Treuliwch noson yn y gwyllt ar Ynys Echni

Eleri Wynne

Wednesday 27 July 2016

Cyfle prin i deuluoedd ddarganfod byd dirgel Ynys Echni gyda'r nos

Penwythnos yma mae teuluoedd yng Nghaerdydd a'r cyffiniau'n cael eu gwahodd i dreulio noson yng nghanol byd natur trwy gymryd rhan yn ddigwyddiad Cysgu Dan y Sêr RSPB Cymru.

Ar nos Sadwrn 30 Gorffennaf, bydd digwyddiad Cysgu Dan y Sêr arbennig iawn yn cael ei chynnal ar Ynys Echni. Mae teuluoedd yn cael eu gwahodd i dreulio noson wyllt ar yr ynys diolch i brosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd RSPB Cymru, sy'n cael ei redeg mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd.

Wedi'u hamgylchynu gan Aber yr Afon Hafren, gall teuluoedd fwynhau golygfeydd arbennig o Gaerdydd a'r arfordir, darganfod trysorau naturiol yr ynys ar saffari arfordirol, chwilio am chwilod, cyfri'r sêr, tostio malws melys a mwynhau gwyliau gwersylla hollol unigryw.

Meddai Carolyn Robertson, Rheolwr Prosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd: "Rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu cynnig yr antur hon ar ynys wyllt i deuluoedd - ac rwy'n siwr y bydd yn noson bythgofiadwy ac yn gyfle i ddysgu mwy am ryfeddodau bywyd gwyllt Ynys Echni. O'r adar môr sy'n gwneud eu cartref yno a hanesion a chwedlau'r ynys - nid oes unman tebyg."

Rhaid archebu lle ymlaen llaw, gyda thocynnau i oedolion sy'n aelodau o'r RSPB yn costio £26, £32 i oedolion nad ydynt yn aelodau, £13 i blant sy'n aelodau o'r RSPB a £17 i blant nad ydynt yn aelodau. Mae pob tocyn yn cynnwys croesi'n ôl a blaen i'r ynys, y ffioedd glanio, ffioedd gwersylla a'r holl weithgareddau tywys. I archebu lle, ewch i'r wefan yma.

Mae Cysgu Dan y Sêr yn rhan o ymgyrch Rhoi Cartref i Fyd Natur yr RSPB, sy'n gweithio i ysbrydoli pawb i wneud eu rhan dros fyd natur. Mae Cysgu Dan y Sêr eleni'n cael ei gefnogi gan Rohan, cynllunwyr a chyflenwyr dillad ac esgidiau awyr agored.

Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd yw un o brif brosiectau RSPB Cymru ac mae'n cael ei redeg mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd ac mae'n cael ei ariannu gan gwsmeriaid Tesco trwy dreth bagiau siopa Llywodraeth Cymru. Nod y prosiect yw cael miloedd o blant a'u teuluoedd ledled Caerdydd i ymwneud â bywyd gwyllt; eu hannog i gysylltu â byd natur ar stepen eu drws a chymryd camau i'w gefnogi.

Am ragor o wybodaeth a syniadau am sut y gallwch chi wneud y gorau o'ch cyfle i Gysgu Dan y Sêr, ewch i: www.rspb.org.uk/sleepout.

1. Yr RSPB yw elusen cadwraeth natur fwyaf y DU ac mae'n ysbrydoli pawb i roi cartref i fyd natur. Gyda'n partneriaid, rydyn ni'n gwarchod adar a bywyd gwyllt sydd dan fygythiad fel bod ein trefi, ein harfordir a'n cefn gwlad yn llawn bywyd unwaith eto. Rydyn ni'n chwarae rhan arweiniol ym mhartneriaeth BirdLife International, partneriaeth fyd-eang o sefydliadau cadwraeth natur. www.rspb.org.uk/wales

2. Rohan - Mae Rohan, cwmni sy'n dylunio ac yn cyflenwi dillad ac esgidiau awyr agored, yn cefnogi Cysgu Dan y Sêr am yr ail flwyddyn yn olynol. Sylfaenwyd y cwmni yn 1972 o ganlyniad i'r dillad awyr agored traddodiadol mawr, trwm ac anghyfforddus oedd ar gael; mae Rohan yn ymfalchïo mewn offer i'ch gwarchod chi a'ch cadw'n gyfforddus yn y llefydd mwyaf gwyllt yn y byd. Mae Rohan yn gwneud dillad ysgafn sy'n para'n dda, dillad hawdd eu pacio sy'n sychu'n gyflym, ac mae hynny'n golygu eich bod chi'n gallu cario llai, teithio'n ysgafnach a gwneud llawer mwy. Mae Rohan yn falch o fod yn partner gyda'r RSPB ar gyfer digwyddiad Cysgu Dan y Sêr 2016. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.rohan.co.uk ac www.rohantime.com

3. Mae Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd yn brosiect blaenllaw gan RSPB Cymru ac mae'n cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd a'i ariannu gan gwsmeriaid Tesco drwy gyfrwng toll Llywodraeth Cymru ar fagiau siopa. Nod y prosiect yw i gael miloedd o blant a'u teuluoedd ledled Caerdydd i ymwneud â bywyd gwyllt; eu hannog i gysylltu â byd natur ar stepen eu drws a gweithredu i'w gefnogi. Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae'r prosiect yn cynnal Cysgu Dan y Sêr ar Ynys Echni, mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd. I dderbyn mwy o wybodaeth am y digwyddiad, cliciwch yma.

4. Mae RSPB Cymru hefyd yn cynnal digwyddiadau Cysgu Dan y Sêr yn ei warchodfeydd natur yng Nghymru. Am ragor o fanylion am bob digwyddiad dilynwch y dolenni isod: RSPB Conwy

RSPB Gwlybdiroedd Casnewydd RSPB Ynys-hir

Last Updated: Tuesday 28 August 2018

Tagged with: Country: Wales Topic: Big Wild Sleepout