Dewiswch iaith: Cymraeg English
Blue tits | The RSPB

Canlyniadau Gwylio Adar yr Ardd 2021

Am ganlyniadau Gwylio Adar yr Ardd 2022, dewch yn ôl mis Ebrill

Deg aderyn uchaf y llynedd

Dysgwch pa adar sydd ar frig y goeden yng nghyfrifiad Gwylio Adar yr Ardd eleni.

Mae robin goch yn canu ar y sgrin gyda’r capsiwn:  Y gaeaf hwn, gwnaeth dros filiwn ohonoch rywbeth anhygoel dros fyd natur.

Mae’r robin goch yn hedfan i ffwrdd a daw merch ifanc yn ei le, yn rhoi bwyd i’w hadar yn yr ardd. Mae ji-binc yn sboncian i ffwrdd ac mae merch arall yn defnyddio ei hysbienddrych i chwilio am fywyd gwyllt.

 

Yna bydd deg llun bach yn llenwi’r sgrin, sy’n dangos gwahanol bobl yn cymryd rhan yn nigwyddiad Gwylio Adar yr Ardd, ac adar ar declynnau bwydo ac mewn gerddi. Mae’r capsiwn dros y lluniau hyn yn dweud ‘Gyda’ch gilydd, fe wnaethoch gyfrif dros 17 miliwn o adar!

Yna, gwelir Chris Packham a Megan McCubbin yn sefyll wrth ymyl ei gilydd y tu allan yn y glaw. Meddai Megan McCubbin: “Mae gwên fawr ar ein hwynebau.” Ac mae Chris Packham yn ychwanegu: “Oes, oherwydd dyma ddigwyddiad Gwylio Adar yr Ardd.”

 

Mae dryw yn dod i’r golwg wedyn cyn i’r sgrin rannu eto’n bedwar clip sy’n dangos lluniau o we-gamerâu gorsafoedd bwydo o benwythnos Gwylio Adar yr Ardd.  Mae titw penddu i'w weld yn mynd a dod ar fwrdd adar yn eira i gyd, ac mae colomen wyllt, titw tomos las a’r nico i'w gweld ar un arall.

Mae’r capsiwn dros y rhain yn dweud “Roedd dros 100,000 ohonoch chi wedi gweld digwyddiad Gwylio Adar yr Ardd yn Fyw!”

Meddai Miranda Krestovnikoff, Llywydd RSPB, sy’n eistedd ochr yn ochr â Dr Amir Khan: “Diolch yn fawr iawn am ymuno â ni.”

Yna, mae Kabir, aelod o Gyngor Ieuenctid yr RSPB, sy’n eistedd drws nesaf i Jamie Wyver o’r RSPB, yn dweud “Mae wedi bod yn bleser mawr.”

Yna dangosir bonyn coeden gyda bwyd adar arno, a ji-bincod a thitwod penddu yn dod yno, gyda’r prif gapsiwn yn dweud

“Ac mae’r canlyniadau wedi cyrraedd...”

Mae titw cynffon hir yn eistedd ar gangen yn yr eira gyda’r capsiwn:

10.  Titw cynffon hir wedi disgyn 1 safle

Cynnydd o 19% yn y degawd diwethaf

Yna gwelir pioden yn pigo yn y glaswellt gyda’r capsiwn:

9.  Y bioden wedi codi 1 safle
Cynnydd o 192% ers 1979

Mae nico’n eistedd ar frigyn yn ymbincio gyda’r capsiwn:

8. Nico (saeth i lawr) 2 safle

Cynnydd o 13% yn y degawd diwethaf

Yna mae’r titw mawr yn sboncian i gael bwyd o wreiddyn coeden gyda’r capsiwn:

7.  Titw mawr - dim newid

Cynnydd o 57% ers 1979

 

Mae robin goch yn eistedd ar ddarn o bren, yn codi ei droed chwith ac yn crafu ei ben gyda’r capsiwn:

6. Robin goch (saeth i fyny) 2 safle

I lawr 25% ers 1979

Mae colomen wyllt yn codi ac yn llowcio mesen, ac yna’n hedfan i ffwrdd gyda’r capsiwn:

5. Colomen wyllt (saeth i fyny) 1 safle

Cynnydd o 1029% ers 1979

Mae aderyn du gwrywaidd yn sefyll ar fwrdd adar, mae'n edrych o'i gwmpas cyn hedfan i fyny i ben ffens gyda'r capsiwn:

4. Mwyalchen (saeth i fyny) 1 safle

I lawr 41% ers 1979

Mae drudwen yn gafael mewn pêl braster, mae’n edrych o’i chwmpas cyn hedfan i ffwrdd gyda’r capsiwn:

3. Drudwen (saeth i lawr) 1 safle

I lawr 83% ers 1979

Yna, mae titw Tomos las yn hedfan i mewn i declyn bwydo wedi’i wneud o rwyllau sy’n edrych fel pe bai wedi’i lenwi â chalonnau blodau’r haul a danteithion siwet. Y capsiwn yw:

2. Titw Tomos Las (saeth i fyny) 1 safle

Cynnydd o 10% ers 1979

Yna gwelir aderyn to gwrywaidd yn eistedd mewn coeden gyda dail gwyrdd golau, a chefndir o awyr las. Mae’r capsiwn yn dweud:

1.  Aderyn y to - dim newid
I lawr 58% ers 1979.

Mae’r ffrâm olaf yn dangos aderyn to benywaidd ar bêl braster gyda’r geiriau:

“Diolch am fod yn un mewn miliwn.”

Mae logo’r RSPB hefyd yn diflannu’n raddol.

Robin | The RSPB

Deg uchaf y DU y llynedd

1.

Aderyn y to

2.

Titw tomos las

3.

Drudwen

4.

Aderyn du

5.

Ysguthan 

6.

Robin goch

7.

Titw mawr

8.

Nico

9.

Pioden

10.

Titw cynffon-hir

House sparrows on feeder | The RSPB

Yn ffynnu neu’n dirywio? Beth oedd wedi newid?

Blackbird bathing | The RSPB

Gyda mwy 'na 17 miliwn o adar wedi’u cyfrif a thros filiwn o bobl wedi cymryd rhan, cyfrifiad Gwylio Adar yr Ardd y llynedd oedd y mwyaf erioed.

Ar frig y rhestr y llynedd oedd aderyn y to. Hon oedd y 18fed flwyddyn yn olynol i’r aderyn bach dewr wedi cipio’r goron Gwylio Adar!

Gwnaeth yr aderyn du a’r robin goch yn dda'r llynedd hefyd, gan symud i fyny’r bwrdd i’r 4ydd a’r 6ed safle.

Yn y cyfamser, fe wnaeth niferoedd y nico barhau i ostwng, gyda niferoedd y llinos werdd a’r ji-binc yn is nag erioed o’r blaen.

 

A oedd 2021 yn flwyddyn ragorol i Gwylio Adar yr Ardd?

Nuthatch feeding | The RSPB

Yn dilyn y digwyddiad llynedd, gwelsom fod nifer y bobl oedd yn mwynhau natur a chyfri adar yn uwch nag erioed. Ond er ei bod wedi bod yn flwyddyn ragorol i Gwylio Adar yr Ardd, mae pethau wedi bod yn anodd iawn i’r adar. Trist yw gorfod derbyn bod llai o lawer o adar o gwmpas ar hyn o bryd.

 Dros y 50 mlynedd diwethaf, mae 40 miliwn o adar wedi diflannu o’r DU. Ac nid adar yn unig sy’n dioddef.  Canfu'r adroddiad diweddaraf ar Gyflwr Natur fod oddeutu dwy ran o bump o rywogaethau'r DU yn dirywio gan gynnwys colomennod, wiwerod coch a llygod pengrwn y dŵr. Mae natur angen ein help yn fwy nag erioed.

Mwynhewch y natur rydych chi'n ei charu

Robin heading in to eat a fat ball | The RSPB

Mae Gwylio Adar yr Ardd yn ffordd wych o ddod a phawb at ei gilydd i rannu profiadau a’r wefr o ddarganfod y byd naturiol. Ac mae cymaint mwy i’w fwynhau!  Fel aelod o'r RSPB, byddwch yn ymuno â chymuned glos o dros filiwn o aelodau sy’n rhannu’r un cariad â chi at natur.

Byddwch hefyd yn derbyn ein cylchgrawn arbennig, a fydd yn darparu’r straeon bywyd gwyllt gorau ar eich cyfer ac yn dangos i chi sut mae gweld mwy o fywyd gwyllt yn eich milltir sgwâr. Ymunwch â ni heddiw i ddod yn rhan o gymuned sydd a’i chalon wedi selio ar natur. Gyda’n gilydd, gadewch inni ddarganfod mwy o’r hyn sydd gan natur i’w gynnig.

BGBW 2021 Country results