Dewiswch iaith: Cymraeg English

Let nature sing

Gadewch i natur ganu

Mae adar a chantorion eraill byd natur sydd mor agos at ein calonnau mewn perygl o fynd yn ddistaw. Ond nawr, mae gennym gyfle hanesyddol i lunio dyfodol lle gall bywyd gwyllt ffynnu ledled y DU. Ymunwch â ni a gadewch i natur ganu.

Gadewch i natur ganu

Fedrwch chi gofio'r tro diwethaf i chi glywed adar yn canu, galwad soniarus y gog yn adleisio ar draws y dirwedd neu geiliogod rhedyn yn rhincio yn y glaswellt? Mae cân natur wedi ychwanegu lliw at ein cefn gwlad ers canrifoedd ac mae ei harddwch wedi ysbrydoli pob un ohonom.

Ond mae perygl gwirioneddol y gall ein cefn gwlad fynd yn ddistaw.

Ers 1970, rydym wedi colli dros hanner o gogau ac ehedyddion y DU a swm anhygoel o 98% o'n turturod. Ac nid adar yn unig sydd mewn trafferth. Mae niferoedd dros hanner o rywogaethau'r DU yn gostwng – gan gynnwys ein bywyd gwyllt mwyaf cyfarwydd fel draenogod a llygod y dŵr – a gallai llawer ohonynt ddiflannu am byth. Y ffaith drist yw bod ein byd natur yn cael ei distewi.

Mae'n newydd brawychus a difrifol ond nid yw'n rhy hwyr i achub natur – os wnawn ni weithredu nawr.

Turtle dove Streptopelia turtur, adult perched in tree top, Fowlmere RSPB reserve

Mae’r DU yn sefyll ar groesffordd

Troup Head RSPB reserve. Kittiwakes, Rissa tridactyla on the cliffs. Scotland.

Wrth i wleidyddion ail-drafod ein perthynas â'r Undeb Ewropeaidd a phenderfynu ar y polisïau a fydd yn siapio ein cefn gwlad am flynyddoedd i ddod, mae gennym gyfle hanesyddol i gael natur yn gadarn ar yr agenda wleidyddol. Mae arnom angen i lywodraethau ar draws y DU i fod yn fwy uchelgeisiol a chreu cyfreithiau newydd fydd yn arwain at adfer byd natur ar garreg ein drws – ac wrth wneud hynny, ysbrydoli gwledydd eraill i weithredu hefyd.

Os oes digon ohonom yn codi llais o blaid byd natur bydd gwleidyddion yn clywed ein neges yn glir. A wnewch chi godi eich llais heddiw a helpu natur i ganu?

Yr hyn sydd ei angen ar natur

ellowhammer perched on a yellow flower calling

Os ydym go iawn am wrthdroi dirywiad bywyd gwyllt, cael cefn gwlad a moroedd iach o'n cwmpas a chael awyr diogel a glân i'w anadlu, mae arnom angen:

  • Targedau uchelgeisiol ar gyfer adfer byd natur sydd wedi'u rhwymo mewn cyfraith y mae'n rhaid i'r gwleidyddion eu bodloni.
  • Deddfau amgylcheddol sy'n cael eu cryfhau, nid eu gwanhau, pan fyddwn yn gadael yr UE.
  • System ddiwygiedig o gymorthdaliadau fferm sy'n gwobrwyo'r ffordd y mae tirfeddianwyr yn rheoli eu tir, nid yn unig am faint o dir maent yn digwydd ei berchen.
  • Corff neu gyrff gwarchod amgylcheddol o safon ryngwladol ragorol i ddwyn llywodraethau ledled y DU i gyfrif a sicrhau ein bod yn gadael ein treftadaeth naturiol mewn cyflwr gwell o lawer nag y cawsom hi.

Mwya’n gyd o bobl sy'n ychwanegu eu llais at ein hymgyrch dros fesurau cryfach i amddiffyn natur , cryfa’n gyd y bydd ein galwad. Drwy weithredu heddiw, gallwch chi helpu i drawsnewid dyfodol natur.

Ymunwch â ni a gadewch i natur ganu

Côr Byd Natur

Gwyliwch y fideo ohonyn nhw’n perfformio!

N/A

Chwaraewch y fideo

Mae rhai o synau mwyaf cofiadwy ein cefn gwlad yn diflannu'n gyflym. Tra'n gwisgo masgiau hardd o saith rhywogaeth allweddol sydd dan fygythiad, mae aelodau Côr Byd Natur wedi ychwanegu eu lleisiau i'r ymgyrch. Yn canu trefniant trawiadol newydd o'r gân werin draddodiadol Seisnig 'The Cuckoo' y mae aderyn y to, ehedydd, drudwy, turtur, llyffant y brwyn, bras melyn a'r gog ei hun.