Troseddau bywyd gwyllt yn parhau i fod yn broblem yng Nghymru

Danny Wyn Griffith

Tuesday 7 November 2017

Buzzard in flight

Mae Cymru yn yr ail safle yn nhabl y DU ar gyfer erlid adar ysglyfaethus yn 2016. Mae sir Powys yn gydradd ail uchaf ymysg siroedd y DU am erlid adar ysglyfaethus ers 2012.

To read this press release in English please click here

Dangosodd adroddiad newydd bod erlid adar gwyllt yn anghyfreithlon yn dal i barhau yn broblem yng Nghymru. Mae adroddiad diweddaraf Birdcrime wedi datgelu bod 41 o ddigwyddiadau o erlid wedi cael eu adroddi yn 2016. Ni chafodd neb eu herlyn am unrhyw achos yn unman yng Nghymru a’r DU. 

Mae RSPB Cymru yn galw am roi mwy o sylw i amddiffyn bywyd gwyllt Cymru, yn unol â’r deddfwriaeth newydd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 sy’n ymrwymo i adael amgylchedd o ansawdd gwell i genedlaethau'r dyfodol. Heb i ni gymryd camau brys, mae rhai o adar gwyllt Cymru yn wynebu dyfodol llwm iawn.

Allan o’r 41 o droseddau, cadarnhawyd 13 achos o erlid adar ysglyfaethus – a oedd yn cynnwys saethu, defnyddio trapiau a gwenwyno, yn erbyn adar yn cynnwys boncathod, hebogiaid a barcutiaid.

Dywedodd Rheolwr Bioamrywiaeth RSPB Cymru, Stephen Bladwell: “Er bod nifer y troseddau yn erbyn adar gwyllt yng Nghymru yn parhau i fod yn is na gweddill y DU, mae’n rhaid inni bwysleisio bod un farwolaeth yn ormod.  Mae'r ffaith bod troseddau yn erbyn adar gwyllt yn parhau i fod yn broblem yng Nghymru yn destun pryder. Mae’n ymddangos bod erlid adar yng Nghymru yn parhau.”   

Er y cofnodwyd 41 o droseddau yn erbyn adar gwyllt, nid oedd unrhyw un ohonynt wedi arwain at erlyniad. Nid yw llawer o ddigwyddiadau yn cael eu canfod na’u cofnodi, sy'n golygu nad oes neb yn cael eu cosbi amdanynt, ac felly mae’n bosib bod y gwir nifer lawer yn uwch.

Aeth Stephen Bladwell ymlaen i ddweud: “Rydym am ganmol ein swyddogion gorfodi'r gyfraith am y gwaith maen nhw’n ei wneud ledled Cymru, sy'n cynnwys Timau Troseddau Gwledig yr Heddlu sy’n dal ati i weithio’n ddiwyd ag asiantaethau statudol, Cyrff Anllywodraethol a’r cyhoedd i atal adar gwyllt rhag cael eu herlid. Serch hynny, mae’n ymddangos y bydd angen i bawb sy’n ymwneud â hyn wneud mwy i atal ein hadar gwyllt rhag cael eu herlid yn y dyfodol.”

Roedd Cymru yn y safle ail uchaf, y tu ôl i Loegr, yng nghyswllt y DU am erlid adar ysglyfaethus. O’r gyfanswm o 81 cofnod o erlid adar ysglyfaethus a gadarnhawyd yn 2016, roedd 53 o'r rhain wedi digwydd yn Lloegr (65%), 13 wedi digwydd yng Nghymru (16%), naw yn yr Alban (11%) a chwech yng Ngogledd Iwerddon (7%). Mae hwn yn gynnydd amlwg yng nghyfran Cymru o gymharu â'r 1% a ddangoswyd yn Birdcrime 2015. 

Dangosodd yr adroddiad hefyd bod sir Powys yn gydradd ail uchaf ymysg siroedd y DU am erlid adar ysglyfaethus yn y cyfnod 2012-16. Dros y cyfnod o bum mlynedd, cofnodwyd bod 22 digwyddiad o erlid adar ysglyfaethus wedi'u cadarnhau yn y sir, ac y cafwyd 12 digwyddiad yn ymwneud ag adar gwyllt yn ystod 2016 yn unig. Ledled y DU, nododd yr adroddiad y cafwyd 40 digwyddiad o saethu, 22 o wenwyno, 15 achos o ddefnyddio trapiau a phedwar digwyddiad arall o erlid adar ysglyfaethus yn anghyfreithlon.

Gorffennodd Stephen Bladwell drwy ddweud: “Mae’n siom anhygoel i weld bod erlid adar ysglyfaethus ar gynnydd yng Nghymru. Mae angen amddiffyn mwy ar ein hadar ysglyfaethus rhyfeddol. Os ydym wedi ymrwymo i sicrhau gwell ansawdd bywyd i genedlaethau'r dyfodol, mae’n rhaid i ni ganolbwyntio mwy ar warchod pob ffurf ar ein bywyd gwyllt arbennig ac amrywiol. Mae'r ffaith bod Cymru bellach yn y safle uchaf ond un yn y DU am erlid adar ysglyfaethus, ac mai Powys yw’r sir sy’n gydradd uchaf ond un ymysg holl siroedd y DU ers pum mlynedd, yn ddatblygiad sy'n codi pryder. Mae'r ffigyrau yn dorcalonnus ac yn dangos bod troseddau yn erbyn adar gwyllt yn parhau i fod yn broblem go iawn yn y wlad.”

Am gopi gyfan o’r adroddiad Birdcrime 2016 ewch i www.rspb.org.uk/birdcrime

Last Updated: Tuesday 28 August 2018

Tagged with: