RSPB
Print page

Rhywbeth at ddant pawb yn Niwrnod Agored Blynyddol Gwlyptiroedd Casnewydd

4 July 2012

Dana Thomas
Communications Officer
E-mail: dana.thomas@rspb.org.uk

Ddydd Sul 8 Gorffennaf bydd digwyddiad blynyddol mwyaf Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptiroedd Casnewydd yn cael ei gynnal.


Bydd y warchodfa – y mae’r Cyngor Cefn Gwlad yn berchen arni ac yn ei rheoli – yn cynnal y Diwrnod Agored rhad ac am ddim yma i ddathlu deuddeg mlynedd ers i’r warchodfa gael ei sefydlu. Mi fydd gweithgareddau ar gyfer plant ar gael drwy’r diwrnod, yn ogystal â thaith gerdded dywysedig a stondinau di-rif.


Y llynedd daeth mwy na 1,000 o bobl draw i gymryd rhan yn y gweithgareddau – er enghraifft chwilio trwy byllau â rhwydi a dringo waliau. Mi fydd gan elusennau cadwraeth, fel yr Hedgehog Helpline, Swan Rescue, a mudiadau lleol fel y Sgowtiaid, y Geidiau, a Chymdeithas Adaregol Gwent, yn ogystal â Chyngor Dinas Casnewydd a’r Cyngor Cefn Gwlad, stondinau yno.
Yn ôl Jenna Wright, Cynorthwy-ydd y Ganolfan Ymwelwyr: “Dyma un o’n digwyddiadau blynyddol pwysicaf, ac rydym yn edrych ymlaen at gynnal gweithgareddau a fydd yn difyrru ac yn diddanu ein hymwelwyr! Dewch draw, boed law neu hindda – mi fydd ’na rywbeth at ddant pawb.”


Meddai Kevin Dupé, Rheolwr Gwarchodfa’r Cyngor Cefn Gwlad: “Mae’r Diwrnod Agored yn gyfle gwych i bobl sydd ddim yn ymweld â ni’n rheolaidd ddod draw i weld y warchodfa a’r hyn sydd ganddi i’w gynnig. Mae’r naws hamddenol yn ffordd wych o gyflwyno pobl i’r bywyd gwyllt sydd ar y warchodfa.”


Bydd bws to agored rhad ac am ddim ar gael i gludo pobl i’r Diwrnod Agored, a bydd yn gadael Stondin 30/31 Gorsaf Fysiau Casnewydd am 10:30 a 13:30. Bydd yn gadael Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptiroedd Casnewydd am 14:05 a 16:00 ac yn mynd trwy Ringland, Alway, Beechwood ac i Orsaf Fysiau Casnewydd.
Caiff y Diwrnod Agored ei drefnu ar y cyd gan yr RSPB, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chyngor Dinas Casnewydd, a’i gynnal rhwng 11am a 4pm. I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad, ffoniwch Ganolfan Ymwelwyr Gwlyptiroedd Casnewydd yr RSPB ar 01633 636363.


Cyngor Cefn Gwlad Cymru sy’n berchen ar Warchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptiroedd Casnewydd ac sy’n gyfrifol am ei rheoli, mewn partneriaeth ag RSPB Cymru a Chyngor Dinas Casnewydd.

Notes

Nodyn 1: Caiff prosiect Gwlyptiroedd Casnewydd ei ariannu gan raglen Amcan Dau yr Undeb Ewropeaidd, ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru a’i sicrhau trwy gyfrwng Partneriaeth Ewropeaidd Casnewydd, dyraniad Cyngor Dinas Casnewydd o Gronfa Adfywio Lleol Llywodraeth Cymru, Cronfa Cymunedau Tirlenwi Cyngor Dinas Casnewydd, Ystâd y Goron, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chroeso Cymru. Mae Pŵer Cymru wedi talu’n rhannol am y cyfleusterau dehongli yng Ngwlyptiroedd Casnewydd.

 

Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru yw’r Cyngor Cefn Gwlad, ac mae’n gweithio i greu Cymru well lle mae pawb yn trysori ac yn gwarchod ein hamgylchedd naturiol. Gellir cael mwy o wybodaeth am ein gwaith ar www.ccgc.gov.uk.