Gwirfoddolwr Rhoi Cartref i Fyd Natur

Posted:
Tuesday 3 February 2015
Vacancy type:
Practical conservation, Publicity and promotional, Inspiring young people
Location:
Wales HQ

What we're looking for

Amcan rhaglen Rhoi Cartref i Fyd Natur yr RSPB i Ysgolion yw dod â miloedd o blant ysgol gynradd ledled Caerdydd yn nes at fyd natur wrth eu cysylltu â'r byd natur ar dir eu hysgol. Fel Gwirfoddolwr Rhoi Cartref i Fyd Natur mewn Ysgolion bydd gennych rôl hanfodol o fewn y rhaglen hon. Byddwch yn gyfrifol am gefnogi ac, o bosib, cyflwyno sesiynau mewn ysgolion drwy gyfrwng y Gymraeg, helpu plant i archwilio byd natur a chreu cynefinoedd bywyd gwyllt syml ar dir eu hysgol, tanio eu dychymyg, dangos bod modd iddyn nhw wneud gwahaniaeth i'w hamgylchedd a'u hysgogi i dreulio mwy o amser yn yr awyr agored. Yn ôl astudiaethau mae plant yn pellhau fwyfwy o fyd natur. O ganlyniad, mae ein plant yn colli cyfle. Mae cael profiad o fannau naturiol o fudd i bawb, yn enwedig plant; er mwyn eu hiechyd, eu lles, a'u datblygiad personol a chymdeithasol, ac mae'n hanfodol bwysig wrth helpu plant i ddatblygu agweddau positif tuag at fyd natur. Bydd eich brwdfrydedd naturiol a'ch gwybodaeth yn hanfodol wrth annog ac ysbrydoli plant a'u hathrawon i ymddiddori mewn bywyd gwyllt ar riniog eu drws a sicrhau bod tir eu hysgolion yn fwy cyfeillgar i fyd natur.

The skills you need

Fe fyddwch yn frwdfrydig am fyd natur ac yn awyddus i rannu'r brwdfrydedd hwn gyda phobl ifanc. Bydd gennych wybodaeth gadarn a dealltwriaeth o fywyd gwyllt a byddwch yn falch o rannu'r rhain wrth ddefnyddio iaith a gweithgareddau sy'n addas i blant 8 i 11 oed (neu iau). Fe fyddwch yn hyderus wrth weithio gyda dosbarthiadau cyfan o blant ac wrth ddarparu cyngor i athrawon sy'n dymuno ymestyn y dysgu o'ch sesiynau chi. Bydd angen i chi siarad Cymraeg yn rhugl ar gyfer y rôl hon. Gyda nifer cynyddol o ysgolion cyfrwng Cymraeg yn agor yng Nghaerdydd rydym yn cynnig ein sesiynau ysgolion yn y Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg ac yn chwilio am gefnogaeth ychwanegol i gyflwyno'r sesiynau hyn.

Your time

Minimum:
O leiaf un sesiwn y mis, yn dibynnu ar weithgareddau/archebion y project.
Duration:
Yn parhau nes 2017
Period:
Trwy'r flwyddyn (tymor ysgol)

What's in it for you?

Yn y rôl yma, byddwch yn helpu plant eich ysgolion lleol i gysylltu â byd natur a byw bywydau iachach, gyda'r posibilrwydd o hybu diddordeb gydol oes ym myd natur. Bydd cyfleoedd ar gyfer cynnydd i rôl gwirfoddolwr Arolygwr Sesiwn os byddwch yn dangos gallu ac uchelgais i arwain tîm bach o wirfoddolwyr a chyflwyno sesiynau mewn ysgolion. Sylwer na ofynnir i chi gynnal sesiynau ar eich pen eich hun. Byddwn bob amser yn trefnu cefnogaeth gwirfoddolwyr a bydd athrawon wrth law mewn ysgolion i'ch cefnogi. Bydd eich rôl ymarferol yn helpu'r RSPB i ddatblygu cefnogaeth dros fyd natur drwy adeiladu ac ysbrydoli cymuned ifanc yng Nghaerdydd sy'n pryderu am fyd natur ac sy'n dymuno ei achub. Wrth wneud hyn dyma gyfle gwych i chi wneud gwir wahaniaeth i fywyd gwyllt eich ardal.

How to apply

Contact

Carolyn Robertson, Wales HQ
Tel: 029 2035 3000
Email: Carolyn.Robertson@rspb.org.uk

Notes

Rôl gwirfoddolwr: Darperir hyfforddiant llawn a gwisg ac fe gewch ad-daliad o unrhyw dreuliau angenrheidiol wrth wirfoddoli. Yn dilyn hyfforddiant a chyfnod o arolygu cewch gyfle i ddatblygu a dod yn gyfrifol am arwain sesiynau mewn ysgolion. Fel gwirfoddolwr byddwch yn ymuno ag elusen gadwraeth ymarferol a chyffrous, y mwyaf yn Ewrop! Hefyd, yr RSPB yw Partner BirdLife International yn y DU. Rydym yn gweithio dros amgylchedd iach sy'n llawn o adar a bywyd gwyllt ac yn dibynnu ar gefnogaeth a haelioni gwirfoddolwyr i wneud gwahaniaeth. Cyflwynir rhaglen Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, ac fe'i cefnogir yn hael gan gwsmeriaid Aldi drwy gyfrwng tâl bagiau cludo Llywodraeth Cymru. I ymgeisio am y swydd hon neu am fwy o wybodaeth: Cysylltwch os gwelwch yn dda gyda: Carolyn Robertson. 02920 353318 / carolyn.robertson@RSPB.org.uk

Reference number 7361