RSPB
Print page

Wales

Un o bob 14 rhywogaeth yng Nghymru yn wynebu difodiant

23 September 2016

Dydd Mercher 21 Medi, bydd cynghrair o fwy na 50 o gyrff cadwraeth blaenllaw o bob rhan o Gymru yn uno i bwysleisio sefyllfa byd natur yng Nghymru.

Puffin

One in 14 species in Wales heading for extinction

23 September 2016

On Wednesday 21 September, a coalition of more than 50 leading conservation bodies across Wales will unite to highlight the state of nature in Wales.

Puffin

Siom aruthrol am benderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio gwahardd saethu gwyddau talcenwyn

25 August 2016

Mae gwyddau talcenwyn yr Ynys Las mewn perygl ac o dan fygythiad difrifol o ddiflannu'n llwyr o'r byd 'ma. Mae'r boblogaeth fyd-eang yn is na 20,000 o adar ac mae'r nifer sy'n gaeafu yma yng Nghymru yn argyfyngus o isel.

Adult male Greenland white-fronted goose at the RSPB Loch Gruinart nature reserve

Bitter disappointment at Welsh Government’s refusal to ban shooting white-fronted geese

25 August 2016

Greenland white-fronted geese are endangered and under serious threat of extinction – the global population is now below 20,000 birds and the wintering population in Wales is at critically low levels. In the late 1990s, over 160 birds returned to their regular wintering site on the Dyfi estuary.

Adult male Greenland white-fronted goose at the RSPB Loch Gruinart nature reserve

Treuliwch noson yn y gwyllt ar Ynys Echni

27 July 2016

Penwythnos yma mae teuluoedd yng Nghaerdydd a’r cyffiniau’n cael eu gwahodd i dreulio noson yng nghanol byd natur trwy gymryd rhan yn ddigwyddiad Cysgu Dan y Sêr RSPB Cymru.

Spend a night in the wild on Flat Holm Island

27 July 2016

This weekend families in and around Cardiff are invited to spend a night in nature’s home by taking part in RSPB Cymru’s Big Wild Sleepout.

Sleep under the stars with RSPB Cymru

15 July 2016

Grown-ups and children alike are in for a treat this July as RSPB Cymru is once again urging nature lovers to spend a night under the stars for its annual Big Wild Sleepout.

Sleepout under the stars

Cysgu dan y sêr gydag RSPB Cymru

15 July 2016

Mis Gorffennaf yma mae oedolion a phlant fel ei gilydd yn cael eu gwahodd i fwynhau haf bythgofiadwy, wrth i RSPB Cymru ei hannog unwaith eto i dreulio noson yn y gwyllt fel rhan o’i fenter flynyddol, Cysgu Dan y Sêr.

Sleepout under the stars

Yn dilyn Brexit, pa mor ddiogel yw ein hamgylchedd naturiol yng Nghymru?

8 July 2016

Sefydliadau amgylcheddol Cymru yn ysgrifennu llythyr agored at Brif Weinidog Cymru

Aerial view of RSPB Ynys-hir nature reserve

How safe is our natural environment in Wales post Brexit?

8 July 2016

Welsh environmental organisations write open letter to the First Minister of Wales

Aerial of RSPB Valley Wetlands

Dewch i ddarganfod bywyd gwyllt rhyfeddol Caerdydd drwy lygaid yr anifail

16 June 2016

Yn dilyn llwyddiant TAPE yn 2015, mae RSPB Cymru a Migrations, mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd, yn eich gwahodd i ddarganfod y byd o’r newydd haf yma trwy brofiad rhith realiti 360 gradd yng nghanol Parc Bute yng Nghaerdydd.

Discover Cardiff’s wonderful wildlife through the eyes of the animal

16 June 2016

Following the success of TAPE in 2015, RSPB Cymru and Migrations, in partnership with the City of Cardiff Council, invite you to discover the world anew this summer, through a 360 degree virtual reality experience right in the heart of Cardiff’s Bute Park.

Dargyfeiriad traffordd yr M4 i ddinistrio harddwch naturiol Gwastadeddau Gwent

21 April 2016

Mae RSPB Cymru yn annog y cyhoedd i godi llais cyn ei bod yn rhy hwyr, gan fod dargyfeiriad traffordd yr M4 yn bygwth torri trwy galon Gwastadeddau Gwent a gwneud difrod di droi nôl i un o leoedd naturiol pwysicaf y wlad

Otter

M4 motorway diversion to destroy the natural beauty of the Gwent Levels

21 April 2016

M4 diversion would cut through four areas of Wales that are renowned for their outstanding natural beauty and importance for wildlife

Water vole in ditch

M4 motorway diversion to destroy the natural beauty of the Gwent Levels

21 April 2016

RSPB Cymru is urging the public to make their voices heard before it’s too late, as the M4 motorway diversion threatens to cut through the heart of the Gwent Levels and irreversibly damage one of the county’s most important natural spaces

Otter

Dewch i archwilio’r awyr agored yng Nghaerdydd

8 April 2016

Mae Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd yn eich gwahodd i ddathlu lansio clwb bywyd gwyllt mwyaf cyffrous Caerdydd

RSPB Rye Meads, family triathlon event, visitors bug hunting

Come and investigate Cardiff’s great outdoors

8 April 2016

Giving Nature a Home in Cardiff invites you to celebrate the launch of Cardiff’s most exciting wildlife club

RSPB Rye Meads, family triathlon event, visitors bug hunting

Canlyniadau Gwylio Adar yr Ardd RSPB Cymru

31 March 2016

Gaeaf mwyn yn hybu gweld adar bach yr ardd

Long-tailed tit eating buggy nibbles

RSPB Cymru’s Big Garden Birdwatch results

31 March 2016

Mild winter boosts sightings of smaller garden birds

Fluffy long-tailed tit

Gwyliwch y gwyllt yn dod yn fyw gydag RSPB Cymru

21 March 2016

Wrth i Groeso Cymru ddathlu’r Flwyddyn Antur, mae RSPB Cymru yn eich gwahodd i ryddhau’r anian wyllt sydd ynoch a chamu i’r awyr agored

Marsh frog

Watch the wild come to life with RSPB Cymru

21 March 2016

As Visit Wales celebrates the Year of Adventure, RSPB Cymru is inviting you to unleash your wild side and enjoy the great outdoors

Ladybird

Deffrwch i wlad y gân

16 March 2016

Yn cael ei galw’n ‘wlad y gân’, mae cantorion Cymru’n enwog ledled y byd, ond bob bore o fis Mawrth i fis Gorffennaf gallwch fwynhau perfformiad unigryw gan rai o leisiau mwyaf arbennig byd natur – côr y wîg.

Song thrush at nest

Wake up to the land of song

16 March 2016

Wales is renowned as the land of song and boasts numerous famous singers, but every morning from March to July you can enjoy a unique performance from one of nature’s most special vocalists - the dawn chorus.

Song thrush singing

Natur yn dod yn fyw yn RSPB Conwy

8 March 2016

Mae’r warchodfa natur boblogaidd yn gwahodd ymwelwyr i fwynhau profiad rhyngweithiol i ddathlu ei threftadaeth naturiol a teimlo’n agosach at fyd natur

Starling murmuration

Nature springs to life at RSPB Conwy

8 March 2016

The popular nature reserve invites visitors to enjoy an interactive experience to celebrate its natural heritage and get closer to nature

Conwy RSPB reserve, close up of entrance sign

Cast your vote to have a playground in the wild at RSPB South Stack

23 February 2016

RSPB South Stack is calling on you, and the people of Anglesey, to pop into TESCO Extra Holyhead or TESCO Benllech, from 27 February to 6 March, to vote for the iconic coastal reserve to win TESCO’s Bags of Help campaign

Chough in flight over RSPB South Stack Cliffs, Anglesey

Pleidleisiwch i gael parc chwarae yng nghanol byd natur yn RSPB Ynys Lawd

23 February 2016

Mae RSPB Ynys Lawd yn galw arnoch chi, a phobl Ynys Môn, i bicio draw i archfarchnad TESCO Extra yng Nghaergybi neu i siop TESCO ym Menllech rhwng 27 Chwefror a 6 Mawrth i bleidleisio dros y warchodfa arfordirol eiconig i ennill ymgyrch ‘Bags of Help’ TESCO

Ellins Tower at the RSPB South Stack cliffs nature reserve, Anglesey

Ewch i nôl paned ac ymunwch ag arolwg bywyd gwyllt mwya’r byd

29 January 2016

Rydym yn gofyn i deuluoedd dreulio awr yn unig yn gwylio adar eu gerddi ar 30 a 31 Ionawr i helpu RSPB Cymru ddeall beth sy’n digwydd i hoff adar gerddi Cymru yn y gaeaf.

Grab a cuppa and join in the world’s biggest wildlife survey

29 January 2016

Families are being asked to spend just one hour watching the birds in their garden on the 30 and 31 of January to help RSPB Cymru understand how Wales’ best loved garden birds are doing in winter.

A step in the right direction for our marine wildlife

17 January 2016

We welcome Defra's announcement of 23 new Marine Conservation Zones (MCZs) and the proposal of seven Special Protection Areas (SPAs) around the English and Welsh coast.

Puffin calling, Isle of May National Nature reserve