Cysgu dan y sêr gydag RSPB Cymru

Eleri Wynne

Friday 15 July 2016

Cysgu Dan y Sêr, RSPB Cymru: 29 - 31 Gorffennaf 2016

Mis Gorffennaf yma mae oedolion a phlant fel ei gilydd yn cael eu gwahodd i fwynhau haf bythgofiadwy, wrth i RSPB Cymru ei hannog unwaith eto i dreulio noson yn y gwyllt fel rhan o'i fenter flynyddol, Cysgu Dan y Sêr.

Mae'r elusen yn herio plant a'u teuluoedd ledled Cymru i fynd ar antur ar eu stepen drws, gan fentro i'r gwyllt a darganfod beth sy'n digwydd i'n bywyd gwyllt rhyfeddol ni yng nghanol y nos.

Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, mae gwersyllwyr yn cael eu hannog i gysgu tu allan yn eu gerddi neu mewn parciau lleol er mwyn dod yn agos at natur a darganfod pa greaduriaid sy'n rhannu eu cartref min nos.

Mae Cysgu Dan y Sêr yn cael ei gynnal yn ystod penwythnos olaf mis Gorffennaf, a gyda'r machlud hwyr a'r codiad haul cynnar, bydd digon o oriau llawn hwyl i bobl o bob oed dreulio noson unigryw ym myd natur.

Yn ogystal â gwersylla adre, mae digwyddiadau Cysgu Dan y Sêr yn cael eu cynnal yng ngwarchodfeydd natur RSPB Cymru ledled y wlad (nodyn 3). Boed yng nghoetir heddychlon RSPB Ynys-hir neu gorsydd rhyfeddol RSPB Conwy ac RSPB Gwlyptiroedd Casnewydd, mae antur wyllt i bawb - o syllu ar y sêr i rwydo pyllau ac adrodd straeon o amgylch y tân.

Mae cynnig arbennig iawn i wersyllwyr Cysgu Dan y Sêr eleni hefyd, sef gwahoddiad i fentro i Ynys Echni oddi ar arfordir Caerdydd, (nodyn 4). Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd (nodyn 4) yn trefnu i ymwelwyr ddarganfod trysorau byd natur a mwynhau trip gwersylla cwbl unigryw gyda'r teulu. Mae'r ynys hon yng nghanol Aber Afon Hafren a bydd y gwersyllwyr yn cael mwynhau golygfeydd hyfryd o diroedd pell. Mae cyfle iddyn nhw chwilio am drychfilod, cymryd rhan mewn saffari traeth a syrthio'i gysgu yn gwrando ar y tonnau'n torri ar y traeth.

Dywedodd Eleri Wynne, Swyddog Cyfathrebu RSPB Cymru: "Bydd cannoedd o bobl ar hyd a lled Cymru'n mynd ar antur ac yn dod yn nes at natur yn ein pedwerydd digwyddiad Cysgu Dan y Sêr. Wrth i ni fynd i'r gwely ac wrth i'n pen ni gyffwrdd â'r gobennydd, y tu allan i'r ffenest mae byd natur yn gwbl effro. Felly yn hytrach na chysgu dan do'r haf yma, rydyn ni eisiau annog teuluoedd i fwynhau'r bywyd gwyllt gwych o'u cwmpas ac ymuno a'r trychfilod a'r gwyfynod am y noson."

Boed yn glampio mewn pebyll neu garafanau, yn cysgu ymysg natur mewn den neu gysgodfa, neu'n cysgu yn y gwyllt yn yr awyr agored, bydd Cysgu Dan y Sêr yn brofiad cofiadwy i'r teulu cyfan fis Gorffennaf yma.

I gymryd rhan a cofrestru am becyn Cysgu Dan y Sêr am ddim ewch i www.rspb.org.uk/sleepout. Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn cael gwahoddiad i rannu eu profiadau ar y wefan ac ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod #CysguDanYSêr neu #BigWildSleepout.

1. Yr RSPB yw elusen cadwraeth natur fwyaf y DU ac mae'n ysbrydoli pawb i roi cartref i fyd natur. Gyda'n partneriaid, rydyn ni'n gwarchod adar a bywyd gwyllt sydd dan fygythiad fel bod ein trefi, ein harfordir a'n cefn gwlad yn llawn bywyd unwaith eto. Rydyn ni'n chwarae rhan arweiniol ym mhartneriaeth BirdLife International, partneriaeth fyd-eang o sefydliadau cadwraeth natur. www.rspb.org.uk/wales
2. Rohan - Mae Rohan, cwmni sy'n dylunio ac yn cyflenwi dillad ac esgidiau awyr agored, yn cefnogi Cysgu Dan y Sêr am yr ail flwyddyn yn olynol. Sylfaenwyd y cwmni yn 1972 o ganlyniad i'r dillad awyr agored traddodiadol mawr, trwm ac anghyfforddus oedd ar gael; mae Rohan yn ymfalchïo mewn offer i'ch gwarchod chi a'ch cadw'n gyfforddus yn y llefydd mwyaf gwyllt yn y byd. Mae Rohan yn gwneud dillad ysgafn sy'n para'n dda, dillad hawdd eu pacio sy'n sychu'n gyflym, ac mae hynny'n golygu eich bod chi'n gallu cario llai, teithio'n ysgafnach a gwneud llawer mwy. Mae Rohan yn falch o fod yn partner gyda'r RSPB ar gyfer digwyddiad Cysgu Dan y Sêr 2016. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.rohan.co.uk ac www.rohantime.com
3. Mae RSPB Cymru yn cynnal digwyddiadau Cysgu Dan y Sêr yn ei warchodfeydd natur yng Nghymru. Am ragor o fanylion am bob digwyddiad dilynwch y dolenni isod:
RSPB Conwy
RSPB Gwlybdiroedd Casnewydd
RSPB Ynys-hir
4. Mae Rhoi Cartref i Natur yng Nghaerdydd yn brosiect blaenllaw gan RSPB Cymru ac mae'n cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd a'i ariannu gan gwsmeriaid Tesco drwy gyfrwng toll Llywodraeth Cymru ar fagiau siopa. Nod y prosiect yw cael mwy na 15,000 o blant a'u teuluoedd ledled Caerdydd i ymwneud â bywyd gwyllt; eu hannog i gysylltu â natur ar stepen eu drws a gweithredu i'w gefnogi. Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae'r prosiect yn cynnal Cysgu Dan y Sêr ar Ynys Echni, mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd. I dderbyn mwy o wybodaeth am y digwyddiad, cliciwch yma.

Last Updated: Tuesday 28 August 2018

Tagged with: Country: Wales Topic: Big Wild Sleepout