Pleidleisiwch i gael ardal chwarae naturiol yng nghanol byd natur yn RSPB Llyn Efyrnwy

Sioned Jones

Tuesday 1 March 2016

Mae'r warchodfa natur eiconig yn dibynnu ar eich pleidlais chi i greu ardal chwarae naturiol cyffrous ar gyfer plant lleol.

Mae RSPB Llyn Efyrnwy yn galw arnoch chi, a phobl Powys, i bicio draw i archfarchnad TESCO yn Trallwm neu TESCO Y Drenewydd rhwng 27 Chwefror a 6 Mawrth i bleidleisio dros y warchodfa eiconig i ennill ymgyrch 'Bags of Help' TESCO (nodyn 2). Bydd eich pleidlais yn golygu y bydd RSPB Llyn Efyrnwy yn gallu creu ardal chwarae naturiol cyffrous ar gyfer eich plant, er mwyn iddyn nhw allu mwynhau oriau di-ben-draw o hwyl yng nghanol byd natur.

Mae TESCO wedi ymuno â'r elusen gymunedol, Groundwork (nodyn 3), i lansio'r fenter 'Bags of Help' mewn cannoedd o ardaloedd ledled Cymru a Lloegr. O dan y cynllun hwn, bydd tri o brosiectau a grwpiau cymunedol ym mhob un o'r ardaloedd hyn yn cael grantiau gwerth £12,000, £10,000 ac £8,000 - pob ceiniog yn deillio o'r tâl pump ceiniog am fagiau.

Os ydyn nhw yn llwyddo, bydd y cyfraniad yn golygu y bydd RSPB Llyn Efyrnwy yn gallu creu ardal chwarae naturiol am ddim ar gyfer plant lleol a phlant sy'n ymweld â'r warchodfa - o siglen nyth aderyn i bwll tywod, llwybr boncyffion a mwy. Nid yn unig y bydd y parc chwarae yn lle diogel i blant ifanc redeg yn wyllt, bydd hefyd yn gyfle i rieni a gwarcheidwaid gael ychydig bach o amser iddyn nhw eu hunain wrth ryfeddu at y golygfeydd cefn gwlad bendigedig.

Dywedodd Sioned Jones, Rheolwr Ymgysylltu Ymwelwyr RSPB Llyn Efyrnwy: "Mae Llyn Efyrnwy yn atyniad pwysig i ymwelwyr ym Mhowis. Mae ei golygfeydd godidog, ei twr ag argae eiconig, a'i bywyd gwyllt anhygoel yn denu ymwelwyr wrth eu miloedd. Mae gennym gwarchodfa a siop gwych sy'n agored drwy gydol y flwyddyn a llwybrau cerdded hyfryd gyda golygfeydd bendigedig, ond rydym yn awyddus iawn i gynnig mwy - yn enwedig i'r bobl leol - drwy gynnig parc chwarea gwerth chweil yn y lleoliad ffantastig yma. Dim ond ychydig funudau sydd ei angen i fwrw eich pleidlais ac rydym yn dibynnu'n drwm ar y gymuned leol i'n helpu i wireddu'r weledigaeth hon er mwyn i blant lleol ei mwynhau am flynyddoedd i ddod.

"Byddai'r cyfraniad hwn yn golygu y byddem yn gallu creu ardal chwarae naturiol mewn rhan o'r warchodfa sydd ddim yn cael ei defnyddio ddigon ar hyn o bryd. Po fwyaf o bleidleisiau rydym yn eu cael, y gorau fydd y parc chwarae. Bydd hefyd yn gyfle i blant chwarae allan yn yr awyr agored, gan fwynhau eu hunain yn neidio, dringo a siglo wrth werthfawrogi ein bywyd gwyllt gwerthfawr. Ar ben hynny, tra bo'r plant yn cael amser gwych yn chwarae, bydd rhieni yn gallu ymlacio, cael paned a mwynhau darn o deisen flasus yn y caffi lleol!"

Bydd popeth yn yr ardal chwarae naturiol wedi'i wneud o ddefnyddiau naturiol er mwyn hybu creadigrwydd y plant a'u hysbrydoli i ofalu am y bywyd gwyllt o'u hamgylch. Os bydd y warchodfa yn llwyddo i ennill y brif wobr, gwerth £12,000, y gobaith yw y bydd yn gallu datblygu lle chwarae mwy yn y warchodfa lle gall plant fynd i'r afael â her boncyffion crog, dringo rhwydi neu wal fowldro.

Mae 'Bags of Help' yn cynnig cyfran o'r refeniw sy'n deillio o'r tâl pum ceiniog a godir am fagiau siopa untro i brosiectau a grwpiau cymunedol ym mhob un o'r 390 ardal ledled y DU lle ceir siop Tesco. I fwrw eich pleidlais dros RSPB Llyn Efyrnwy, piciwch i mewn i archfarchnad TESCO yn Trallwm neu Y Drenewydd rhwng 27 Chwefror a 6 Mawrth i annog mwy o blant i fwynhau'r bywyd gwyllt sydd ar stepen eu drws.


Last Updated: Tuesday 28 August 2018

Tagged with: Country: Wales Topic: Reserves