Gofynnwch i’ch cwmnïau dwr wneud #MwyDrosNatur

Danny Wyn Griffith

Monday 26 June 2017

Mae RSPB Cymru yn lansio ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol yn gofyn i gwmnïau dwr wneud #MwyDrosNatur.

Mae RSPB Cymru yn galw ar y cyhoedd i chwarae rhan drwy annog cwmnïau dwr i fuddsoddi mwy mewn natur a'r amgylchedd. Bydd cwmnïau dwr yn llunio eu cynlluniau busnes ar gyfer 2020-2025 yn ystod y misoedd nesaf, a fydd yn amlinellu sut y byddan nhw'n gwario eu harian. Disgwylir y bydd cyfanswm o £3biliwn yn cael ei wario yng Nghymru ar reoli dwr a'r amgylchedd. Drwy drydaru hunlun sy'n gysylltiedig â dwr a thagio eich cwmni dwr ynghyd â'r hashnod #MwyDrosNatur, byddwch chi'n rhoi'r golau gwyrdd i gwmnïau wneud mwy dros natur.

Dywedodd Carly Jones, Swyddog (Polisi) Project Dwr RSPB Cymru: "Mae darparu dwr glân a chael gwared â gwastraff yn dibynnu ar natur ac mae'n cael effaith anferth ar y bywyd gwyllt a'r tirweddau yr ydym ni'n eu caru. Felly, er mwyn sicrhau bod ein tirweddau prydferth a'n bywyd gwyllt yn derbyn gofal, byddwn ni'n gofyn i gwmnïau dwr weithredu yn rhagweithiol drostyn nhw. Y cwbl yr ydym ni'n gofyn amdano yw i'r hunluniau hyn fod yn gysylltiedig â dwr. Gallai'r rhain fod yn llun ohonoch chi wrth ymyl llyn neu afon, neu hyd yn oed pan ydych chi'n brwsio'ch dannedd!"

Mae'r ymgyrch #MwyDrosNatur yn dilyn lansio'r ddogfen gyntaf erioed [18 Mai], sef 'Glasbrint dros Adolygiad Prisiol (AP) 19 yng Nghymru', lle y mae partneriaeth o 28 o Sefydliadau Anllywodraethol2 yn galw ar gwmnïau dwr yng Nghymru i fuddsoddi mwy mewn natur er mwyn helpu bywyd gwyllt a'r amgylchedd.

Mae'r ddogfen Glasbrint3 yn amlinellu pump o ganlyniadau amgylcheddol4 yr hoffem ni eu gweld yn cael eu cynnwys yn y cynlluniau busnes:

· Gwarchod ac adfer dalgylchoedd o'r ffynhonnell i'r môr

· Atal llygru ein dyfroedd

· Cam sylweddol ymlaen ar gyfer bioamrywiaeth

· Cadw ein hafonydd yn llifo a'n gwlyptiroedd yn wlyb

· Defnyddio dwr yn ddoeth a'i brisio yn deg.

Ychwanegodd Carly Jones: "Mae'r ymgyrch hon yn gyfle i bob un ohonom gefnogi natur ac achosi newid. Drwy drydaru hunlun, a thagio neu gysylltu â'ch cwmni dwr, gallwch chi gefnogi'r sefydliadau amgylcheddol ac atgyfnerthu pwysigrwydd natur wrth ddatblygu cynlluniau busnes ar gyfer ein dwr yfed. Mae mor bwysig ein bod yn gwneud hyn, fel bod cenedlaethau'r dyfodol yn gallu mwynhau ein byd naturiol prydferth mewn cyflwr hyd yn oed gwell nag ydyw heddiw."

Bydd yr ymgyrch yn rhedeg tan 1 Awst. Er mwyn cael mwy o ganllawiau ynglyn â sut i gymryd rhan yn yr ymgyrch #MwyDrosNatur, dilynwch @RSPBCymru neu RSPB Cymru ar Facebook.

1. Yr RSPB yw elusen gadwraeth natur fwyaf y DU, ac mae hi'n ysbrydoli pawb i roi cartref i fyd natur. Ynghyd â'n partneriaid, rydym yn gwarchod adar a bywyd gwyllt mewn perygl fel bod ein trefi, ein harfordir a'n cefn gwlad unwaith eto'n llawn o fywyd gwyllt. Mae gennym ran arweiniol o fewn BirdLife International, partneriaeth fyd-eang o gyrff cadwraeth byd natur.

2. Rhwydwaith o 28 o sefydliadau anllywodraethol amgylcheddol, cefn gwlad a threftadaeth gyda chylch gwaith Cymru-gyfan yw Cyswllt Amgylchedd Cymru (CAC). Ein gweledigaeth yw amgylchedd a chefn gwlad iach, wedi'u rheoli'n gynaliadwy, gyda threftadaeth warchodedig lle y gall pobl Cymru a chenedlaethau'r dyfodol ffynnu - http://www.waleslink.org/

3. Gellir dod o hyd i'r ddogfen Glasbrint ar gyfer AC19 yng Nghymru yma: http://www.waleslink.org/sites/default/files/blueprint_for_the_2019_price_review_in_wales.pdf

Gellir dod o hyd i fwy o fanylion ynglyn â'r pum canlyniad amgylcheddol yma: http://www.rspb.org.uk/community/getinvolved/wales/b/wales-blog/archive/2017/05/18/blueprint-water-company-wales-deliver-for-nature.aspx

Last Updated: Tuesday 28 August 2018

Tagged with: Country: Wales Topic: Conservation