£300,000 o arian Cronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer Llyn Efyrnwy

Wednesday 12 September 2018

Moon rising over lake at dawn, Lake Vyrnwy RSPB reserve

Mae cyllid datblygu cam cyntaf project ar gyfer Llyn Efyrnwy wedi’i gymeradwyo gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL).

Mae RSPB Cymru, mewn partneriaeth â Hafren Dyfrdwy, yn falch iawn o gael cefnogaeth gychwynnol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer ein project 'Profiad Llyn Efyrnwy', a fydd o fudd i'r gymuned, ymwelwyr a bywyd gwyllt yn Llyn Efyrnwy.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, nod y project yw gwneud Llyn Efyrnwy - sydd eisoes yn gartref i nifer o fathau o fywyd gwyllt mwyaf prin yn y DU, gan gynnwys y bod tinwyn, y rugiar ddu a'r cudyll bach - yn lle cyfoethocach fyth ar gyfer bywyd gwyllt4, trwy gynnal mwy o waith cadwraeth i ddiogelu’r gors brin ar yr ucheldir a choetiroedd hynafol Llyn Efyrnwy. 

Bydd y project hefyd yn ein galluogi i wella cyfleusterau ymwelwyr, sy'n golygu profiad gwell fyth i bawb sy'n dewis dod i Lyn Efyrnwy. Bydd y project yn gweld ailddatblygu Capel Bethel a gwaith adfer i atyniadau o gwmpas y llyn, megis y parc cerfluniau, mannau picnic a llwybrau cerdded.

Yn ogystal, bydd deunyddiau dehongli newydd a gwell yn dod â threftadaeth gymdeithasol Llyn Efyrnwy i'r amlwg. Dyfarnwyd cyllid datblygu o ychydig o dan £300k i RSPB Cymru a Hafren Dyfrdwy i’w helpu i ddatblygu eu cynlluniau i wneud cais am grant llawn o fewn deunaw mis. Yn ystod y cyfnod datblygu hwn bydd cyfleon cyflogaeth, gwirfoddoli a hyfforddi hefyd yn codi o ganlyniad i'r prosiect.

Ers dros ddeugain mlynedd, mae RSPB Cymru wedi bod yn weithgar iawn yn rheoli'r safle ac, yn 2015, fe wnaethom fyned i mewn i denantiaeth fusnes hirdymor gyda chwmni Hafren Dyfrdwy i reoli'r gwaith dydd i ddydd ar y fferm Organig a rheoli rhannau o'i dir ar gyfer cadwraeth. Roedd Dyffryn Efyrnwy ei hun yn edrych yn wahanol iawn 'slawer dydd a phan grëwyd y llyn bu'n rhaid adleoli hen bentref Llanwddyn cyn boddi'r dyffryn i lenwi'r gronfa ddŵr.

Mae gwarchodfa natur RSPB Llyn Efyrnwy yn 10,000 hectar o goetiroedd, rhostiroedd a thir fferm ac mae ei llwyddiant wedi'i seilio ar y ddelfryd ei bod hi'n warchodfa ar gyfer pobl yn ogystal â bywyd gwyllt. Mae Hafren Dyfrdwy a RSPB Cymru wedi chwarae rhan bwysig yn adfywiad parhaus yr ardal ac mae'r warchodfa yn derbyn dros 200,000 o ymwelwyr bob blwyddyn a 1500 o blant ysgol, ynghyd â gwirfoddolwyr sy'n helpu i gyflawni gwaith hanfodol ar y safle. Mae Llyn Efyrnwy ei hun wedi dod yn warchodfa natur o bwys rhyngwladol i fywyd gwyllt a chynefinoedd.

Dywedodd Dominic O’Connor Robinson, Pennaeth Profiad Ymwelwyr Hafren Dyfrdwy: "Rydym wrth ein bodd bod rownd gyntaf y project wedi'i chymeradwyo gan fod cymaint yr ydym am ei wneud yma er mwyn dod â nifer o straeon Efyrnwy yn fyw. Llyn Efyrnwy yw trysor mwyaf Hafren Dyfrdwy ac rydym am i bobl ddod yma i ddarganfod ac i fwynhau’r golygfeydd hardd. Bydd deunyddiau dehongli gwell yn cyfoethogi profiad yr ymwelydd ac yn tynnu sylw at arwyddocâd Llyn Efyrnwy o safbwynt rheoli dŵr, cadwraeth a’i hanes.”

Dywedodd Mike Walker, Uwch Reolwr Safle RSPB Llyn Efyrnwy: “Mae cyffro mawr yma ein bod ni wedi derbyn y gefnogaeth hon gan y CDL, a’r cyfan yn bosib diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Bydd y project hwn yn ein helpu ni i wneud y profiadau bywyd gwyllt gwych sydd eisoes gennym ni yma yn Llyn Efyrnwy yn well fyth. Byddwn hefyd yn cynyddu'r cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer hyfforddi a magu sgiliau newydd i gefnogi ein gwaith ffermio a chadwraeth.

"Mae gan y dyffryn cyfan ddiwylliant cyfoethog gyda chymysgedd unigryw o dreftadaeth adeiledig a naturiol. Ni'n edrych ymlaen yn eiddgar am y cyfle i'w rannu ymhellach mewn ffordd newydd ac arloesol gyda'n hymwelwyr."

Mae Llyn Efyrnwy yn rhan annatod o'r gymuned, felly byddwn yn gwahodd grwpiau cymunedol lleol fel Cyngor Cymuned Llanwddyn a Chymdeithas Farchnata Llyn Efyrnwy i'n helpu i lunio'r project, fel ein bod ni, gyda'n gilydd, yn gwneud newidiadau a fydd o fudd nid yn unig i fywyd gwyllt am flynyddoedd i ddod, ond hefyd i genedlaethau'r o ymwelwyr y dyfodol i Lyn Efyrnwy.

Am ragor o wybodaeth am RSPB Llyn Efyrnwy, ewch i www.rspb.org.uk/lakevyrnwy neu ‘hoffwch’ y dudalen Facebook/dilynwch @RSPBMidWales

Am ragor o wybodaeth am Hafren Dyfrdwy, ewch i www.hdcymru.co.uk

Last Updated: Monday 17 September 2018

Tagged with: Topic: Wales Topic: Welsh Topic: Lake Vyrnwy