Yn dilyn Brexit, pa mor ddiogel yw ein hamgylchedd naturiol yng Nghymru?

Eleri Wynne

Friday 8 July 2016

Sefydliadau amgylcheddol Cymru yn ysgrifennu llythyr agored at Brif Weinidog Cymru

Annwyl Brif Weinidog,

Yn dilyn canlyniad refferendwm yr UE yr wythnos diwethaf, mae ein mudiadau yn gofyn am sicrwydd gennych y byddwch yn parhau i warchod yr amgylchedd naturiol a bywyd gwyllt ac yn lliniaru ar newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol. Mae miliynau o bobl yng Nghymru a'r DU yn caru ein byd natur a beth bynnag yw ein perthynas yn y dyfodol gyda'r UE, mae'n rhaid i ni sicrhau bod gennym awyr a dyfrffyrdd glân a bod ein hamgylcheddau gwledig, trefol a morol yn llawn bywyd gwyllt. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer lles cenedlaethau'r dyfodol.

Mae gennym ffyrdd effeithiol o gydweithredu rhyngwladol ac i fynd ati i warchod a rheoli'r amgylchedd ar hyn o bryd. Mae deddfwriaeth sy'n deillio o'r UE wedi creu mesurau diogelu hanfodol ar gyfer y byd naturiol a fframwaith cadarnhaol ar gyfer datblygiad cynaliadwy. Mae'n hanfodol bwysig nad yw'r fframwaith hwn yn cael ei golli; yn lle hynny mae'n rhaid i ni adeiladu ar yr hyn sydd eisoes gennym er mwyn sicrhau y gallwn gynnig hyd yn oed mwy i amddiffyn ein bywyd gwyllt a'n hamgylchedd naturiol a'r manteision niferus maen nhw'n eu cynnig i ni.

Mae projectau amgylcheddol ar draws Cymru wedi bod yn derbyn symiau mawr o arian gan yr UE sydd wedi bod o les parhaus i'r amgylchedd ac yn economaidd-gymdeithasol. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru, felly, i ymrwymo i sicrhau buddsoddiad tymor hir yn ein byd naturiol er mwyn sicrhau nad yw hyn yn arwain at yr amgylchedd yn cael ei hesgeuluso a'i diraddio.

Mae'r hinsawdd, byd natur a materion amgylcheddol eraill uwchlaw ffiniau cenedlaethol. Bydd gweithio mewn ffyrdd cydweithredol a chadw at safonau rhyngwladol ar draws ffiniau yn parhau i fod yn hanfodol er mwyn amddiffyn byd natur. Gydag ein deddfwriaeth amgylcheddol newydd blaengar ar gyfer gwarchod natur a rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, mae Cymru mewn sefyllfa dda i allu bod ar flaen y gad o ran diogelu ac adfer yr amgylchedd naturiol a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ar draws y DU. Mae'r ddeddfwriaeth hon yn awr yn bwysicach nag erioed, a bydd angen i ni sicrhau y caiff ei gweithredu'n effeithiol fel bod modd ei hystyried yn wirioneddol arloesol.

Yn y cyfnod hwn o ansicrwydd, rydym yn gofyn am eich ymrwymiad y bydd yr amgylchedd a bywyd gwyllt Cymru yn parhau i gael eu diogelu ac y byddant yn faterion allweddol mewn unrhyw drafodaethau yr ydych yn mynd i'r afael â nhw yn y dyfodol.

Yn gywir,

Colin Cheesman, Head of Plantlife Cymru

Russel Hobson, Head of Butterfly Conservation Wales

Steve Lucus, Wales Officer, Bat Conservation Trust

Anne Meikle, Head of WWF Cymru

Rachel Sharp, CEO Wildlife Trusts Wales

Dr Sharon Thompson, Head of Conservation RSPB Cymru

Andrew Whitehouse, Wales Manager Buglife

Last Updated: Tuesday 28 August 2018

Tagged with: Country: Wales Topic: Conservation