Dyfodol gwell i ffermwyr, natur a phobl

Danny Griffith

Monday 22 October 2018

RSPB organic farm at Lake Vyrnwy

Bydd y digwyddiad hwn yn wledd o liwiau bywiog lle bydd llythyr agored gyda dros 3,000 o ymatebion cyhoeddus yn cael eu cyflwyno i Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

Lleoliad: Y Senedd, Caerdydd
Dyddiad: Dydd Iau, 25 Hydref 2018
Amser: 10.30 – 11.00yb

Bydd aelodau Cyswllt Amgylchedd Cymru (y Cyswllt) yn ymgasglu ar risiau'r Senedd i godi ymwybyddiaeth o ymgyrchoedd RSPB Cymru, Ymddiriedolaethau Natur Cymru a WWF Cymru sy'n cefnogi polisïau Llywodraeth Cymru ar reoli tir yn y dyfodol a nodir yn Brexit a’n Tir: Diogelu dyfodol ffermio yng Nghymru.

Bydd gwaith celf a gynlluniwyd gan artist lleol o Gaerdydd, Millimagic, yn sioe o liwiau ysblennydd a fydd yn portreadu dirywiad mewn niferoedd rhywogaethau tir fferm fel y gylfinir, llygod y dŵr, brithion y gors a chornchwiglod yn ogystal â cholled eu cynefin yng Nghymru - mater o bwys yn ymgyrchoedd aelodau'r Cyswllt. Yna bydd y bartneriaeth yn cyflwyno crynodeb o'r ymgyrchoedd hyd yma ar ffurf llythyr agored i Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

Mae'r ymgyrchoedd hyd yn hyn wedi ennyn dros 3,000 o ymatebion i'r ymgynghoriad Brexit a’n Tir. Mae cyrff anllywodraethol yn gobeithio defnyddio'r cyfle hwn i godi ymwybyddiaeth o'r angen am gynllun nwyddau cyhoeddus mewn polisi rheoli tir yng Nghymru yn y dyfodol. Mewn ymgyrch gysylltiedig, mae Coed Cadw wedi cyflwyno 1,145 o gardiau post i Aelodau'r Cynulliad sy'n argymell bod amaeth-goedwigaeth yn rhan o ddarparu nwyddau cyhoeddus.

Bydd yr aelodau canlynol ymhlith y rhai ar gael i'w cyfweld ar y diwrnod:

• Roger Thomas, Cadeirydd Cyswllt Amgylchedd Cymru
• Rachel Sharp, Prif Weithredwr Ymddiriedolaethau Natur Cymru
• Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru
• Arfon Williams, Rheolwr Defnydd Tir RSPB Cymru
• Rhys Evans, Swyddog Polisi Amaethyddol RSPB Cymru
• Natasha Yorke-Edgell, Swyddog Ymgyrchu RSPB Cymru
• Llinos Price, Swyddog Polisi Coed Cadw

DIWEDD

I gadarnhau eich presenoldeb neu holi am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Danny Griffith, Swyddog Cyfathrebu RSPB Cymru, 01248 672850, danny.griffith@rspb.org.uk.

Nodiadau i’r golygydd:
1. Yr RSPB yw'r elusen cadwraeth natur fwyaf yn y DU, ac mae'n ysbrydoli pawb i roi cartref i fyd natur. Gyda'n partneriaid, rydym yn gwarchod adar a bywyd gwyllt dan fygythiad er mwyn sicrhau y bydd ein trefi, ein harfordir a'n cefn gwlad yn llawn bywyd unwaith eto. Rydym yn chwarae rhan arweiniol yn BirdLife International, partneriaeth fyd-eang o sefydliadau cadwraeth natur.
2. Mae Cyswllt Amgylchedd Cymru (y Cyswllt) yn rhwydwaith o 29 o gyrff amgylcheddol anllywodraethol. Eu gweledigaeth yw amgylchedd a chefn gwlad iach a reolir yn gynaliadwy gyda threftadaeth ddiogel lle gall pobl Cymru a chenedlaethau'r dyfodol ffynnu. Mae’r Cyswllt wedi bod yn gweithio ar ddatblygu modelau rheoli tir cynaliadwy dros y flwyddyn ddiwethaf ar ôl lansio'i Gweledigaeth Rheolaeth Tir Cynaliadwy dros Gymru yn 2017.

Tagged with: