Dewch i ddarganfod bywyd gwyllt rhyfeddol Caerdydd drwy lygaid yr anifail

Eleri Wynne

Thursday 16 June 2016

· Byd natur a byd digidol yn cyfuno ym Mharc Bute Caerdydd

· Am ddim i'r teulu cyfan, rhwng 15 Gorffennaf a 4 Awst

· Cyflwynwyd gan RSPB Cymru a Migrations mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd

Yn dilyn llwyddiant TAPE yn 2015, mae RSPB Cymru a Migrations, mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd, yn eich gwahodd i ddarganfod y byd o'r newydd haf yma trwy brofiad rhith realiti 360 gradd yng nghanol Parc Bute yng Nghaerdydd. Yn rhedeg rhwng 15 Gorffennaf a 4 Awst, bydd Drwy Lygaid yr Anifail yn rhoi'r cyfle i deuluoedd a phlant ymgolli ym mywydau cyffrous creaduriaid y goedwig, gan eu hysbrydoli i warchod bywyd gwyllt gwych Caerdydd a dod yn nes at natur. Wedi'i greu gan y stiwdio profiad ymdrwytho, Marshmallow Laser Feast, bydd y gosodiad yn galluogi ymwelwyr i gadw'u traed yn gadarn ar ddaear y goedwig wrth wisgo ffonau pen wedi'u deilwra. Byddant yn cael eu tywys ar daith aml synhwyraidd, gan gropian trwy'r goedwig a hedfan yn uchel ymysg y coed - a'r cyfan drwy lygaid tylluan, broga a gwas y neidr sy'n byw ym Marc Bute.

Nid yw'r profiad yn dod i ben gyda hynny. Gall deuluoedd hefyd fwynhau rhywfaint o amser gwyllt ychwanegol gyda gweithgareddau dyddiol gyda naws digidol; o helfeydd trychfilod mawr i ddarganfod llwybrau anifeiliaid y goedwig. Meddai Carolyn Robertson, Rheolwr Prosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd: "Mae Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd yn dod â miloedd o bobl ifanc Caerdydd yn nes at natur ac rydym wrth ein bodd i fod yn rhan o Drwy Lygaid yr Anifail - cyfle i ymwelwyr brofi natur o safbwynt hollol newydd ac ymgolli ym mywyd gwyllt creaduriaid y goedwig. Mae'n esgus perffaith i dreulio diwrnod bythgofiadwy ym Mharc Bute a mwynhau amser hudol ymhlith y coed."

Meddai Karine Decorne, Cyfarwyddwr Artistig Migrations: "Rydym wedi gwirioni ar y cyfle hwn i gael cydweithio â Marshmallow Laser Feast, nid yn unig i ddod â'r profiad rhyfeddol hwn i Gaerdydd ond hefyd i gael cyflwyno Cymru i brofiad rhithwir mor wych. Mae wedi bod yn braf iawn cael gweithio ag RSPB Cymru ac roedd llwyddiant TAPE y llynedd y tu hwnt i bob disgwyl. Rydym yn siwr y bydd Drwy Lygaid yr Anifail yn tanio dychymyg pobl mewn ffordd fythgofiadwy." Dyma'r tro cyntaf i Drwy Lygaid yr Anifail ddod i Gymru, a bydd yn galluogi cynulleidfaoedd i gamu i mewn i fyd lle mae natur a thechnoleg yn dod wyneb yn wyneb. Ond bydd y daith yn parhau ar ôl i'r gosodiad ddod i ben hefyd, gan y bydd RSPB Cymru, Migrations a Chyngor Dinas Caerdydd yn cydweithio i wrthbwyso'r ôl troed carbon a ddefnyddiwyd ym Marc Bute.

Meddai'r Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, y Cyng Bob Derbyshire: "Mae prifddinas Cymru wedi'i bendithio gan barciau a mannau gwyrdd hyfryd ond mae'n hawdd iawn byw mewn dinas heb feddwl o ddifrif am y byd naturiol sydd o'n gwmpas. Mae prosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd yn helpu i ddod â natur yn ôl i blentyndod plant a bydd Drwy Lygaid yr Anifail yn cyfoethogi'r ymdeimlad o ryfeddod a gawn trwy fyd natur, gan gysylltu teuluoedd, a'r rhai sy'n caru natur a chelf , gyda bywyd gwyllt cyfoethog y ddinas."

1. 1 Cafodd Drwy Lygaid yr Anifail (ITEOTA) ei gomisiynu'n wreiddiol gan Abandon Normal Devices a Forest Art Works Comisiwn Coedwigaeth Lloegr. Cynhyrchwyd gan Abandon Normal Devices a Marshmallow Laser Feast. Cafodd gefnogaeth gyhoeddus gan Gyngor Celfyddydau Lloegr a Chomisiwn Coedwigaeth Lloegr. Cafwyd cymorth gyda'r offer gan Nvidia a Sub Pac. Mae ITEOTA yn addas ar gyfer pob oedran a gallu, ond rhaid i blant o dan 11 oed fod yng nghwmni oedolyn. Bydd lansiad ITEOTA ar gyfer y wasg yng Nghaerdydd yn cael ei gynnal ar 14 Gorffennaf ym Marc Bute, e-bostiwch Eleri.Wynne@rspb.org.uk am ragor o fanylion.
2. 2 Mae Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd yn un o brosiectau blaenllaw RSPB Cymru sy'n cael ei redeg mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd ac sy'n cael ei ariannu gan gwsmeriaid Tesco trwy dreth bagiau plastig Llywodraeth Cymru. Nod y prosiect yw ymgysylltu dros 15,000 o blant a'u teuluoedd o bob rhan o Gaerdydd â bywyd gwyllt; eu hannog i gysylltu â'r byd natur sydd ar stepen eu drws a chymryd camau i'w helpu. RSPB yw elusen cadwraeth natur fwyaf y DU, sy'n ysbrydoli pawb i roi cartref i fyd natur. Gyda'n partneriaid, rydym yn gwarchod adar a bywyd gwyllt sydd dan fygythiad fel y bydd ein trefi, ein harfordir a'n cefn gwlad yn llawn bywyd unwaith eto. Rydym yn chwarae rôl flaenllaw yn BirdLife International, partneriaeth fyd-eang o fudiadau cadwraeth natur. www.rspb.org.uk
3. 3 Wedi ei sefydlu yn 2004, mae Migrations yn dod â pherfformiadau cyfoes rhyngwladol i Gymru tra'n datblygu prosiectau ar y cyd, gan weithio ar gomisiynau a phartneriaethau yng Nghymru a thu hwnt. Mae eu prosiectau yn cynnwys perfformiadau, arddangosfeydd, sgrinio a gweithdai. Y Cyfarwyddwr Artistig yw Karine Decorne. Mae Migrations yn cael nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'r Paul Hamlyn Foundation. Am ragor o wybodaeth am Migrations, cysylltwch â Sara Sherwood yn The Corner Shop PR ar sara@thecornershoppr.com / 0207 831 7657. www.migrations.uk
4. 4 Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn gyfrifol am ddarparu dros 700 o wasanaethau i 352,000 o breswylwyr prifddinas Cymru bob blwyddyn. Mae ei Gynllun Corfforaethol yn amlinellu'r hyn y bydd y Cyngor yn ei wneud, a sut y bydd yn gweithio â phartneriaid o'r sectorau cyhoeddus a phreifat a'r trydydd sector i gyflawni ein gweledigaeth i fod yn brifddinas orau yn Ewrop i fyw ynddi. www.cardiff.gov.uk
5. 5 Mae Marshmallow Laser Feast (MLF) yn stiwdio greadigol sy'n defnyddio technoleg i gynhyrchu gwaith sy'n ail-ddehongli'r syniad o ganfyddiad dynol. Mae eu harbenigedd wedi sicrhau bod ganddynt enw da am greu'r hyn sy'n ymddangos yn amhosibl; am gynhyrchu gosodiadau sy'n ymestyn ffiniau, yn ailddiffinio disgwyliadau ac yn cyffroi cynulleidfa'n fyd-eang. Mae eu gwaith bob amser yn ymatebol ac mae'n cynnwys cerfluniau cinetig, ffilm, perfformiadau byw a rhith wirionedd. Mae dull o weithio MLF yn seiliedig ar gydweithio, gan weithio ochr yn ochr â thechnolegwyr, peirianyddion a gwneuthurwyr i greu meddalwedd a systemau caledwedd pwrpasol i wireddu eu gweledigaeth, Y Cyfarwyddwyr Barnaby Steel a Robin McNicholas sydd wrth wraidd holl brosiectau MLF. www.marshmallowlaserfeast.com

Last Updated: Tuesday 28 August 2018

Tagged with: Country: Wales Topic: Education