Natur yn dod yn fyw yn RSPB Conwy

Eleri Wynne

Tuesday 8 March 2016

Mae'r warchodfa natur boblogaidd yn gwahodd ymwelwyr i fwynhau profiad rhyngweithiol i ddathlu ei threftadaeth naturiol a teimlo'n agosach at fyd natur

Y gwanwyn hwn, diolch i gefnogaeth hael Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL), mae RSPB Conwy yn ehangu ei thîm o wirfoddolwyr bywyd gwyllt er mwyn dod â'i threftadaeth naturiol yn fyw.


Clustnodwyd £33,600 o GDL i'r warchodfa wlyptir, a oedd yn dathlu ei phen-blwydd yn 20 oed y llynedd. Y bwriad yw recriwtio 20 o wirfoddolwyr a fydd yn darparu dehongliad byw o fywyd gwyllt ac yn adrodd straeon byd natur i'r ymwelwyr. Bydd y warchodfa hefyd yn defnyddio offer rhyngweithiol newydd, megis pwyntiau sain a thelesgopau, i annog teuluoedd i grwydro ymhellach i'r gwlyptir er mwyn iddynt werthfawrogi'r byd natur toreithiog.


Dywedodd Julian Hughes, Rheolwr Safle RSPB Conwy: "Ar hyn o bryd dim ond hanner ein hymwelwyr sy'n dewis cerdded y llwybrau natur yn RSPB Conwy. O ganlyniad, mae llawer felly'n methu'r profiadau difyr a chofiadwy sydd gennym i'w cynnig yma. Rydym wrth ein bodd bod Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi ein darparu â chyfle i ddathlu ein treftadaeth naturiol a buddsoddi mewn profiad ymwelwyr ryngweithiol.


"Rydym yn awyddus i oedolion a phlant grwydro i ganol y warchodfa er mwyn iddyn nhw gael y profiad o fwynhau byd natur. Ein dymuniad yw eu gweld yn cael eu hysbrydoli gan eu profiadau er mwyn iddyn gymryd camau bach a syml i warchod ein treftadaeth naturiol am flynyddoedd lawer i ddod."


Bydd yr arian hefyd yn darparu gwell gwarchodaeth i adar dwr sy'n clwydo ac yn nythu ar lagwnau'r warchodfa, yn ogystal â darparu man canolog i wirfoddolwyr rannu straeon ac yn eu tro gwella ymweliadau â RSPB Conwy.


Ychwanegodd Julian: "Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr i weld pa gyfleoedd a ddaw yn sgil y fenter hon ac i gael gweithio gyda gwirfoddolwyr newydd a fydd yn cydweithio â ni i wireddu'r weledigaeth. Felly os ydych chi'n gwirioni ar fywyd gwyllt ac os hoffech fod yn rhan o'n tîm gwych o wirfoddolwyr yna cofiwch gysylltu oherwydd byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi."


Mae RSPB Conwy, a saif ychydig oddi ar yr A55, yn gartref i lu o rywogaethau, o regen y dwr a thelorion i wyfynod a gweision neidr, ac yn aml gyda'r gwyll bydd cyfle i ymwelwyr wylio miloedd o ddrudwennod sy'n cyrraedd mewn heidiau mawr i glwydo. Mae'r warchodfa'n dirnod pwysig i'r gymuned leol, gan gynnig golygfeydd hyfryd o Eryri a Chastell Conwy ac yn cael ei rhestru gan TripAdvisor fel un o'r 20 o bethau gorau i'w gwneud yn Sir Conwy (nodyn 3).


Meddai Richard Bellamy, Pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru: "Rydym yn cefnogi ystod eang o brojectau treftadaeth ac yn awyddus iawn i gefnogi ceisiadau gan grwpiau sy'n dymuno gwarchod a darparu gwell mynediad i amgylchedd naturiol cyfoethog Cymru. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, bydd y project hwn yn rhoi cyfle i fwy o bobl ddysgu am y bywyd gwyllt pwysig ar lan yr afon Conwy."


Last Updated: Tuesday 28 August 2018

Tagged with: Country: Wales Topic: Reserves