Dewiswch iaith: Cymraeg English
Waterfall in forest, Lake Vyrnwy RSPB reserve

Natur ac Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016

Mae’n amser i godi llais dros natur. Ar 5 Mai, fe wnaethom ni ethol 60 o wleidyddion i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Darganfyddwch sut y gallwch chi ddangos iddynt bod natur yn bwysig.

Mae'r etholiad ar ben: be' nesa?

Bydd y pumed Cynulliad Cenedlaethol yn gyfrifol am lwyddiant neu fethiant Cymru i gwrdd â'n hymrwymiadau rhyngwladol i atal colli bioamrywiaeth erbyn 2020. Er mwyn cyrraedd y targedau hynny mae'n rhaid i ni roi cartref i fyd natur yng Nghymru.

Sut gallwch chi helpu

Gallwch chi wneud gwahaniaeth drwy ddanfon e-bost at arweinwyr y pum plaid yn y Cynulliad i adael iddynt wybod eich bod yn poeni am fyd natur, ac yr hoffech iddynt weithredu dros natur yn y Cynulliad hwn.

Gallwch ddefnyddio ein templed isod ar gyfer eich e-bost. Os fedrwch chi, ceisiwch bersenoli eich neges er mwyn ei gwneud yn fwy effeithiol. A chofiwch ychwanegu eich enw a'ch cyfeiriad ar y diwedd.

Templed e-bost

At: Carwyn.Jones@wales.gsi.gov.uk; Leanne.Wood@assembly.wales; AndrewRT.Davies@assembly.wales; Neil.Hamilton@assembly.wales 

Pwnc: Helpiwch i roi cartref i fyd natur yng Nghymru

Testun:

Annwyl arweinydd grŵp y blaid yng Nghymru, 

Y Cynulliad hwn bydd yn gyfrifol am ein llwyddiant neu fethiant i gyflawni ein hymrwymiad rhyngwladol i wrthdroi colled bioamrywiaeth erbyn 2020, ac yr ydym am sicrhau bod ein bywyd gwyllt yn cael ei ddiogelu. 

Fedrwch chi wneud pob dim o fewn eich gallu, os gwelwch yn dda, i sicrhau bod y tri pheth canlynol yn flaenoriaeth ar gyfer eich parti yn y bumed Cynulliad Cenedlaethol?

1. Ymrwymo i wneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth - galluogi monitro cynhwysfawr o'n bioamrywiaeth i ymestyn ein dealltwriaeth o gyflwr byd natur yng Nghymru.

2. Defnyddio rheolaeth sy'n seiliedig ar wyddoniaeth i nodi, ac i roi ar waith, y camau hynny sydd eu hangen i adfer ein safleoedd bywyd gwyllt gorau i 'gyflwr ffafriol', i ddiogelu rhywogaethau dan fygythiad ac i sicrhau datblygu cynaliadwy.

3. Adfer cynefinoedd pwysig ar gyfer byd natur - creu lle i fyd natur yn ogystal â buddion i bobl trwy adfer cynefinoedd sydd dan fygythiad, megis mawndiroedd, gwlypdiroedd a choetiroedd Iwerydd. 

Diolch yn fawr

Small tortoiseshell Aglais urticae, nectaring on mint, Middleton Lakes RSPB reserve, Staffordshire,

Dowch yn Ymgyrchydd

Helpwch ni i achub natur drwy anfon e-byst, defnyddio cyfryngau cymdeithasol neu ysgrifennu llythyrau. Gyda'n gilydd gallwn gynyddu cefnogaeth ar gyfer natur, ac rydym ni yma i'ch helpu bob cam o'r ffordd.

Rhowch ragor o wybodaeth i fi