Teithio’n ôl i fyd coll gyda Gweithgareddau Oes Y Cerrig

Deio Gruffydd

Thursday 2 August 2018

English version available here

Mae RSPB Gwlyptiroedd Casnewydd yn cynnal cyfres o weithgareddau i’r teulu ar wythnos gyntaf Mis Awst. Wrth i filoedd deithio o bob cwr o’r wlad i’r Eisteddfod Genedlaethol yn y brifddinas, mae’r gweithgareddau sydd yn eich taflu’n ôl i oes arall yn digwydd ychydig filltiroedd o faes yr Eisteddfod.

Mae ‘Gweithgareddau hwyliog Oes y Cerrig’, sydd yn cael eu rhedeg o 1 – 9 Awst, yn gyfle gwych i blant a theuluoedd gael gweld olion traed a ffosiliau cynhanesyddol. Mi fydd yna hefyd gyfle i roi cynnig ar adeiladu potiau a chytiau mwd Oes y Cerrig, cloddio am hoelion dinosoriaid, a chastio olion traed.   

Bydd staff yr RSPB yn barod i groesawu unrhyw ymwelwyr o’r Eisteddfod fydd yn chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol ag amgen i’w wneud yn ystod y brifwyl. 

Dywedodd Rheolwr RSPB Gwlyptiroedd Casnewydd, Lorraine Leicester: “Mae’r gweithgareddau hyn yn gyfle gwych i ddysgu mwy am hen hanes yr ardal unigryw yma o Gymru. Mae Gwylptiroedd Casnewydd yn llawn oelion difyr sydd filoedd flynyddoedd oed, ac yn llawn bywyd gwyllt anhygoel. Mae digon yma i’r teulu i gyd, ynghyd â chaffi a siop. 

“Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn digwydd i lawr y lôn ym Mae Caerdydd, mae’r gweithdai yma hefyd yn gyfle gwych i gael seibiant o brysurdeb y brif ddinas. Dewch draw i weld ychydig o fywyd gwyllt yr ardal. Yr adeg yma o’r flwyddyn, mae’r warchodfa yn llawn bwrlwm, gyda gloÿnnod byw, hwyaid o bob math a gwyddau Canada yma yn eu niferoedd.” 

Lleoliad: RSPB Gwlyptiroedd Casnewydd, NP18 2BZ 

Dyddiadau mis Awst: 

•Mercher 1 

•Iau 2 

•Llun 6 

•Mawrth 7 

•Mercher 8 

•Iau 9 

Amser: 10.30yb – 12.00 a 2yp – 3.30yp 

Mae’r weithgaredd yn £4.40 i aelodau’r RSPB a £5.50 i’r rhai sydd ddim yn aelodau 

Bydd hefyd weithgareddau Hwyl Cynhanesyddol Oes y Cerrig i blant iau ar Awst 3 a 10, a Phenwythnos Ysbienddrych a Thelesgop ar 4 a 5 Awst  

Er mwyn archebu lle, ffoniwch y warchodfa ar 01633 636363 

 

DIWEDD

 

Am wybodaeth bellach ac i drefnu cyfweliad, cysylltwch â:

Deio Gruffydd, Swyddog Cyfathrebu RSPB Cymru, 02920 353007 deio.gruffydd@rspb.org.uk    

Nodiadau i’r golygydd:

1.Yr RSPB yw elusen gadwraeth natur fwyaf y DU, ac mae hi’n ysbrydoli pawb i roi cartref i fyd natur.  Ynghyd â’n partneriaid, rydym yn gwarchod adar a bywyd gwyllt mewn perygl fel bod ein trefi, ein harfordir a’n cefn gwlad unwaith eto’n llawn o fywyd gwyllt.  Mae gennym ran arweiniol o fewn BirdLife International, partneriaeth fyd-eang o gyrff cadwraeth byd natur. 

2.Mae ‘Ewch yn frwnt yn y Mesolithig - Gweithgareddau hwylus Oes y Cerrig’ yn cael ei gynnal ar y cyd gydag Amgueddfa ac Oriel Celf Casnewydd

Last Updated: Tuesday 28 August 2018

Tagged with: