Aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Cymru

Posted:
Monday 24 May 2021
Vacancy type:
Volunteering at home
Location:
At home

What we're looking for

Rydym yn chwilio am Aelodau'r Pwyllgor â diddordebau a chefndiroedd gwahanol i gefnogi ein cenhadaeth i achub natur yng Nghymru. Rydyn ni eisiau cysylltu ac ysbrydoli llawer mwy o bobl yng Nghymru i ofalu am, ac i weithredu dros, y natur yn eu cymunedau. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth i gyflawni prosiectau ar lawr gwlad sy'n dangos sut y gallwn adfer natur ar raddfa eang a chynnig gobaith wrth fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur. Os oes gennych sgiliau, profiadau a/neu angerdd am y genhadaeth hon, hoffem glywed gennych.

The skills you need

Rydym yn chwilio am unigolion brwd sy'n barod i, ac â diddordeb mewn, ymrwymo i roi o'u hamser, eu barn a'u hegni i'r symudiad amgylcheddol, ac sy'n gallu hyrwyddo gwerthoedd a chenhadaeth yr RSPB. Rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'n cymuned, (gan gynnwys pobl sydd heb ymwneud â llywodraethu elusennau erioed o'r blaen), yn enwedig os oes ganddynt sgiliau a phrofiad yn un neu fwy o'r meysydd canlynol: • Ymgysylltu â phlant a phobl ifanc • Amaeth • Busnes a diwydiant • Ymgysylltu â'r gymuned • Codi arian a chynhyrchu incwm • Cyfathrebu ac ymgyrchu

Your time

Minimum:
Mae hon yn swydd wirfoddol a fydd angen o leiaf 5 diwrnod o'ch amser y flwyddyn a hyd at 10 diwrnod os ydych chi'n gallu cynnig mwy o'ch amser.
Duration:
Mae'r penodiadau fel arfer am gyfnod o 5 mlynedd.
Period:
Yn barhaus

What's in it for you?

Fe fyddwch chi'n rhan o sefydliad uchelgeisiol ac arloesol sydd â gweledigaeth am fyd sydd â'i fyd natur wedi'i gyfoethogi, lle mae pawb yn byw yn dda ac mewn harmoni â byd natur. Byddwch yn cael cyfle i ymweld â gwarchodfeydd a phrosiectau'r RSPB. Fe wnewch chi ehangu eich rhwydwaith trwy sgyrsiau â staff, gwirfoddolwyr ac Aelodau eraill o'r Pwyllgor sy'n dod o wahanol gefndiroedd ac ardaloedd yng Nghymru.

How to apply

Contact

Katie-Jo Luxton, Wales HQ
Tel: 029 2035 3000
Email: katie-jo.luxton@rspb.org.uk

Notes

Mae pecyn cais ar gael ar gais drwy e-bostio karen.harvey@RSPB.org.uk. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 28 Mehefin 2021. Byddwn yn darllen y ceisiadau yn ystod yr wythnos sy'n cychwyn 28 Mehefin ac, os ydych ar y rhestr fer, byddwn yn eich gwahodd i ddiwrnod asesu, gan gynnwys cyfweliad, ar ddydd Iau 8 neu ddydd Gwener 9 Gorffennaf. Cliciwch yma i weld yn Saesneg (Click here to view in English)

Reference number 9391