Dewiswch iaith: Cymraeg English
Light blue birds silhouetted against a darker blue background

Dyma sut mae cymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ardd

Mae hi’n hawdd cymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ardd. Dewiswch awr rhwng 28 a 30 Ionawr a chyfri’r adar a welwch ar dir yn eich gardd, eich parc lleol neu o’ch balconi. Yna dywedwch wrthym ni beth ydych chi wedi’i weld.

Dyma sut mae cymryd rhan

Byddwch yn barod i gymryd rhan

Y llynedd, roedd dros filiwn o bobl o bob cwr o’r DU wedi cymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ardd. Byddem wrth ein bodd petaech yn cymryd rhan eleni i helpu i fonitro adar yr ardd.

Big Garden Birdwatch

Paratoi ar gyfer Gwylio Adar yr Ardd

Mae’n weithgaredd hwyliog, yn rhad ac am ddim ac yn addas i bawb. Ymunwch â ni rhwng 28-30 o Ionawr 2022

A blue tit looking right at you
More videos
  • Big Garden Birdwatch
    Currently playing
    Byddwch yn barod i gymryd rhan
  • A blue tit looking right at you
    Currently playing
    Paratoi ar gyfer Gwylio Adar yr Ardd

 

Allwn ni helpu?

Os oes unrhyw beth nad ydych chi’n siŵr amdano ar gyfer Gwylio Adar yr Ardd, edrychwch ar y cwestiynau cyffredin.

 

Dyma sut mae cymryd rhan

Oes rhaid i mi fod yn aelod o RSPB neu roi arian i’r RSPB i gymryd rhan?

Nac oes. Mae Gwylio Adar yr Ardd yn addas i bawb ac mae cymryd rhan yn rhad ac am ddim. Yr oll sydd angen i chi ei wneud yw treulio awr rhwng dydd Gwener 28 a dydd Sul 30 Ionawr yn cyfri’r adar a welwch chi yn eich gardd, eich parc lleol neu o’ch balconi a dweud wrthyn ni beth welsoch chi.

Allwn ni gymryd rhan fel grŵp?

Gallwch ddod at eich gilydd gyda ffrindiau neu deulu i gymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ardd a chyfri’r adar a welwch chi gyda’ch gilydd. Serch hynny, dim ond un set o ganlyniadau dylech chi eu rhoi i ni. Os bydd mwy nag un aelod o’r grŵp yn cyflwyno canlyniadau, byddai hynny’n golygu bod gennym ni fwy nag un set o’r un canlyniadau.

Serch hynny, os yw pob aelod o’ch grŵp yn bwriadu Gwylio Adar yr Ardd ar wahân mewn lleoliadau gwahanol, yna byddai angen i chi ychwanegu canlyniadau ar wahân.

Oes ots pa adeg o’r dydd byddaf yn Gwylio Adar yr Ardd?

Nac oes. Efallai bydd yr adeg o’r dydd byddwch chi’n Gwylio Adar yr Ardd yn effeithio ar niferoedd ac amrywiaeth yr adar a welwch chi, ond fydd hynny ddim yn effeithio ar y canlyniadau cyffredinol. Y rheswm am hynny yw bod cynifer o bobl yn cyfri adar ar wahanol adegau dros y tri diwrnod. Mae pobl yn gofyn ni am bethau fel bwyd a’r tywydd hefyd, ond oherwydd bod y canlyniadau’n seiliedig ar wybodaeth gan gynifer o bobl yn Gwylio Adar yr Ardd, bydd effeithiau bwyd, tywydd ac adeg o’r dydd yn canslo ei gilydd allan – anhygoel dydy!

Ydw i’n cael cymryd rhan yn Gwylio Adar am y tri diwrnod?

Ydych ac nac ydych! I gymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ardd, rydyn ni’n gofyn i chi dreulio awr yn cyfri’r adar rydych chi’n eu gweld mewn un lleoliad – o’ch gardd, o’ch balconi neu yn eich parc lleol. Dim ond un gwyliwr adar y pen/y lleoliad gallwn ei dderbyn. Os ydych chi eisiau gwneud mwy nag un arolwg adar dros y penwythnos, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei wneud o leoliad gwahanol a chofiwch ychwanegu’r lleoliad lle byddwch yn gwylio adar pan fyddwch yn cyflwyno eich canlyniadau i ni.

Pam mai dim ond dros un penwythnos mae Gwylio Adar yr Ardd yn cael ei gynnal?

Mae Gwylio Adar yr Ardd yn rhoi cipolwg mewn amser o sefyllfa adar yr ardd yn y DU. Mae’n cael ei gynnal tua’r un pryd bob blwyddyn er mwyn i ni allu cymharu’r canlyniadau â blynyddoedd blaenorol. Mae nifer yr adar sy’n ymweld â gerddi a pharciau yn amrywio drwy gydol y flwyddyn, felly mae’n well bod pawb yn cyfri dros yr un penwythnos hir. Eleni, bydd y Gwylio Adar yr Ardd yn cael ei gynnal rhwng dydd Gwener 28 Ionawr a dydd Sul 30 Ionawr.

Pam mae Gwylio Adar yr Ardd yn y gaeaf?

Oherwydd dyma’r adeg o’r flwyddyn mae adar yr ardd ein hangen ni fwyaf – os yw’n oer iawn, mae’n fwy tebygol y daw adar i’n gerddi i chwilio am gysgod a bwyd. Mae hyn yn ei gwneud hi’n haws cyfri’r adar. Oherwydd bod Gwylio Adar yr Ardd yn digwydd yr un pryd bob blwyddyn, gallwn ni edrych yn ôl dros y blynyddoedd i weld a oes unrhyw beth wedi newid.

Beth am y tywydd? A fydd hyn yn effeithio ar Gwylio Adar yr Ardd?

Mae Gwylio Adar yr Ardd yn gofyn i bobl o bob cwr o’r DU gyfri’r adar maen nhw’n eu gweld. Gan fod y DU yn ardal mor fawr, mae’n debygol y bydd y tywydd yn amrywio o le i le. Gallai fod yn glawio mewn un lle, yn heulog yn rhywle arall, a gallai fod rhew yn rhywle arall. Serch hynny, oherwydd bod cynifer o bobl yn cyfri adar o gynifer o wahanol leoedd, mae’n debyg y bydd unrhyw effeithiau’n canslo ei gilydd allan. Hefyd, gan fod Gwylio Adar yr Ardd yn digwydd dros fwy nag un diwrnod, mae’n ein helpu i sicrhau ein bod yn cael cipolwg da o sut mae adar yn ymdopi.

 

Cwestiynau am y canllaw

Sut mae cael canllaw Gwylio Adar yr Ardd?

Gallwch gymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ardd drwy gyfri’r adar rydych chi’n eu gweld a mynd ar-lein i ddweud wrthym beth welsoch chi. Serch hynny, rydyn ni’n gwybod ei bod hi’n well gan rai pobl ddefnyddio canllaw, a gallwch chi gofrestru i gael eich canllaw chi nawr. Edrychwch ar y canllaw cyn argraffu, oherwydd efallai na fydd angen i chi ei argraffu. Mae pob darn o bapur sy’n cael ei arbed yn well i natur! Fel arall, gallwn ni bostio canllaw wedi’i argraffu atoch - llenwch ein ffurflen gofrestru i gael eich copi.

Dydy fy nghanllaw i ddim wedi cyrraedd?

Byddwn yn dechrau anfon canllawiau ddechrau mis Ionawr. Mae’n ddrwg iawn gennym os na fyddwch chi’n cael eich un chi mewn da bryd ar gyfer penwythnos Gwylio Adar yr Ardd. Serch hynny, gallwch ddal gymryd rhan ar-lein. Os yw’n well gennych chi ddefnyddio canllaw, gallwch lwytho un i lawr drwy ddefnyddio’r dolenni isod. Edrychwch ar y canllaw cyn argraffu, oherwydd efallai na fydd angen i chi ei argraffu. Mae pob darn o bapur sy’n cael ei arbed yn well i natur!


Canllaw Saesneg

Canllaw Cymraeg

Pam gafodd fy ffrind/aelod o’r teulu wybodaeth am Gwylio Adar yr Ardd heb gofrestru, ond ches i ddim?

Rydyn ni’n awyddus i groesawu pawb i gymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ardd ac weithiau byddwn yn anfon gwybodaeth at ein haelodau neu’r bobl sydd wedi cymryd rhan yn y digwyddiad o’r blaen i’w hatgoffa o Gwylio Adar yr Ardd. Pan fyddwch chi’n cofrestru i gymryd rhan os byddwch chi’n dewis cael ein negeseuon e-bost, byddwn yn gallu anfon y newyddion diweddaraf atoch chi am Gwylio Adar yr Ardd, a’ch atgoffa chi pan fydd yn digwydd flwyddyn nesaf!

 

Rhoi gwybod beth welsoch chi

Pryd fydd angen i mi anfon fy nghanlyniadau atoch?

Rhowch wybod beth welsoch chi yn rspb.org.uk/gwylio-adar-yr-ardd cyn 20 Chwefror. Drwy roi eich canlyniadau ar-lein, rydych chi’n ein helpu ni i wario mwy ar achub natur gan fod hyn yn lleihau ein costau. Serch hynny, os yw’n well gennych chi bostio eich canlyniadau atom, gallwch argraffu a llenwi’r ffurflen sydd yn y canllaw, a'i hanfon yn ôl atom erbyn 15 Chwefror. Edrychwch ar y canllaw cyn argraffu, oherwydd efallai na fydd angen i chi ei argraffu i gyd. Mae pob darn o bapur sy’n cael ei arbed yn well i natur!

Ydw i’n cael anfon fy nghanlyniad drwy’r post yn hytrach nag ar-lein?

Y ffordd hawsaf o ddweud wrthym beth welsoch chi yw drwy ychwanegu eich canlyniadau ar-lein yn rspb.org.uk/gwylio-adar-yr-ardd Mae hyn yn ein helpu i wario mwy ar natur gan ei fod yn lleihau ein costau – ac mae’n arbed costau postio a phapur. Serch hynny, os yw’n well gennych chi bostio eich canlyniadau atom, gallwch argraffu a llenwi’r ffurflen sydd yn y canllaw, a'i hanfon yn ôl atom erbyn 15 Chwefror. Edrychwch ar y canllaw cyn argraffu, oherwydd efallai na fydd angen i chi ei argraffu i gyd. Mae pob darn o bapur sy’n cael ei arbed yn well i natur!

Does dim llun o’r aderyn welais i yn y canllaw neu nid yw wedi’i restru ar y ffurflen ganlyniadau?

Yn anffodus, nid oes gennym lawer o le ar y canllaw papur ac mae’r rhestr o rywogaethau y gallai pobl eu gweld yn y DU yn enfawr! Serch hynny, gallwch chi gynnwys adar eraill a welwch chi yn y blwch testun rhydd ar y ffurflen neu, yn well byth, ewch ar-lein i ychwanegu eich canlyniadau lle mae gennym restr hirach o lawer o adar ar gael. Rydyn ni wrth ein bodd yn clywed am yr adar rydych chi wedi’u gweld – ac rydyn ni’n adolygu’r adar sydd wedi’u cynnwys ar y canllawiau bob blwyddyn.

Canllaw a Siart Adnabod am Ddim Gwylio Adar yr Ardd

Big Garden birdwatch pack

Gallwch gymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ardd drwy gyfri’r adar rydych chi’n eu gweld a mynd ar-lein i ddweud wrthym beth welsoch chi. Serch hynny, rydyn ni’n gwybod ei bod hi’n well gan rai pobl ddefnyddio canllaw. Gallwch chi lwytho’r canllaw i lawr isod. Edrychwch ar y canllaw cyn argraffu, oherwydd efallai na fydd angen i chi ei argraffu. Mae pob darn o bapur sy’n cael ei arbed yn well i natur!

Adar o Bryder Cadwraethol

Mae Rhestr Goch y DU ar gyfer Adar yn cadw golwg ar dueddiadau poblogaeth mewn 245 o rywogaethau, gyda’r adar sydd wedi’u rhestru fel ‘Coch’ yn cael eu hystyried mewn perygl. Yn 2021, cafodd y llinos werdd ei hychwanegu at y Rhestr Goch am y tro cyntaf.


Yn ôl yn 1979, pan ddechreuodd Gwylio Adar yr Ardd, roedd y llinos werdd yn rhif 8, ond eleni roedd yn safle 19. Mae hyn yn adleisio’r dirywiad dinistriol ym mhoblogaeth y llinosod bach hardd hyn. Credir mai clefyd o’r enw trichomonosis yw’r rheswm. Mae hefyd yn bosibl y bydd hyn yn effeithio ar y ji-binc ac adar y to.