Treuliwch noson yn y gwyllt ar Ynys Echni, Caerdydd

Eleri Wynne

Tuesday 25 July 2017

Mwynhewch antur ddirgel a chysgwch yn y gwyllt fel rhan o Gysgu Dan y Sêr yr RSPB Am y bumed flwyddyn yn olynol, bydd plant a theuluoedd ledled Cymru yn gwersyllu yn eu sachau cysgu ac yn casglu o amgylch y tân wrth iddynt dreulio noson o dan y sêr a dod yn nes at natur.

Ar nos Sadwrn 29 Gorffennaf, bydd digwyddiad Cysgu Dan y Sêr arbennig iawn yn cael ei chynnal ar Ynys Echni yn Nghaerdydd3. Mae teuluoedd yn cael eu gwahodd i dreulio noson wyllt ar yr ynys diolch i brosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd2 RSPB Cymru, sy'n cael ei hariannu gan y Gronfa Loteri Fawr ac mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd a Buglife Cymru.

Wedi'u hamgylchynu gan Aber yr Afon Hafren, gall teuluoedd fwynhau golygfeydd arbennig o Gaerdydd a'r arfordir, darganfod trysorau naturiol yr ynys ar saffari arfordirol, chwilio am chwilod, cyfri'r sêr, tostio malws melys a mwynhau gwyliau gwersylla hollol unigryw.

Meddai Rheolwr Project Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd, Carolyn Robertson: "Os ydych yn blentyn neu'n oedolyn mae noson dan y sêr yn amser perffaith i fwynhau antur wyllt. Rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu cynnig y profiad hwn i deuluoedd ac rwy'n siwr y bydd yn noson fythgofiadwy ac yn gyfle i ddysgu mwy am ryfeddodau bywyd gwyllt Ynys Echni. O'r adar môr sy'n gwneud eu cartref yno a hanesion a chwedlau'r ynys - nid oes unman tebyg."

Rhaid archebu lle ymlaen llaw, gyda thocynnau i oedolion sy'n aelodau o'r RSPB yn costio £25, £30 i oedolion nad ydynt yn aelodau, £10 i blant sy'n aelodau o'r RSPB a £15 i blant nad ydynt yn aelodau. Mae pob tocyn yn cynnwys croesi'n ôl a blaen i'r ynys, y ffioedd glanio, ffioedd gwersylla a'r holl weithgareddau tywys3. I archebu lle, ewch i'r wefan yma.

Mae Cysgu Dan y Sêr yn rhan o ymgyrch Rhoi Cartref i Fyd Natur yr RSPB, sy'n gweithio i ysbrydoli pawb i wneud eu rhan dros fyd natur. Mae Rohan - dylunydd a chyflenwr dillad ac esgidiau awyr agored - yn cefnogi Cysgu Dan y Sêr yr RSPB unwaith eto eleni, a disgwylir i dros 11,000 o deuluoedd ledled y DU dreulio noson yn y gwyllt.

Am ragor o wybodaeth a syniadau am sut y gallwch chi wneud y gorau o'ch cyfle i Gysgu Dan y Sêr, ewch i: www.rspb.org.uk/sleepout.

1. Yr RSPB yw elusen cadwraeth natur fwyaf y DU ac mae'n ysbrydoli pawb i roi cartref i fyd natur. Gyda'n partneriaid, rydyn ni'n gwarchod adar a bywyd gwyllt sydd dan fygythiad fel bod ein trefi, ein harfordir a'n cefn gwlad yn llawn bywyd unwaith eto. Rydyn ni'n chwarae rhan arweiniol ym mhartneriaeth BirdLife International, partneriaeth fyd-eang o sefydliadau cadwraeth natur. www.rspb.org.uk/wales

2. Mae Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd yn brosiect blaenllaw gan RSPB Cymru ac mae'n cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd a Buglife Cymru ac yn cael ei hariannu gan y Gronfa Loteri Fawr. Mae'r project wedi cysylltu dros 25,000 o blant a'u teuluoedd ledled Caerdydd â bywyd gwyllt y ddinas, gan eu hannog i gysylltu â byd natur ar eu stepen drws a'i gweithredu i'w gefnogi. Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae'r prosiect yn cynnal Cysgu Dan y Sêr ar Ynys Echni, mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd.

3. Ynys Echni: Bydd y cychod i Ynys Echni yn gadael o Forglawdd Bae Caerdydd am 08.30 ar ddydd Sadwrn 29 o Orffennaf. Cliciwch yma am fanylion ar sut i gyrraedd Morglawdd Bae Caerdydd a'r pwynt ymadael. Gofynnir i fynychwyr ddod â'u pabell eu hunain, cysgu cit, bwyd a diod. Bydd toiledau, dwr poeth, dwr yfed a gofod dan do ar gael. I gael mwy o wybodaeth am gyfleusterau Ynys Echni ewch i'r wefan yma. Oherwydd y cychod pwer fydd yn tywys ymwelwyr i'r ynys, rhaid i bob plentyn fod o leiaf 1.2 metr o uchder. Yn anffodus, nid oes mynediad i'r anabl i'r ynys. Nid yw cwn yn cael eu canitau ac mae'n rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn. Yn achos tywydd gwael, efallai y bydd y trip yn cael ei ohirio ar fyr rybudd; bydd RSPB Cymru yn ymdrechu i roi gwybod i chi o fewn 24 awr ac yn y digwyddiad yn rhoi ad-daliad llawn. Am fwy o wybodaeth a manylion am sut i archebu, cliciwch yma.

4. Mae RSPB Cymru hefyd yn cynnal digwyddiadau Cysgu Dan y Sêr mewn ambell i warchodfa natur yr RSPB yng Nghymru. Am ragor o fanylion am y digwyddiadau dilynwch y dolenni isod os gwelwch yn dda: RSPB Conwy

RSPB Gwlyptiroedd Casnewydd

Last Updated: Tuesday 28 August 2018

Tagged with: Country: Wales Topic: Big Wild Sleepout