May, 2010

Places to visit

Places to visit
Do you love our nature reserves? Share your thoughts with the community. Or if you're thinking about visiting and would like to find out more, ask away!

Glaslyn osprey diary

Follow the fortunes of a pair of ospreys breeding near Porthmadog in north Wales.
 • Two bundles of joy / Dau gyw bach

  The Glaslyn osprey pair’s first chick hatched on Saturday morning (15 May) at 11.27am, watched by a crowd of eager onlookers in the visitor centre. The second egg hatched this morning (Monday 17 May) at 8.05am, this time with just Project Officer Geraint Williams and volunteer Margaret Williams as an audience.

  On Saturday the mother osprey was very agitated a minute before the egg hatched and then the egg literally split in two and the chick emerged!  When the second chick hatched, the mother was seen looking down and appeared to be listening to the egg beforehand.  While she was feeding the first chick the second head appeared!

  The remaining egg will continue to be incubated by the adult birds and if everything goes to plan we hope the third egg will hatch on Wednesday.  We will not know if they are male or female until they are ringed at four weeks old.

  The new arrivals are both completely bald and very tiny, as you would expect from chicks just a few hours old.  Their eyes have opened fully and they are feeding well, and the father osprey is catching fish locally and bringing them back to the nest.

  So, if you’re visiting over the next few days you’ll be among the first to see the new family!

  Daeth cyw bach cyntaf pâr y Glaslyn o weilch y pysgod o’r ŵy ar fore Sadwrn (15 Mai) am 11.27 y bore er mawr lawenydd i wylwyr brwdfrydig yn y ganolfan ymwelwyr. Daeth yr ail gyw o’r ŵy’r bore yma (Llun 17 Mai) am 8.05 y bore, y tro yma gyda dim ond Swyddog y Project Geraint Williams a’r gwirfoddolwr Margaret Williams fel cynulleidfa.

  Ar ddydd Sadwrn roedd yr iâr gwalch y pysgod wedi cyffroi’n llwyr dim ond munud cyn i’r ŵy ddeor; yna holltodd yr ŵy’n ddau a daeth y cyw i’r golwg! Wrth i’r ail ŵy ddeor, gwelwyd yr iâr yn edrych i lawr fel pe bai’n gwrando ar y cyw yn yr ŵy.  Wrth iddi fwydo’r cyw cyntaf ymddangosodd yr ail ben! 

  Mae’r ddau oedolyn yn parhau i eistedd ar y trydydd ŵy yn eu tro ac, os aiff pob dim yn iawn, gobeithiwn y bydd yn deor ar ddydd Mercher.  Ni fyddwn yn gwybod ai ceiliog neu iâr yw’r cywion nes byddwn yn eu modrwyo’n bedair wythnos oed.

  Mae’r ddau gyw’n hollol foel ac yn fach iawn, fel y byddech yn ei ddisgwyl gan nad ydynt ond ychydig o oriau oed.  Mae eu llygaid wedi agor ac maent yn bwydo’n dda.  Mae’r ceiliog yn dal pysgod yn lleol ac yn dod â nhw’n ôl i’r nyth.

  Felly os ydych yn ymweld â’r safle gwylio ar y Traeth Mawr ger Porthmadog dros y dyddiau nesaf byddwch yn rhai o’r pobl cyntaf i weld y teulu newydd!

 • Third chick is spotted / Trydydd cyw wedi ei weld

  The Glaslyn osprey pair’s third chick started to hatch at 15.04 today (Wednesday 19 May) and is fighting its way into the world as we speak. All three chicks will remain in the nest until the second week in July – when they will stretch their wings as they learn to fly.

  The site has a live video link from the nest feeding into a TV screen in the visitor centre near Porthmadog.  This allows visitors to see live footage of the osprey family and can be viewed online via the BBC website http://www.bbc.co.uk/wales/northwest/sites/webcams/pages/ospreys.shtml

  Dechreuodd trydydd cyw pâr Glaslyn o weilch y pysgod ddeor brynhawn heddiw am 15.04 (dydd Mercher 19 Mai) ac mae’n brwydro i ddod o’r wy yr eiliad hon. Bydd y tri chyw’n aros yn y nyth tan ail wythnos mis Gorffennaf.  Yna byddant yn ymestyn eu hadenydd ac yn ymarfer ar gyfer hedfan o’r nyth.

  Ar y safle mae cyswllt fideo byw o’r nyth yn bwydo i mewn i sgrîn deledu yn y ganolfan ymwelwyr.  Mae ymwelwyr felly’n gallu gweld lluniau manwl o deulu’r gwalch y pysgod a gellir eu gwylio ar lein hefyd ar wefan y BBC drwy fynd i
  http://www.bbc.co.uk/wales/northwest/sites/webcams/pages/ospreys.shtml

 • Community weekend success / Penwythnos gymunedol bythgofiadwy

  First of all a BIG THANK YOU to EVERYONE who came to the Community weekend! Visitors, helpers and stallholders – together we raised £889 for the Glaslyn osprey project!
  The money raised will be helping to make nature a stronger and bigger part of our lives in Wales, and ensuring species recovery projects and conservation projects continue their important work.
  We will be holding another Community weekend on Saturday 21 and Sunday 22 August, if you would like to be involved please contact Ceri Thomas on 077 399 21 449.
  Thank you again for all your hard work and support.

  Diolch yn FAWR IAWN i bawb wnaeth gymryd rhan yn y Penwythnos Cymunedol! Gwnaeth yr ymwelwyr, gwirfoddolwyr a stondinau codi £889 ar gyfer project gwalch y pysgod Glaslyn.
  Bydd yr arian yn helpu gwneud natur yn rhan o’n bywydau yng Nghymru, ac yn sicrhau fod projectau adferiad rhywogaethau a phrojectau cadwraethol yn parhau i neud eu gwaith pwysig.
  Bydd Penwythnos Cymunedol arall yn digwydd ar ddydd Sadwrn 21 a dydd Sul 22 Awst, os ydych am gymryd rhan cysylltwch â Ceri Thomas ar 077 399 21 449.
  Diolch et o am eich holl gwaith caled a cefnogaeth.