Adar gwyllt yn dal i wynebu erledigaeth ledled Cymru

Eleri Wynne

Friday 3 February 2017

· Yn ôl Birdcrime 2015, cafodd 41 achos o droseddau'n ymwneud ag adar gwyllt eu cofnodi yng Nghymru yn ystod 2015.

· Roedd hyn ychydig yn fwy na'r nifer a nodwyd yn Birdcrime 2014, sef 38.

· Arweiniodd un digwyddiad at erlyniad.

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod erlid adar gwyllt yn anghyfreithlon yn dal yn broblem yng Nghymru, ac mae RSPB Cymru yn gofyn am roi mwy o sylw i amddiffyn bywyd gwyllt Cymru, yn unol â'n deddfwriaeth newydd; Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 sy'n ymrwymo i adael amgylchedd o ansawdd gwell ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Mae adroddiad Birdcrime 2015 ² yr RSPB yn dangos bod 41 o droseddau'n ymwneud ag adar gwyllt wedi'u cofnodi yng Nghymru yn 2015. O'r rheiny, cofnodwyd 36 achos a oedd yn ymwneud ag erlid adar ysglyfaethus yn cynnwys saethu, defnyddio trapiau a gwenwyno.

Dywedodd Rheolwr Bioamrywiaeth RSPB Cymru, Stephen Bladwell: "Yng Nghymru, mae nifer y troseddau'n ymwneud ag adar gwyllt yn dal yn dipyn is na gweddill y DU. Cofnodwyd 41 achos, sydd fymryn o dan 8% o achosion y DU. Ond mae un farwolaeth yn ormod. Serch hynny, hoffem ganmol gwaith y swyddogion sy'n gorfodi'r gyfraith ledled Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys Timau Troseddau Gwledig yr Heddlu, sy'n dal i weithio'n galed gydag asiantaethau statudol, Cyrff Anllywodraethol a'r cyhoedd i ddiweddu erlid adar gwyllt."

Er bod 36 achos yn ymwneud ag adar ysglyfaethus wedi cael eu cofnodi, dim ond un gafodd ei gadarnhau. Felly mae'n golygu ei bod yn bosib iawn nad ydym yn cael clywed am rai achosion nac yn gwybod amdanynt, ac oherwydd hynny, dydy pobl ddim yn cael eu cosbi. Fodd bynnag, ar draws y DU, roedd adroddiad Birdcrime 2015 yr RSPB yn dweud bod 196 adroddiad o saethu a difa adar ysglyfaethus. Yn wir, cadarnhawyd bod 16 bwncath, 11 hebog tramor, 3 barcud coch, 1 cudyll troedgoch ac 1 boda tinwyn wedi cael eu saethu. O'r 92 achos o erlid a gadarnhawyd, digwyddodd 61% yn Lloegr, 29% yn yr Alban, 9% yng Ngogledd Iwerddon ac 1% yng Nghymru.

Aeth Stephen Bladwell ymlaen i ddweud: "Mae angen i'n hadar ysglyfaethus anhygoel gael eu gwarchod hyd yn oed mwy, yn enwedig wrth ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Os ydym wedi ymrwymo i sicrhau amgychedd a bywyd o answadd gwell genedlaethau'r dyfodol, mae'n rhaid i ni ganolbwyntio mwy ar warchod ein bywyd gwyllt arbennig ac amrywiol. Mae tystiolaeth yn dal i awgrymu bod angen i adar ysglyfaethus sydd o dan fygythiad, fel y barcud coch a'r hebog tramor, gael mwy o warchodaeth rhag cael eu herlid yn anghyfreithlon. Felly rydym yn galw arnynt i wneud hynny."

Yng Nghymru, rhoddwyd gwybod am 32 achos o wenwyno bywyd gwyllt, a chadarnhawyd un ohonynt. Mae gadael abwyd wedi'i wenwyno yng nghefn gwlad, boed hynny i dargedu adar gwyllt neu anifeiliaid eraill sy'n cael eu herlid, a hynny'n anghyfreithlon, yn peryglu anifeiliaid anwes domestig hefyd, ac yn arwain at sawl stori drist bob blwyddyn.

Gorffennodd Stephen Bladwell drwy ddweud: "Er y nodwyd bod erlid adar ysglyfaethus yn un o brif flaenoriaethau'r llywodraeth yng nghyswllt troseddau bywyd gwyllt yn 2009, mae hynny'n dal yn bryder difrifol, gyda chadarnhad bod oddeutu 590 o adar ysglyfaethus wedi cael eu gwenwyno, eu saethu, eu dal mewn trap neu'u difa yn ystod y chwe mlynedd diwethaf. Wrth i'r DU baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae'n hollbwysig bod Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i sicrhau bod deddfwriaeth newydd Cymru yn gweithio i warchod bywyd gwyllt o bob math, gan gynnwys adar ysglyfaethus, a chynyddu'r boblogaeth. Bydd hyn yn helpu i wneud yn siwr bod cenedlaethau'r dyfodol yn cael cyfle i fwynhau amgylchedd naturiol amrywiol sy'n ffynnu."

1. Yr RSPB yw'r elusen cadwraeth natur fwyaf yn y DU, ac mae'n ysbrydoli pawb i roi cartref i natur. Gyda'n partneriaid, rydym yn gwarchod adar a bywyd gwyllt dan fygythiad fel y bydd ein trefi, ein harfordir a'n cefn gwlad yn llawn bywyd unwaith eto. Rydym yn chwarae rhan arweiniol yn BirdLife International, partneriaeth fyd-eang o sefydliadau cadwraeth natur. www.rspb.org.uk

2. Mae Birdcrime yn gyhoeddiad unigryw. Dyma'r unig ffynhonnell ganolog o ddata ar gyfer troseddau adar gwyllt yn y DU. Nid yw'r RSPB yn cofnodi pob categori o droseddau adar gwyllt. Yn hytrach, rydym yn canolbwyntio ar gofnodi troseddau sy'n effeithio ar statws cadwraeth rhywogaethau, fel erledigaeth adar ysglyfaethus a bygythiadau i adar prin sy'n nythu.

3. Rhoi gwybod am drosedd bywyd gwyllt: Dylid defnyddio'r rhif 101 i roi gwybod i'r heddlu lleol am droseddau yn erbyn bywyd gwyllt. Gellir rhoi gwybod am droseddau yn erbyn adar gwyllt i'r RSPB arlein neu dros y ffôn. Os oes gennych chi wybodaeth sensitif am ladd adar ysglyfaethus yn anghyfreithlon, ffoniwch linell gymorth gyfrinachol yr RSPB ar 0845 466 3636. Ni fydd galwadau i'r rhif hwn yn cael eu recordio a byddant yn cael eu trin yn gwbl gyfrinachol.

Last Updated: Tuesday 28 August 2018

Tagged with: Country: Wales Topic: Species conservation