Gŵyl rithiol yn dod a sectorau amgylcheddol, bwyd a ffermio Cymru ynghyd

Tuesday 7 July 2020

Bydd elusennau a mudiadau ffermio a bwyd, ac elusennau amgylcheddol Cymru yn cynnal gŵyl o fwyd, ffermio a natur, wedi'i chynllunio i ysbrydoli ac addysgu pobl ar sut y gallwn sicrhau adferiad gwyrdd.

English version available here.

  • Bydd Adferiad Gwyrdd Cymru am ddim ac yn agored i bawb, a bydd yn cael ei gynnal yn ystod wythnos Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, sydd wedi’i chanslo oherwydd Covid-19.
  • Bydd yr ŵyl yn dod a gwleidyddion, y rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac arloeswyr ar draws y sectorau amgylcheddol, bwyd a ffermio yn ymuno â'r sgwrs ar y ffordd ymlaen i Gymru ar ôl Covid-19.

Bydd sefydliadau ac elusennau bwyd, ffermio ac amgylcheddol Cymru yn dod at ei gilydd yn ddigidol y mis hwn fel rhan o Adferiad Gwyrdd Cymru. Bydd yr ŵyl ar-lein am ddim, a fydd yn cael ei chynnal rhwng 20 a 23 Gorffennaf, yn rhoi sylw i ffermio a rheoli tir, systemau bwyd cynaliadwy a chydweithio tuag at ddyfodol mwy gwyrdd i Gymru.

Bydd Adferiad Gwyrdd Cymru yn ŵyl rithwir arloesol a fydd yn hyrwyddo Adferiad Gwyrdd ar ôl Covid-19, gan edrych ar y rôl y gall Cymru wledig ei chwarae i sicrhau Cymru gynaliadwy a lles cenedlaethau'r dyfodol.

Bydd yr ŵyl pedwar diwrnod yn cynnwys tua 50 o ddigwyddiadau ar ffurf trafodaethau panel byw, blogiau a flogiau gan academyddion, trafodaethau ag elusennau amgylcheddol a ffermwyr, yn ogystal ag arddangosfeydd coginio, gweithdai crefft a gweithgareddau i blant.

Bydd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford yn agor yr ŵyl gyda neges arbennig o groeso. Ymhlith yr uchafbwyntiau eraill bydd trafodaeth gyda Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Sophie Howe, trafodaeth banel fyw ar ddyfodol ffermio a natur yng Nghymru, sesiwn goginio gyda Sam a Shauna o Big Cook-Out ar BBC One, amser stori i blant gyda chyflwynwyr o Cyw S4C, a fideos gan Iolo Williams a Gareth Wyn Jones.

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ar adeg dyngedfennol yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru bellach yn chwilio am syniadau adfer ar ôl Covid-19 ac mae pleidiau gwleidyddol yn y broses o gynllunio eu maniffestos ar gyfer etholiad Cymru Mai 2021.

Meddai Pennaeth Polisi Tir a Môr RSPB Cymru, Arfon Williams:

“Mae Adferiad Gwyrdd Cymru yn ffordd wych o ddod â phawb sydd â diddordeb mewn ffermio a rheoli tir, bwyd a natur ynghyd. Byddwn yn edrych ar sut y gall Cymru ymateb i Covid-19 a Brexit a datblygu system fwyd cynaliadwy a mynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd ac ecolegol. Mae'n gyfle gwych i hyrwyddo Adferiad Gwyrdd ar ôl Covid-19 ac edrych ar y rôl y gall Cymru wledig ei chwarae i sicrhau llesiant y genhedlaeth hon a chenedlaethau'r dyfodol. Rydym yn wynebu sawl her a bydd Adferiad Gwyrdd yn gofyn am lefelau digynsail o ddealltwriaeth a chydweithrediad. Ein gobaith yw y bydd yr ŵyl hon yn helpu i'w hadeiladu. "

Meddai Prif Weithredwr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru, Rachel Sharp:

“Mae’n glir bod angen newid trawsnewidiol, yn ein hamgylchedd a’n cymdeithas yng ngoleuni’r argyfwng hinsawdd a natur ac erbyn hyn yr argyfwng iechyd. Mae’r Cyfnod Clo wedi gweld adfywiad yng nghysylltiad pobl â natur trwy deithiau cerdded dyddiol, ac rydym wedi mwynhau awyr lanach, hyder i seiclo ac mae’r amser yr ydym yn ei dreulio yn y car wedi ei gyfnewid gyda mwy o amser gyda’n hanwyliaid. Felly sut y mae cadw’r elfennau gorau o’r cyfnod yma? Rydym angen archwilio'r cwestiynau mawr sy’n wynebu cymdeithas; anghyfartaledd iechyd, dirwasgiad a sut i gyflawni newid trawsnewidiol. Mae gan natur rôl wrth i ni wynebu’r sialensiau hyn a bydd y pedwar diwrnod yma’n helpu ni i archwilio rôl natur mewn cyflawni adferiad gwyrdd a chyfiawn, dewch i ddysgu sut.”

Meddai Prif Weithredwr Ffermwyr a Thyfwyr Organig, Roger Kerr: 

“Nid yw’r heriau cynhyrchu bwyd, hinsawdd, ecoleg ac iechyd sy’n ein hwynebu yn anorchfygol. Mae Cymru yn frith o arloeswyr rhagorol sy'n gweithio ar draws y system fwyd. Mae Ffermwyr a Thyfwyr Organig yn falch o gyfrannu at Adferiad Gwyrdd Cymru ac rydym yn edrych ymlaen at wythnos o drafodaethau a chyflwyniadau addysgiadol wrth geisio dod â dulliau organig ac agroecolegol i galon y ddadl bolisi yn y dyfodol.”

Dywed Cyfarwyddwr Cymru Ymddiriedolaeth Coetir Coed Cadw, Natalie Buttriss:

“Un peth rydyn ni i gyd wedi’i ddysgu dros yr ychydig fisoedd diwethaf yw pa mor bwysig yw amgylchedd o ansawdd uchel i bob un ohonom. Gan edrych i'r dyfodol, mae angen i ni sicrhau bod yr adferiad economaidd hwn yn wahanol. Os ymatebwn i'r argyfwng hwn trwy geisio ailgychwyn yr hen economi, byddwn yn gadael ein hunain yn agored i risgiau dybryd y newid yn yr hinsawdd ac argyfyngau ecolegol. Byddwn yn colli'r cyfle i ail-lunio ein heconomi mewn ffordd sy'n defnyddio atebion naturiol i'n cadw'n ddiogel rhag llifogydd, i gadw pobl yn iach ac i gadw ein tir yn gynhyrchiol. Mae coed a choedwigoedd yn gyfansoddion hanfodol ar gyfer glasu strydoedd ein trefi a'n dinasoedd, cefnogi ffermio cynaliadwy a chreu economi sy'n gyfeillgar i bobl a natur. Mae angen i ni ailgodi o’r pandemig hwn trwy adfywio ein hymdrechion i fynd i’r afael â’r argyfyngau yr ydym ynddynt, ond mewn ffordd sy’n gydnaws â natur.”

Meddai Prif Weithredwr y Comisiwn Bwyd Ffermio a Chefn Gwlad, Sue Pritchard:

“Mae'r Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn Gwlad yn lansio Adroddiad Cymru, sy’n rhan o gyfres o ymholiadau yn seiliedig ar leoliadau ledled y DU. Mae'n archwilio'r cyfleoedd a'r heriau a ddarperir gan fframwaith polisi Cymru i wneud cynnydd cyflymach tuag at arferion cynaliadwy, gyda ffermio yn rym dros newid. Bydd ein digwyddiadau panel i drafod yr adroddiad yn edrych ar rywfaint o'r gwaith blaengar sydd eisoes ar y gweill ledled Cymru, o'r strwythurol i'r hyperleol, ac yn ystyried sut rydym yn sicrhau bod polisi'n trosi'n fwyd mwy iach, maethlon a fforddiadwy, wedi'i gysylltu'n well a systemau ffermio mwy cynaliadwy (gan gynnwys agroecoleg) a phroses gynllunio a gwneud penderfyniadau integredig ar gyfer defnydd tir.”   

Meddai Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cadwraeth Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, Rebecca Williams:

“Mae cydweithredu yn allweddol os ydym am sicrhau adferiad gwyrdd i Gymru sy'n gweithio ar gyfer yr amgylchedd, pobl a busnes. Rydym yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth ar yr ŵyl rithwir ac edrychwn ymlaen at ymuno yn y trafodaethau ar y ffordd ymlaen i Gymru.”

Meddai Pennaeth Polisi ac Eiriolaeth WWF Cymru, Jessica McQuade:

“Mae'r pandemig byd-eang wedi gwneud yn glir mai adferiad gwyrdd a chyfiawn yw'r unig ffordd o sicrhau dyfodol iach i bobl a'n planed. Rydym yn edrych ymlaen at rannu ein syniadau ac archwilio sut y gellid cyflawni'r adferiad carbon-isel hwn yng Nghymru sy'n cael ei bweru gan natur. Mae angen i ni weithio gyda'n gilydd, i adeiladu Cymru gryfach, sy'n fwy gwydn i heriau fel pandemigau a newid yn yr hinsawdd.”

Meddai Prif Weithredwr Coleg y Mynyddoedd Du, Ben Rawlence:

“Mae Adferiad Gwyrdd Cymru yn gyfle i Gymru siarad, gwrando a chydweithio i ail-drefnu ac adeiladu cymdeithas gryfach, fwy gwydn. Mae gan Gymru’r archwaeth, yr adnoddau a'r potensial i fod yn enghraifft ddisglair o wlad y mae ei mesur o lwyddiant yn llesiant i bawb, a'r blaned. "

Cynhelir Adferiad Gwyrdd Cymru rhwng 20 a 23 Gorffennaf. Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ar wefan newydd, bwrpasol. I weld yr amserlen lawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau, ewch i wefan yr ŵyl ar http://greenrecovery.wales/cy/

DIWEDD

Nodiadau i'r golygydd:

1. Mae Adferiad Gwyrdd Cymru yn glymblaid o 9 elusen a mudiad amgylcheddol yng Nghymru. Mae'r glymblaid hon yn cynnwys: RSPB Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, WWF Cymru, Coed Cadw, yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt, Coleg y Mynyddoedd Du, Tyfwyr Organig a Ffermwyr Cymru, y Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn Gwlad a Rhwydwaith Ffermwyr Natur-Gyfeillgar.

Tagged with: Country: Wales Country: Wales Country: Wales Topic: Farming Topic: Wales Topic: Advocacy Topic: Wales