RSPB
Print page

Gwlyptir i Gymru

Adult male lapwing in breeding habitat

Image: Andy Hay

Project a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri yw Gwlyptir i Gymru i adfer treftadaeth goll gwlyptir yng Nghymru. Mae'n bartneriaeth rhwng RSPB Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a'r Cymdeithasau Byd Natur er budd bioamrywiaeth yng Nghymru.

Mae gwlyptiroedd yn fannau pwysig a chyffrous i fywyd gwyllt a phobl. Bydd creu gwlyptiroedd yng Nghymru yn helpu aderyn y bwn, y gornchwiglen, y pibydd coesgoch, adar dwr, y dyfrgi, llygoden bengrwn y dwr a bywyd gwyllt arall fel gweision y neidr.

Cytunodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri i roi cymorth grant o 75% o'r costau o £4.2 miliwn a amcangyfrifir ym mis Tachwedd 2000 ac eisoes mae cynnydd sylweddol wedi ei sicrhau ar amryw o safleoedd.

Hyd yn hyn, prynwyd dau brif safle ar y Dyfi gydag arwynebedd o 253 hectar. Eisoes mae gwaith i addasu'r rhwydwaith ddraenio a chodi lefel y dwr wedi sicrhau cynnydd o 190% ym mhoblogaeth y gornchwiglen o 11 i 32 pâr. Ar Ynys Môn, mae gwaith ar ein gwarchodfa natur yng Nghors Ddyga (200 ha) a Gwlyptir y Fali (172 ha) wedi parhau i ehangu arwynebeddau o gors a glaswelltir gwlyb.

Mae'r project, yn ogystal â sicrhau buddion enfawr i fywyd gwyllt a'r tirlun, yn golygu bod cymunedau lleol hefyd yn elwa drwy ennill cyfleoedd cyflogaeth newydd a datblygiad adnodd twristiaeth newydd.

Bydd y camau nesaf yn cynnwys paratoi cais pellach i GDL sydd â'r nod o ledaenu'r project i Gymru gyfan.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Bryan Jones, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Llwyn Brain, Ffordd Penlan, Parc Menai, Bangor, Gwynedd LL57 4DE, neu ffoniwch 01248 670770.