery plan

  You can do this by sending a letter in response to the public consultation open right now.  

  Natural Resources Minister, Carl Sargeant, and his Welsh Government officials are developing a Nature Recovery Plan and new legislation, the Environment (Wales) Bill.  The policy plan and new law could go a long way towards saving nature. But there’s a problem.

  There’s not enough action in the plan to meet nature’s needs.

  Bizarrely, the Nature Recovery Plan doesn’t say much about how we’re going to achieve nature’s recovery. There is very little action included in the plan.  In contains many good words, but it doesn’t show the commitment to action or access to funding that will make the difference nature needs.

  Instead Welsh Government has pinned its hope for nature’s recovery on an idea called “natural resource management”.  This proposes to integrate plans and policies to join up the different ways people work across the environment in Wales, from farmers to fishermen, conservationists to construction workers.  This joined up approach makes sense and is necessary. But Government is missing the point if they focus on process at the expense of action for nature in our fields, wetlands, seas and mountains.  On its own, Welsh Government’s “natural resource management” is not enough to bring back our wildlife.

  For nature to recover, it needs strong leadership from Government:

  • The Nature Recovery Plan must include a fully funded plan of action on the ground to restore our most precious and threatened wildlife, and create space for nature in our network of special sites, and across our wider countryside and seas. Monitoring measures must be included so we can see whether we’re meeting nature’s needs.
  • The Environment (Wales) Bill needs to use its power to unite society to save nature. It must set long-term legally binding targets for nature’s recovery, and declare it a duty of all public bodies “to further the conservation and enhancement of biodiversity” in their activities. With these points enshrined in law, action for nature will be a priority in Wales.

  Help put action in the Nature Recovery Plan.  The RSPB has over 50,000 members in Wales and there are thousands more nature lovers.  You are not a lone voice, but one of tens of thousands of Welsh people who care passionately about our natural environment, and your voice is important.  Join us in speaking up loud and clear for birds and wildlife in Wales by telling Welsh Government to include action for nature in the Nature Recovery Plan. 

  Email or post your letter to Welsh Government by Wednesday 3 December to biodiversity@wales.gsi.gov.uk or Biodiversity and Nature Conservation Branch, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UR.

  To help you, here are four points you may like to include in your letter:

  • We need a fully funded plan of action that meets nature’s needs.  Welsh Government thinks our wildlife will recover because a new approach called “Natural Resource Management” will integrate policies and plans to change the way people work across the environment in Wales. This process may go some way to help, but on its own it is not enough.
  • Improving our network of special places and most threatened and precious wildlife is essential. We need Welsh Government to invest in restoring our special sites and priority species and habitats.  Our sites must be bigger, better and more connected and our threatened and precious wildlife restored.  Commitment to improving these crucial nature conservation tools in the Nature Recovery Plan is essential.
  • Investment in scientific evidence is essential. We need to be able to see what’s working and what’s not – monitoring the condition of sites and trends for a full range of species and habitats is essential. This helps us see nature’s needs and ensures we’re using the right tools for the job. We can’t restore the nature we’ve lost if we can’t see what we’re doing.
  • Welsh Government must show strong leadership and ambition by making it law to achieve nature’s recovery. We need the Environment (Wales) Bill to enshrine in law long-term legally binding targets that promise to reverse declines in nature. We need the law to also declare it a duty of all public bodies “to further the conservation and enhancement of biodiversity” in their activities. This will give nature recovery the power it needs to succeed.

  Please help us monitor the progress of our campaign – email or post a copy of your letter to Heather Galliford, Conservation Officer (Policy and Campaigns) at campaigns.wales@rspb.org.uk or RSPB Cymru, Sutherland House, Castlebridge, Cowbridge Road East, Cardiff, CF11 9AB.

  To receive more information about our campaigns and find out how to get involved visit – http://www.rspb.org.uk/joinandhelp/campaignwithus/

  Thank you for joining us to make a difference and speak up for nature

 • Mae angen eich cymorth ar fyd natur

  To read this in English click here 

  Dywedwch wrth Lywodraeth Cymru osod camau priodol dros fyd natur yn ei gynllun adfer

  Gallwch wneud hyn drwy yrru llythyr mewn ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus sydd yn agored yr eiliad hon.

  Mae’r Gweinidog dros Adnoddau Naturiol, Carl Sargeant, a’i swyddogion yn Llywodraeth Cymru’n datblygu Cynllun Adfer Natur a deddfwriaeth newydd, Mesur yr Amgylchedd (Cymru).  Fe all y cynllun polisi a’r gyfraith newydd fynd ymhell tuag at achub byd natur.  Ond, mae problem yn bodoli.

  Nid oes digon o weithredu yn y cynllun i ateb anghenion byd natur.

  Yn rhyfedd iawn, nid yw’r Cynllun Adfer Natur yn sôn llawer ynglŷn â sut yr ydym yn mynd i wireddu adferiad byd natur.  Ychydig iawn o weithredu sy’n cael ei gynnwys yn y cynllun.  Mae’n cynnwys llawer o eiriau da, ond nid yw’n dangos yr ymrwymiad i weithredu neu fynediad at nawdd a fydd yn gwneud y gwahaniaeth sydd ei angen ar fyd natur.

  Yn hytrach, mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi ei obaith dros adferiad byd natur gyda  syniad o’r enw “rheolaeth adnoddau naturiol”.  Mae hwn yn cynnig cyfuno cynlluniau a pholisïau er mwyn dod â’r ffyrdd gwahanol y mae pobl yn gweithio yn amgylchedd Cymru at ei gilydd, o ffermwyr i bysgotwyr a chadwraethwyr i weithwyr adeiladu.  Mae’r dull yma o weithredu cyfunol yn gwneud synnwyr ac yn angenrheidiol.  Ond mae’r Llywodraeth yn camddeall y nod os ydynt yn canolbwyntio ar broses yn hytrach nag ar weithredu dros fyd natur yn ein caeau, gwlyptiroedd, moroedd a mynyddoedd.  Ar ei ben ei hun, ni fydd “rheolaeth adnoddau naturiol” Llywodraeth Cymru’n ddigon i ddod â’n bywyd gwyllt yn ôl.

  I sicrhau adferiad byd natur, mae angen arweiniad cryf gan y Llywodraeth:

  • Rhaid i’r Cynllun Adfer Natur gynnwys cynllun gweithredu ar y ddaear a ariennir yn llawn i adfer ein bywyd gwyllt mwyaf gwerthfawr ac o dan fygythiad, a chreu gofod ar gyfer byd natur yn ein rhwydwaith o safleoedd arbennig, a ledled ein cefn gwlad a’n moroedd ehangach.  Rhaid cynnwys mesurau monitro fel ein bod yn gallu gweld a ydym yn ateb anghenion byd natur.
  • Mae angen i’r Mesur Amgylchedd (Cymru) ddefnyddio ei rym i uno cymdeithas i achub byd natur.  Mae’n rhaid iddo osod targedau tymor hir sy’n gyfreithlon ymrwymol dros adferiad byd natur, a datgan dyletswydd ar bob corff cyhoeddus “i wireddu cadwraeth a gwella bioamrywiaeth” yn eu gweithgareddau.  Os gosodir y pwyntiau yma o fewn y gyfraith, bydd gweithredu dros fyd natur yn flaenoriaeth yng Nghymru. 

  Helpwch i osod camau priodol o fewn y Cynllun Adfer Natur.

  Mae gan yr RSPB dros 50,000 o aelodau yng Nghymru ac mae miloedd mwy’n caru byd natur.  Rydych yn un o ddegau o filoedd o bobl Cymru sy’n pryderu’n fawr am ein hamgylchedd naturiol, ac mae eich llais yn bwysig.  Ymunwch â ni i godi ein lleisiau yn uchel a chlir dros adar a bywyd gwyllt Cymru drwy ddweud wrth Lywodraeth Cymru gynnwys gweithredu dros fyd natur yn y Cynllun Adfer Natur.

  E-bostiwch neu postiwch eich llythyr at Lywodraeth Cymru erbyn dydd Mercher 3 Rhagfyr biodiversity@wales.gsi.gov.uk neu Gangen Bioamrywiaeth a Chadwraeth Natur, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UR.

  I’ch helpu chi, dyma bedwar pwynt yr hoffech efallai eu cynnwys yn eich llythyr:

  • Mae arnom angen cynllun gweithredu a ariennir yn llawn ac sy’n ateb anghenion byd natur.  Mae Llywodraeth Cymru’n credu y bydd ein bywyd gwyllt yn adfer oherwydd bydd dull newydd o weithredu o’r enw “Rheolaeth Adnoddau Naturiol” yn integreiddio polisïau a chynlluniau i newid y ffordd y mae pobl yn gweithio ledled yr amgylchedd yng Nghymru.  Gyda chymorth, fe all y broses hon gynorthwyo i ryw raddau, ond nid yw’n ddigon ar ei phen ei hun.
  • Mae gwella ein rhwydwaith o fannau arbennig a’n bywyd gwyllt mwyaf gwerthfawr sydd o dan fygythiad yn hanfodol.  Mae angen i Lywodraeth Cymru fuddsoddi mewn adfer ein safleoedd arbennig a rhywogaethau a chynefinoedd â blaenoriaeth.  Mae’n rhaid i’n safleoedd fod yn fwy, yn well a gyda mwy o gysylltiad rhyngddynt i sicrhau adferiad ein bywyd gwyllt gwerthfawr sydd o dan fygythiad.  Mae ymrwymiad i wella’r arfau cadwraeth natur angenrheidiol hyn yn hanfodol.
  • Mae buddsoddiad mewn tystiolaeth wyddonol yn hanfodol.  Mae arnom angen allu gweld beth sy’n gweithio a beth sy’n methu – mae monitro cyflwr safleoedd a thueddiadau ar gyfer ystod lawn o rywogaethau a chynefinoedd yn hanfodol.  Mae hyn yn ein helpu i adnabod anghenion byd natur ac yn sicrhau ein bod yn defnyddio’r arfau priodol ar gyfer y gwaith.  Ni allwn adfer y byd natur yr ydym wedi ei golli os na allwn weld beth ydym yn ei wneud.  
  • Rhaid i Lywodraeth Cymru arddangos arweiniad cadarn ac uchelgais drwy sicrhau cyfraith i wireddu adferiad byd natur.  Mae angen i Fesur yr Amgylchedd (Cymru) osod targedau tymor hir sy’n gyfreithiol ymrwymol sy’n addo gwrthdroi prinhad byd natur.  Mae angen i’r gyfraith hefyd ddatgan ei fod yn ddyletswydd ar bob corff cyhoeddus “i wireddu cadwraeth a gwella bioamrywiaeth” yn eu gweithgareddau.  Bydd hyn yn sicrhau’r grym sydd ei angen ar adferiad byd natur i lwyddo.   

  Gallwch ein helpu i fonitro cynnydd ein hymgyrch - e-bostiwch neu bostiwch gopi o’ch llythyr at Heather Galliford, Swyddog  Cadwraeth (Polisi ac Ymgyrchoedd) ar campaigns.wales@rspb.org.uk neu at RSPB Cymru, Tŷ Sutherland, Pontycastell, Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd, CF11 9AB.

  I dderbyn mwy o wybodaeth am ein hymgyrchoedd a sut i gymryd rhan ewch i – http://www.rspb.org.uk/joinandhelp/campaignwithus/

  Diolch i chi am ymuno â ni i wneud gwahaniaeth ac i godi llais dros fyd natur.

 • Guest blog by Iolo Williams as he reflects on a thought provoking trip to RSPB Grassholm

  If you have 5 mins over lunch today why not take a look at a guest blog by Iolo Williams, as he reflects on his day on RSPB Grassholm, this story was also aired on BBC Autumnwatch last week.

  Click on this link to the blog: http://www.rspb.org.uk/community/placestovisit/ramseyisland/b/ramseyisland-blog/archive/2014/11/06/iolo-williams-guest-blog-grassholm.aspx