Dewiswch iaith: Cymraeg English
Lake Vyrnwy Hotel

Ennill gwyliau ar lan y Llyn

GWOBR LWCUS

Rheolau

 

 1. 1. Mae pawb sy’n byw yn y DU ac sy’n 18 oed neu’n hŷn yn gallu cystadlu am y wobr, ac eithrio cyflogeion yr RSPB, eu teuluoedd, asiantau neu unrhyw drydydd parti sydd â chysylltiad uniongyrchol â gweinyddu'r wobr. Efallai y gofynnir am dystiolaeth o oedran.
 2. 2. Rhaid i gyfranogwyr gyfrannu rhodd o £1 neu fwy er mwyn cystadlu’n awtomatig am y wobr.
 3. 3. Rhaid cyfrannu ar-lein yn rspb.org.uk/deffroefyrnwy NEU drwy’r post i'r RSPB, The Lodge, Sandy, SG19 2DL, neu dros y ffôn ar 01767 693680. Dim ond un ymgais y pen NEU un ymgais i bob teulu a ganiateir. Codir cyfradd safonol y rhwydwaith am bob galwad.
 4. 4. Y dyddiad agor ar gyfer cystadlu yw 3 Medi 2019. Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu am y wobr yw hanner nos ar 31ain Rhagfyr 2019. Ni fydd unrhyw ymgais sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad hwn yn ddilys.
 5. 5. Nid yw’r RSPB yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ymgais heb ei chwblhau’n llwyddiannus oherwydd nam technegol, diffyg technegol, methiant caledwedd neu feddalwedd cyfrifiadurol, neu fethiant lloeren, rhwydwaith neu weinydd o unrhyw fath.
 6. 6. Bydd enillydd yn cael ei ddewis ar hap [drwy broses gyfrifiadurol NEU o dan oruchwyliaeth person annibynnol] ym mis Ionawr 2020.
 7. 7. Bydd yr enillydd yn cael aros am noson yn un o ystafelloedd gorau Gwesty Llyn Efyrnwy, gyda golygfa o’r llyn, a bydd y wobr yn cynnwys Brecwast a Chinio Nos ym Mwyty safonol y Tŵr gyda mynediad i'r Sba yn ystod yr arhosiad. Cofiwch nad yw’r costau teithio wedi’u cynnwys.
 8. 8. Bydd yr enillydd yn cael ei hysbysu ar e-bost neu, os na fydd modd gwneud hynny, drwy’r post, gan ddefnyddio'r manylion sydd wedi’u rhoi gan y cyfrannwr, cyn diwedd mis Ionawr 2020, a rhaid darparu cyfeiriad post er mwyn hawlio’r wobr. Os nad yw enillydd yn ymateb i'r RSPB o fewn 21 diwrnod i gael gwybod gan yr RSPB, bydd gwobr yr enillydd yn cael ei hildio a bydd gan yr RSPB hawl i ddewis enillydd arall yn unol â’r broses a ddisgrifir uchod.
 9. 9. Bydd y wobr yn cael ei hanfon drwy’r post at yr enillydd o fewn 14 diwrnod i’w hysbysu ei fod wedi ennill.
 10. 10. Nid oes modd cyfnewid na throsglwyddo gwobr yr enillydd ac ni fydd unrhyw arian parod yn cael ei gynnig yn lle’r wobr.
 11. 11. Mae'r wobr yn cael ei rhoi gan Lake Vyrnwy Hotel Spa, Llanwddyn, Powys, SY10 0LY ac mae’n amodol ar delerau ac amodau pellach a orfodir gan y Cyflenwr.[1] Mae’r wobr yn ddilys am 6 mis o dderbyn y daleb, ac eithrio penwythnosau gŵyl Banc ac efallai y bydd rhai eithriadau’n berthnasol. Mae’r RSPB yn cadw'r hawl i newid y wobr am wobrarall o werth cyfartal neu uwch os bydd amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth yr RSPB yn golygu ei bod yn angenrheidiol gwneud hynny. 
 12. 12. Mae penderfyniad yr RSPB ynghylch unrhyw agwedd ar y wobr yn derfynol ac yn rhwymo pawb ac ni fydd unrhyw ohebu yn ei chylch.
 13. 13. Mae'r RSPB yn cadw’r hawl i wrthod mynediad neu wrthod dyfarnu’r wobr i unrhyw un sy’n mynd yn groes i’r Rheolau neu'r Telerau a’r Amodau neu ysbryd y Rheolau neu’r Telerau ac Amodau.

Telerau ac Amodau

 

 1. 1. Drwy gyflwyno eich cais i'r RSPB, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo yn gyfreithiol gan y Rheolau a’r Telerau a’r Amodau hyn.
 2. 2. Mae’r RSPB yn cadw'r hawl i ddirymu, canslo, gohirio neu ddiwygio'r cynnig pan fydd yn angenrheidiol gwneud hynny.
 3. 3. I’r graddau a ganiateir gan y gyfraith, ni fydd yr RSPB, ei is-gwmnïau, ei asiantau na’i ddosbarthwyr, o dan unrhyw amgylchiadau, yn gyfrifol nac yn atebol am roi iawndal i’r enillydd ac ni fydd yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled, difrod, anaf personol neu farwolaeth sy’n digwydd o ganlyniad i dderbyn y wobr, ac eithrio os achosir hynny gan esgeulustod yr RSPB, ei asiantau neu ei ddosbarthwyr, neu eu cyflogeion. Ni effeithir ar eich hawliau statudol.
 4. 4. Rydych yn cytuno i indemnio’r RSPB a’i is-gwmnïau yn erbyn unrhyw hawliad gan unrhyw drydydd parti am fynd yn groes i unrhyw rai o’r telerau a’r amodau hyn.
 5. 5. Mae’r RSPB yn cadw’r hawl i ddiweddaru’r Rheolau a’r Telerau a’r Amodau hyn o dro i dro a bydd unrhyw fersiwn wedi’i ddiweddaru’n weithredol cyn gynted ag y caiff ei gyhoeddi ar rspb.org.uk/deffroefyrnwy.
 6. 6. Mae eich data yn bwysig iawn i'r RSPB; dim ond yn unol â thelerau Polisi Preifatrwydd yr RSPB fyddwn ni’n defnyddio eich data personol.
 7. 7. Bydd y wobr yn cael ei llywodraethu gan gyfraith Lloegr ac mae pawb sy’n cymryd rhan yn y wobr yn ildio i awdurdodaeth llysoedd Lloegr.
 8. 8. Mae’r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (yr RSPB) yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr, rhif 207076, ac yn yr Alban, rhif SC037654, a’i chyfeiriad cofrestredig yw The Lodge, Sandy, Sir Bedford SG19 2DL.

[1]Mae pob archeb yn amodol ar argaeledd a gall cyfyngiadau (gwyliau banc, ac ati) fod yn berthnasol. Mae pob taleb yn ddilys am 12 mis o ddyddiad ei chyhoeddi. Ni roddir unrhyw ad-daliad os na chaiff y daleb ei defnyddio yn ystod y cyfnod dilys o 12 mis ac ni roddir unrhyw newid os na fydd y swm llawn yn cael ei wario. Ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb am dalebau sy’n cael eu colli, eu lladrata neu eu difrodi ac ni fydd ad-daliad ar gael am dalebau o’r fath. Nid oes gwerth ariannol i'r daleb hon ac nid oes modd ei throsglwyddo. Am delerau ac amodau llawn, edrychwch ar www.lakevyrnwy.com.