Gwirfoddolwr Allgymorth Ysgolion

Posted:
Tuesday 9 October 2018
Vacancy type:
Inspiring young people, Volunteering at home
Location:
Various locations

What we're looking for

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sy'n teimlo'n angerddol am gael plant i ymwneud â byd natur. Rydym yn chwilio am bobl sy'n awyddus i fod yn rhan o brosiect cyffrous sy'n helpu miloedd o blant i ddarganfod a dysgu mwy am fywyd gwyllt yng Nghaerdydd. Fel Gwirfoddolwr Allgymorth Ysgolion byddwch yn gyfrifol am gyflwyno sesiynau allgymorth mewn ysgolion cynradd a meithrinfeydd ledled y ddinas gan helpu plant i ddarganfod a dysgu am fyd natur ar dir eu hysgol. Byddwch yn rhan hanfodol o brosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd. Nod y prosiect, sy'n cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd a Buglife, yw ysbrydoli plant a'u teuluoedd a'u galluogi i dreulio mwy o amser ym myd natur, a hynny'n fwy rheolaidd.

The skills you need

Bydd angen i chi fod yn frwd dros ddysgu yn yr awyr agored gyda diddordeb mawr mewn bywyd gwyllt. Byddwch yn hapus i dreulio llawer o amser y tu allan ym mhob tywydd. Bydd gweithio gyda phlant cynradd a meithrin yn dod yn naturiol i chi, bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol a byddwch yn gallu cysylltu ac ymwneud â phlant a'u hathrawon fel ei gilydd. Byddwch yn rhan o dîm prysur, felly byddwch yn gallu gweithio'n wych mewn tîm a bydd gennych agwedd gadarnhaol a dyfeisgar. Byddwch yn hyblyg ac yn awyddus i ddysgu hefyd. Gyda llawer o sesiynau i ysgolion i'w cyflwyno, byddwch yn drefnus ac yn llawn cymhelliant, gyda llawer o flaengaredd i sicrhau eich bod yn gallu manteisio ar bob cyfle posib i ragori yn eich rôl.

Your time

Minimum:
Yn ddelfrydol, un diwrnod bob pythefnos, yn amodol ar archebion ysgolion.
Duration:
Yn barhaus
Period:
Yn ystod oriau ysgol a thymor yr ysgol.

What's in it for you?

Os ydych chi'n awyddus i gael profiad a hwyl yn achub natur drwy weithio gyda'r gymuned, dyma'r rôl i chi. Dyma gyfle i wirfoddoli gyda'r elusen cadwraeth fwyaf yn Ewrop. Byddwch yn gweithio gyda phlant rhwng 3 a 10 oed a thrwy wneud hynny byddwch yn helpu i achub natur drwy ysbrydoli plant a'u hathrawon a'u galluogi i dreulio mwy o amser yn yr awyr agored yn darganfod ac yn mwynhau byd natur. Byddwch yn gallu ehangu eich gwybodaeth am fywyd gwyllt trefol Caerdydd a mwynhau gweithio ochr yn ochr â gwirfoddolwyr eraill o'r un meddylfryd â chi.

How to apply

Contact

Sarah Mitchell, Various locations
Tel:
Email: Sarah.Mitchell@rspb.org.uk

Notes

Bydd gwisg a hyfforddiant llawn yn cael eu darparu. Bydd unrhyw gostau teithio fydd yn codi wrth wirfoddoli'n cael eu had-dalu.

Reference number 8843