A peat bog at Forsinard Flows RSPB nature reserve

Helpwch i brynu rhagor o dir ar gyfer byd natur yn 2022

Gall pob un ohonom ni wneud ein rhan i ddiogelu byd natur

Mae COP26 wedi dangos bod yn rhaid i ni weithredu i fynd i’r afael â’r argyfwng natur a hinsawdd. Mae byd natur yn cael ei dinistrio, ond mae ei hadfer yn rhan o’r ateb. Gallai eich rhodd chi brynu mawndiroedd a morfeydd heli, sy’n storio carbon ac yn cynnig cartref i fywyd gwyllt.

Fe hoffen ni gynnig y lle sydd ei angen ar fyd natur i allu ffynnu. Allech chi ein helpu? Yn 2022, a dros y ddegawd nesaf, gallwch chi ein helpu i brynu a gofalu am ragor o dir. Gyda’n gilydd, gallwn ni barhau i wneud y byd yn gyfoethocach o ran natur ac yn gryfach o ran heriau hinsawdd sy’n newid.

Sicrhewch newid

£5

Gallai hyn helpu i adfer rhagor o gynefinoedd i gadw carbon yn y ddaear.

£10

Gallai hyn helpu i brynu mawndiroedd i achub y gylfinir, y cwtiad aur a’r cudyll bach.

£20

Gallai hyn helpu i greu mwy o forfa heli i’n hamddiffyn rhag llanw uwch.

Adfer mawndiroedd pwerus

Viewing deck overlooking peat bogs at RSPB Forsinard Flows

Pan maen nhw mewn cyflwr da, mae mawndiroedd yn gartref i rai o’n rhywogaethau sydd dan y bygythiad mwyaf, fel gylfinirod, bodaod tinwyn ac ysgyfarnogod mynydd. Maen nhw hefyd yn gweithredu fel storfeydd carbon anhygoel o effeithiol: maen nhw mor werthfawr fel eu bod nhw’n cael eu hystyried yn goedwig law y DU. Ond ar hyn o bryd, mae 80% o fawndiroedd mewn cyflwr gwael. Gall eich rhodd chi helpu i’w prynu a’u hadfer, a chadw tair miliwn tunnell o garbon yn y ddaear. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer frwydr yn erbyn yr argyfwng hinsawdd a natur.

Ail-siapio morfeydd heli cryf

A redshank standing in a mud soaked patch of grass

Mae morfeydd heli i’w cael ar hyd yr arfordir. Mae’n gynefin anhygoel. Mae’n gartref i gambigau, pibyddion coesgoch a chornchwiglod. Ar ben hynny, mae’n gallu gweithredu fel amddiffyniad yn erbyn llanw uchel , gan amddiffyn trefi a phentrefi rhag llifogydd. Mae’n gallu amsugno pedair gwaith cymaint o garbon â fforest law drofannol. Gallwch chi fod yn rhan o’i ddyfodol. Os byddwch chi’n rhoi heddiw, byddwch chi’n helpu i brynu ardaloedd newydd o forfa heli – a diogelu’r arfordir yn y frwydr yn erbyn y newid yn yr hinsawdd.

Mae angen rhagor o dir ar fyd natur er mwyn iddo allu ffynnu

A dartford warbler perched atop purple heather

Diolch i gefnogwyr yr RSPB fel chi, dros y 10 mlynedd diwethaf rydyn ni wedi diogelu coetiroedd fel Franchises Lodge yn y New Forest, wedi ymestyn rhostiroedd Arne yn Dorset ac wedi adfer morfa heli yn Mershead ger Dumfries. Ar yr un pryd, rydyn ni wedi parhau i wella’r dros 200 o warchodfeydd natur rydyn ni eisoes yn berchen arnyn nhw ac yn eu rheoli ar gyfer bywyd gwyllt.

Fe hoffen ni gynnig y lle sydd ei angen ar fyd natur er mwyn iddo allu ffynnu. Allech chi ein helpu? Yn 2022, a dros y ddegawd nesaf, gallwch chi ein helpu i brynu a gofalu am ragor o dir. Gyda’n gilydd, gallwn ni barhau i wneud y byd yn gyfoethocach o ran natur ac yn gryfach o ran heriau newid hinsawdd.

Adfer cynefinoedd. Diogelu bywyd gwyllt. Brwydro yn erbyn y newid yn yr hinsawdd.

Helpwch i brynu a gwella rhagor o dir ar gyfer byd natur yn 2022