RSPB Cymru ac Aldi yn helpu dros 10,000 o blant i ddod yn nes at natur yn Abertawe

Eleri Wynne

Thursday 28 September 2017

To read this press release in English please click here

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae prosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yn Abertawe RSPB Cymru, mewn partneriaeth ag Aldi, wedi bod wrthi'n brysur yn ennyn diddordeb dros 10,000 o blant ym myd natur ledled y ddinas.

Diolch i'r elw a wnaed yn sgil talu am fagiau plastig Aldi yn y DU, mae Rhoi Cartref i Fyd Natur yn Abertawe wedi gallu cynnig sesiynau allgymorth yn rhad ac am ddim i dros hanner yr ysgolion cynradd yn Abertawe, gan ennyn diddordeb 7,836 o blant ym myd natur. Mae'r prosiect hefyd wedi helpu 2,465 o blant i fwynhau eu hantur wyllt eu hunain drwy gynnal digwyddiadau am ddim i’r teulu a helpu cymunedau i ddod yn nes at natur ar eu stepen drws.  

Meddai Rheolwr Addysg, Teuluoedd a Phobl Ifanc RSPB Cymru, Jon Gruffydd: “Nid yw plant yn anghofio eu antur cyntaf gyda byd natur - o'r wefr o godi carreg a gweld llu o chwilod yn gwau trwy’i gilydd i sylwi ar deulu o ddrudwyod yn gwibio nôl ac ymlaen yn wyllt wrth chwilio am fwyd.

“Mae dyddiau ffres, lliwiau bendigedig yr hydref ac ailymddangosiad ein bywyd gwyllt yn gwneud hwn yn gyfnod gwych i gamu allan i'r awyr agored a chanfod holl drysorau byd natur. Mae gwaith ymchwil yn y gorffennol wedi dangos nad yw plant y dyddiau hyn yn treulio gymaint o amser yng nghanol byd natur ag yr oedd eu rhieni a’u neiniau a’u teidiau. Mae hyn yn rhywbeth rydym am ei newid. O gofio'r effaith gadarnhaol y mae natur yn ei chael ar ddysgu, iechyd corfforol a lles emosiynol ein plant, mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn helpu pobl ifanc i gael profiad o'r byd naturiol, eu bod yn dysgu amdano ac yn ei werthfawrogi. Antur sy'n aros i ddigwydd yw natur a phrofiad cyffrous iawn i ni yw cael gweithio ym mhob rhan o Abertawe i annog plant a’u teuluoedd i fynd allan, mynd ati a mynd yn wyllt.”   

Ers iddo ddechrau yn hydref 2015, mae partneriaeth Cysylltu Plant â Natur yr RSPB – prosiect gwerth £2m sy’n cael ei ariannu gan yr archfarchnad Aldi – wedi helpu 240,000 o blant yng Nghymru, Lloegr a'r Alban i anturio yn yr awyr agored, dysgu sgiliau newydd a rhoi cynnig ar wneud rhywbeth gwahanol.      

Yn Abertawe, mae'r cyllid wedi caniatáu i staff a gwirfoddolwyr RSPB Cymru ddarparu sesiynau natur 90 munud o hyd yn rhad ac am ddim i 7,836 o blant mewn mwy na 40 o ysgolion cynradd yn y ddinas. Mae sesiynau allgymorth y bartneriaeth yn rhoi'r cyfle i ddisgyblion dreulio amser yn yr awyr agored yn hytrach nag yn yr ystafell ddosbarth i weld sut maen nhw’n gallu helpu bywyd gwyllt ar dir eu hysgol. Mae'r cyllid hwn hefyd wedi galluogi 2,465 o blant i fwynhau gweithgareddau i'r teulu cyfan yn rhad ac am ddim drwy gyfrwng y fenter Parciau Gwyllt, lle mae teuluoedd yn gallu mwynhau bob math o bethau - o chwilio am chwilod a rhwydo pyllau i saffaris bywyd gwyllt a chwilota mewn pyllau glan môr.    

Meddai Rheolwr Gyfarwyddwr Cyfrifoldeb Corfforaethol  Aldi UK, Oliver King: “Mae Aldi’n falch o gydweithio gyda’r RSPB i ddarparu cyfleoedd hanfodol bwysig i bobl ifanc yn eu hamgylchedd lleol.  Bûm mewn sesiwn Rhoi Cartref i Fyd Natur mewn ysgol leol a gweld â’m llygaid fy hun mor frwdfrydig oedd staff a gwirfoddolwyr yr RSPB wrth helpu'r plant i gynyddu eu hyder yn sgil eu profiad yn yr awyr agored. 

“Mae gweld gymaint rydym wedi’i gyflawni gyda’n gilydd a'r cyfraniad amhrisiadwy y mae’r bartneriaeth wedi’i wneud wrth helpu gymaint o bobl ifanc i ddysgu mwy am ryfeddodau natur, gwerthfawrogi'r rhyfeddodau hynny a chael profiad ohonynt yn rhoi boddhad mawr.” 

Er mwyn helpu plant a’u teuluoedd i fentro ar eu hantur wyllt eu hunain gartref, mae'r bartneriaeth wedi lansio'r fenter Sialens Wyllt. Mae'r her yn cynnwys 24 o weithgareddau sy'n amrywio o saffaris bwystfilod bach a chwilota pyllau glan môr i greu caffi i ddraenogod a phlannu ar gyfer bywyd gwyllt, gan dywys teuluoedd o’u gerddi cefn i archwilio trefi, dinasoedd a choetiroedd a'r arfordir hyd yn oed. Hyd yma, cynhaliwyd 44,000 o weithgareddau Sialens Wyllt mewn gerddi a chymunedau ledled y DU, gan gynnwys 2,656 yng Nghymru. 

Erbyn 2018, bydd dros hanner miliwn o blant ledled y DU wedi cael budd o'r bartneriaeth Cysylltu Plant â Natur. O gofio mai'r hydref yw un o gyfnodau mwyaf cyffrous y flwyddyn ym myd natur, mae RSPB Cymru’n annog plant, rhieni, neiniau a theidiau i fynd allan a blasu rhai o ryfeddodau'r gwyllt, gan gynnwys fforio am ffwng, adeiladu caffi i ddraenogod neu archwilio'r dail a'r hadau sydd wedi dechrau disgyn o'r coed.   

I gael syniadau ar gyfer gweithgareddau cyffrous i'w gwneud yn yr awyr agored neu i ddechrau ar eich antur Sialens Wyllt eich hun gyda’r teulu, ewch i www.rspb.org.uk/wildchallenge

Last Updated: Tuesday 28 August 2018

Tagged with: Topic: 2017 Topic: Wales