Oedi siomedig i gyfreithiau natur pwysig yng Nghymru

Friday 19 July 2019

Dywedodd Rheolwraig Datblygu Cynaladwy RSPB Cymru, Annie Smith:

English version available here.

‘Yn gynharach yn yr wythnos (16 Gorffennaf), fe gyhoeddodd Mark Drakeford fod dau ran o gyfraith amgylcheddol bwysig am gael eu gohirio tan ar ôl etholiadau’r Cynulliad yn 2021.

‘Rydym wedi siomi’n arw nad yw Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyflwyno dau ddarn o ddeddfwriaeth sy'n hanfodol i ddyfodol pobl a bywyd gwyllt Cymru yn ystod tymor y Cynulliad hwn. Mae cynlluniau Llywodraeth Cymru i gynnig taliadau i ffermwyr i gyflenwi nwyddau cyhoeddus, gan gynnwys cartrefi i fywyd gwyllt, yn lle cymorthdaliadau ffermio yn gwbl hanfodol i adferiad byd natur yng Nghymru. Rhaid inni beidio â cholli'r momentwm positif hwn.

‘Yn yr un modd, mae sicrhau egwyddorion amgylcheddol craidd yr Undeb Ewropeaidd yng nghyfraith Cymru, yn ogystal â hawliau amgylcheddol dinasyddion a mynediad at gyfiawnder yn hanfodol i ddiogelu natur yng Nghymru ar ôl Brexit. Er ei bod yn galonogol bod Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda llywodraethau eraill ar y mater hwn, bydd unrhyw oedi yn peryglu adferiad natur ar adeg pan fo'r byd yn cydnabod ein bod yn wynebu argyfwng ecolegol. Mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru weithredu'n gyflym i roi trefniadau pontio ar waith i osgoi bwlch llywodraethu yng Nghymru.

‘Bydd y gymuned ryngwladol yn dod ynghyd yn 2020 i gydnabod bod y byd wedi methu â chyrraedd targedau i wyrdroi'r gostyngiadau mewn poblogaethau bywyd gwyllt. Mae angen i Lywodraeth Cymru ddangos uchelgais ac arweinyddiaeth gref yn ei hymrwymiad i adfer byd natur.’

DIWEDD

Nodiadau i’r golygydd:
1. Yr RSPB yw elusen gadwraeth natur fwyaf y DU, ac mae hi’n ysbrydoli pawb i roi cartref i fyd natur. Ynghyd â’n partneriaid, rydym yn gwarchod adar a bywyd gwyllt mewn perygl fel bod ein trefi, ein harfordir a’n cefn gwlad unwaith eto’n llawn o fywyd gwyllt. Mae gennym ran arweiniol o fewn BirdLife International, partneriaeth fyd-eang o gyrff cadwraeth byd natur.

Last Updated: Friday 19 July 2019

Tagged with: Country: Wales Country: Wales Country: Wales Topic: Wales Topic: Farming Topic: Law