Dewiswch iaith: Cymraeg English
RSPB Mawddach Valley Nature Reserve, Wales

Pobl a byd natur yng Nghymru

Mae pobl o bob oedran a chefndir yn elwa o agosáu at fyd natur. Dyma sut rydym ni’n helpu yng Nghymru, o ddarparu mannau i chi eu mwynhau, i drefnu grwpiau lleol a gwaith yn ein cymunedau. Mae llu o ffyrdd i chi ymuno â ni!

Gwarchodfeydd natur: gwych i bobl

Mae RSPB Cymru yn gofalu am 18 o warchodfeydd natur hardd. Fe’u rheolir yn bennaf ar gyfer rhoi cartref i fyd natur, ond maen nhw hefyd yn lleoliadau gwych i bobl allu crwydro ac ail-gysylltu â byd natur.

Mae oddeutu 350,000 o bobl yn galw heibio’r gwarchodfeydd yma bob blwyddyn. Daw rhai i fwynhau taith hamddenol ond, os ydych chi’n chwilio am rywbeth arall, rydym yn cynnal digwyddiadau ar lawer o’n gwarchodfeydd sy’n addas ar gyfer teuluoedd ac oedolion fel ei gilydd. Ymysg y rhain mae bingo bywyd gwyllt, mannau chwarae byd natur anffurfiol, arddangosfeydd ffotograffiaeth, ioga a hyd yn oed Marchnad Ffermwyr sy’n gwerthu bwyd lleol yn RSPB Conwy.

Gallwch hefyd fwynhau diod, byrbryd neu ginio ysgafn yn un o’n caffis yn Clogwyni Ynys Lawd, Conwy neu Wlyptiroedd Casnewydd cyn cael cyfle i grwydro’r siop wedyn.

Chwarae yn y gwyllt

Diolch i gefnogaeth hael Ymddiriedolaeth Cod Post y Bobl rydym yn creu man chwarae bywyd gwyllt gwych yn RSPB Llyn Efyrnwy. Cyn bo hir byddwch yn gallu dod i faeddu eich dwylo yn ein cegin fwd, rhoi cynnig ar gadw’ch cydbwysedd ar y trawst neu gael hwyl wrth grwydro yn ein coedwig dylwyth deg hudolus! Gewch fwynhau rhyfeddodau’r man chwarae eich hun ymhellach ymlaen yn y flwyddyn.

Family bird watching at RSPB Conwy nature reserve
A family exploring RSPB Conwy nature reserve

Allgymorth cymunedol

Mae RSPB Cymru yn cynnal dau broject allgymorth Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd ac Abertawe.

Ers tair blynedd rydym wedi cydweithio gyda Chyngor Dinas Caerdydd a Chyngor Dinas a Sir Abertawe i ddod â miloedd o blant a’u teuluoedd yn nes at fyd natur, a’u helpu i weithredu i gefnogi bywyd gwyllt. Mae siopwyr Cymru wedi  helpu i ariannu’r ddau broject, drwy gyfrwng y tâl am fagiau cludo Tesco (Caerdydd) ac Aldi (Abertawe).

Ymysg y gweithgareddau allgymorth ysgolion mae ‘bioblitz’, gwylio adar, ac arolygon cynefin i helpu plant i archwilio tir eu hysgol a darganfod sut allan nhw roi cartref i fyd natur.

Ac nid yw’r rhaglen yn dod i ben yna: rydym hefyd yn gweithio ym mharciau a choedlannau’r dinasoedd, ac yn gwahodd plant a’u teuluoedd i archwilio byd natur o gwmpas eu cartrefi.

I wybod sut allwch chi gymryd rhan, cofiwch ein he-bostio ar: cymru@rspb.org.uk 

Wellies at Giving Nature a Home in Cardiff
Boy taking part in Giving Nature a Home in Cardiff

Gwirfoddoli

Rydym yn dibynnu ar ein gwirfoddolwyr ymroddedig i gynnal ein gwaith cadwraeth hanfodol. Yng Nghymru, mae dros 800 o bobl yn gwirfoddoli i ni bob blwyddyn.

O arwain teithiau gyda’r wawr i ddangos yr olygfa ryfeddol o rugieir duon yn arddangos eu hunain i’n helpu i reoli ein gwaith gweinyddol, mae’r gefnogaeth a gynigir ganddyn nhw ledled ystod o weithgareddau hynod o amrywiol yn amhrisiadwy.

Sut allwch chi gymryd rhan 

Fe all gwirfoddolwyr ddod i aros a chydweithio ochr yn ochr â ni ar rai o’n gwarchodfeydd Cymreig hardd. Gallwch gyflawni pob math o rôl, o groesawu ymwelwyr i fod yn warden, ac nid oes ots a ydych yn 16 neu’n 76! Mae cyfleoedd ar gyfer gwirfoddoli preswyl yn Llyn Efyrnwy, Ynys Dewi ac Ynys Lawd. 

Yn ystyried dull o roi hwb i’chCV? Pam na wnewch chi wneud cais am un o’n swyddi preswyl i wirfoddolwyr? Rydym yn cynnig swyddi preswyl cadwraeth ar warchodfeydd Llyn Efyrnwy ac Ynys Dewi; swyddi preswyl addysg yng Nghonwy a Gwlyptiroedd Casnewydd a swydd breswyl cefnogwr gwirfoddol gyda’n project Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd.

Os gallwch ymrwymo awr neu ddwy neu gyfnod hwy yn rheolaidd, cofiwch gysylltu ar (029) 20 353 000 neu e-bostiwch cymruvolunteers@rspb.org.uk. Byddem yn falch o glywed gennych. 

Codi arian i roi cartref i fyd natur

Pam na wnewch chi ddod yn wirfoddolwr community fundraising [codi arian cymunedol]? Yn 2015-16 llwyddodd ein gwirfoddolwyr codi arian cymunedol yng Nghymru i godi £93,000 i gefnogi ein gwaith. Daw’r cyfanswm hwn o arian o’r cynllun blychau bathodynnau pin a gweithgareddau eraill megis codi arian yn lleol a chyfraniadau gan y cyhoedd. Bydd yr holl arian hwn yn ein cynorthwyo i gyflawni mwy dros fywyd gwyllt Cymru.

Os hoffech wybod mwy am godi arian cymunedol neu os hoffech gymryd rhan, cysylltwch os gwelwch yn dda â Rob Williams ar (029) 20 353 016, neu e-bostiwch robert.williams@rspb.org.uk

Grwpiau lleol

Mae Grwpiau Lleol RSPB Cymru yn cynnig cyfle i chi ymuno â grŵp bywiog a chyfeillgar o bobl yn eich ardal chi sy’n cyflawni ystod o weithgareddau o dan do ac awyr agored, yn cynnwys cyfarfodydd misol, teithiau bywyd gwyllt, trafodaethau am fyd natur a sgyrsiau gyda lluniau.

Cewch gyfle hefyd i roi cynnig ar eich medrau ymarferol a chymryd rhan mewn gwaith cadwraeth ar lefel leol, neu gallwch ymuno ag un o deithiau maes misol y grŵp, ac ymweld ag ystod eang o gynefinoedd a chynyddu’ch gwybodaeth.

Dowch o hyd i’ch grŵp lleol agosaf