Dewiswch iaith: Cymraeg English
A background of sealife and kelp

Pum Cam at Adferiad Gwyrdd

Saplings ready to plant

1. Swyddi a seilwaith cynaliadwy

  • Hyrwyddo seilwaith, economïau a busnesau sy’n gwella’r amgylchedd, yn hytrach na’i ddifrodi. Sicrhau nad yw atebion i’r argyfwng hinsawdd yn ychwanegu at yr argyfwng byd natur.
  • Sefydlu cynllun cyflogadwyedd a hyfforddiant y Gwasanaeth Byd Natur Cenedlaethol mewn meysydd gwaith sy’n cyfrannu at adfer amgylchedd naturiol Cymru ac economi carbon niwtral.
A crab walks through kelp

2. Gwarchodaeth Amgylcheddol gref

  • Cryfhau’r deddfau sy’n gwarchod y byd naturiol a’u gorfodi a chyflwyno targedau adfer byd natur sy’n gyfreithiol rwymol a thargedau newid hinsawdd fwy uchelgeisiol, gyda digon o arian ar gyfer cyflawni.
  • Gwneud i’r system gynllunio weithio er lles byd natur ar y tir ac ar y môr a chyflwyno deddfau sy’n ei gwneud yn ofynnol i bob datblygiad sicrhau budd net i fioamrywiaeth.

3. Tir a moroedd sy’n wydn ac yn llawn byd natur

  • Sicrhau rhwydweithiau ecolegol cydnerth o fannau arbennig sy’n cael eu rheoli’n dda ar gyfer byd natur ar dir ac ar y môr, gan gynnwys creu ardaloedd gwarchodedig newydd lle mae eu hangen.
  • Cyflwyno polisïau rheoli tir a môr newydd a fydd yn sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu rheoli’n gynaliadwy, ac sy’n rhoi gwerth am arian cyhoeddus.
A productive vegetable and flower garden

4. Dinasyddion Iach

  • Gwneud yn siŵr bod cyhoedd yn cael mynd i fannau gwyrdd trefol a gwledig-gyfoethog a chyflwyno’r syniad o Fyw yn Wyrdd fel ffordd o hyrwyddo ffyrdd egnïol o fyw a llesiant emosiynol.
  • Gweithredu Strategaeth Fwyd Cynaliadwy sy’n hybu ac yn gwobrwyo cynhyrchu bwyd cynaliadwy, yn mynd i’r afael â gwastraff bwyd ac yn hyrwyddo diet iach a chynaliadwy a’r defnydd ohono i bawb.

5. Arweinyddiaeth Llywodraeth Cymru

  • Integreiddio adfer ecosystemau cydnerth a mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ar draws pob maes polisi ac adran er mwyn manteisio i’r eithaf ar synergeddau, buddion a chyllidebau.
  • Sicrhau bod yr holl dir sy’n eiddo cyhoeddus yn cael ei reoli’n dda ar gyfer byd natur a bod safleoedd gwarchodedig ac asedau naturiol, cyhoeddus a phwysig eraill mewn cyflwr addas.

Dadlwythwch y maniffesto