Mae RSPB Cymru yn galw ar bleidiau gwleidyddol am Adferiad Gwyrdd i bobl a natur Cymru

Rhys Aneurin

Friday 25 September 2020

Heddiw mae RSPB Cymru yn lansio eu Pum Cam i Adferiad Gwyrdd, maniffesto a fydd yn helpu i greu economi gynaliadwy a mynd i’r afael ag argyfyngau natur a hinsawdd.

  • Bydd Adferiad Gwyrdd yn sicrhau buddion economaidd ac yn darparu cymdeithas iachach a thecach trwy adfer natur a chreu ecosystemau gwydn.
  • Mae RSPB Cymru yn galw ar i holl bleidiau gwleidyddol Cymru ymrwymo i weithredu’r Pum Cam yn eu maniffestos Etholiadau Senedd 2021.

Heddiw, mae RSPB Cymru yn lansio eu Pum Cam i Adferiad Gwyrdd gweledigaethol. Mae'r maniffesto yn amlinellu'r hyn sydd angen ei wneud i greu economi gynaliadwy a chymdeithas iachach a thecach wrth adfer natur a'r ecosystemau yr ydym i gyd yn dibynnu arnynt.

Pum Cam at Adferiad Gwyrdd yw:

1. Swyddi a seilwaith cynaliadwy

2. Amddiffyniadau amgylcheddol cryf

3. Tir a moroedd gwydn a chyfoethog o natur

4. Dinasyddion iach

5. Arweinyddiaeth Llywodraeth Cymru

Mae Adferiad Gwyrdd, cysyniad a gefnogir gan economegwyr blaenllaw'r byd, yn llwybr i ailadeiladu'r economi trwy fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur a sicrhau amgylchedd iach i bawb.

Mae'r angen am Adferiad Gwyrdd, yng Nghymru a ledled y byd, yn amlwg i'w weld. Mae tystiolaeth gynyddol bod natur yng Nghymru yn dirywio, gydag adroddiad Cyflwr Natur 2019 yn nodi bod un o bob chwe rhywogaeth yng Nghymru dan fygythiad o ddifodiant ac mae adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol yn tynnu sylw nad oes yr un o'n hecosystemau yn gydnerth.

Ar ben hynny, mae Adroddiad Rhagolwg Bioamrywiaeth Byd-eang y Cenhedloedd Unedig [a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf, 15 Medi], yn dangos bod y byd wedi methu â chyrraedd Targedau Aichi (set o dargedau i atal dirywiad natur a sefydlwyd yn ystod Confensiwn 2010 ar Amrywiaeth Fiolegol).

Ar yr un pryd, mae adroddiad Degawd Coll RSPB, a gyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf hefyd, yn tynnu sylw at fethiant y DU i atal dirywiad bioamrywiaeth, ac yn dangos bod y DU, allan o 20 Targed Aichi, wedi methu â chyrraedd 14, a hyd yn oed wedi mynd tuag yn ôl yn achos chwech o’r targedau.

Meddai Cyfarwyddwr RSPB Cymru, Katie-Jo Luxton:

“Mae’r adroddiadau brawychus yr wythnos diwethaf wedi dangos bod gennym lawer o waith o’n blaenau os ydym am achub natur rhag dinistr diwrthdro. Mae pobl a'r blaned mewn perygl o ddioddef hyd yn oed yn fwy os na fyddwn yn newid y ffordd yr ydym yn gwneud pethau nawr. Rhaid inni gael Adferiad Gwyrdd i atal colli bioamrywiaeth, gwrthdroi newid yn yr hinsawdd a chreu cymdeithas fwy gwydn.

“Mae bellach yn hanfodol bod pob plaid wleidyddol yng Nghymru yn gweithredu Adferiad Gwyrdd yn eu maniffestos, cyn Etholiad y Senedd y flwyddyn nesaf. Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi dangos ymrwymiad i gyflawni uchelgeisiau’r Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol yr wythnos hon yn Natganiad Caeredin, ond mae angen cyflawni hyn gyda gweithredu clir, ymroddedig dros natur gartref. Os gwnawn y penderfyniadau cywir yn awr, gallwn adfer yn well ac adeiladu’r Gymru deg, hinsawdd-ddiogel, gyfoethog mewn natur, iach yr ydym i gyd ei eisiau a’i angen.”

DIWEDD

Nodiadau:

1. Gellir gweld fersiwn lawn y maniffesto Pum cam i Adferiad Gwyrdd yma. Mae'n cynnwys crynodeb manwl ar gyfer pob un o'r pum cam.

2. Mae’r adroddiad Lost Decade yn edrych ar berfformiad a chynnydd y DU wrth gyrraedd Targedau Aichi, set o dargedau a sefydlwyd yn ystod Confensiwn 2010 ar Amrywiaeth Fiolegol yn Japan. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at sut mae'r DU wedi methu â chyrraedd 14 o'r targedau ac wedi mynd tuag yn ôl yn achos chwech o'r targedau.

3. Yr wythnos ddiwethaf [15 Medi], lansiodd yr RSPB ymgyrch newydd, Adfywio Ein Byd, gan bwyso am dargedau sy'n rhwymo'n gyfreithiol i adfer natur erbyn 2030 ac am adferiad gwyrdd o'r pandemig ledled y DU.

4. Mae Datganiad Caeredin yn ymrwymiad gan lywodraethau is-genedlaethol a lleol ledled y byd i gamu i’r adwy a chwarae rôl gryfach wrth amddiffyn a gwella bioamrywiaeth.

5. Cynhyrchwyd adroddiad Sefyllfa Byd Natur 2019 gan gynghrair o elusennau a sefydliadau amgylcheddol y DU. Gellir gweld y crynodeb Cymraeg yn llawn yma.

6. Cynhyrchwyd Sefyllfa Adnoddau Naturiol gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Last Updated: Thursday 15 April 2021

Tagged with: Country: Wales Country: Wales Country: Welsh Topic: Wales Topic: Welsh