Adroddiad Birdcrime yn datgelu bod adar yn dal i gael eu targedu yng Nghymru

Wednesday 27 October 2021

Mae 32fed adroddiad Birdcrime yr RSPB yn datgelu 137 o achosion hysbys a gadarnhawyd o erlid adar ysglyfaethus ar draws y DU yn 2020 – yr uchaf ers 30 mlynedd

  • Gwenwyno a saethu oedd achos troseddau adar ysglyfaethus yng Nghymru, a chredi’r mai dim ond crafu’r wyneb mae’r pum achos a gofnodwyd.

Caiff yr adroddiad ei gynhyrchu’n flynyddol gan Uned Ymchwiliadau’r RSPB. Birdcrime yw’r unig set ddata lawn yn y DU ar achosion wedi’u cadarnhau o erlid adar ysglyfaethus – sef saethu, trapio a gwenwyno adar ysglyfaethus yn anghyfreithlon.

Cofnodwyd pum achos yng Nghymru, bob un ym Mhowys, gyda thri achos yn ymwneud â gwenwyno a’r ddau achos arall yn saethu. O holl siroedd y DU, Powys sydd wedi cofnodi’r trydydd nifer uchaf o achosion a gadarnhawyd dros y degawd diwethaf, gyda 33 o achosion.

Y barcud coch oedd y prif darged yng Nghymru gyda phedwar aderyn yn dioddef mewn dau achos. Y dioddefwyr eraill oedd gwalch marth a chigfran. Roedd achos arall yn ymwneud ag eryr aur, a gafodd sylw helaeth gan mai hon oedd yr aderyn benyw oedd wedi goroesi am oddeutu 11 mlynedd yn y gwyllt yng Nghymru, ar ôl dianc o gaethiwed. Datgelodd post-mortem ei bod wedi cael ei saethu, er nad dyma achos ei marwolaeth.

 Ar sail astudiaethau poblogaeth o rywogaethau fel y boda tinwyn, credir bod gwir nifer yr adar ysglyfaethus sy’n cael eu lladd yn llawer mwy, gyda llawer o droseddau’n mynd heb eu canfod a heb eu hadrodd.

Mae’r adroddiad hefyd yn cyd-daro ag adolygiad 30 mlynedd o droseddau yn erbyn adar ysglyfaethus gan RSPB Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2021. Er bod dwyn wyau a chywion bron â diflannu ers y 1990au, gwelwyd cynnydd bach mewn achosion o erledigaeth adar dros y degawd diwethaf. Y prif bryder yw’r cynnydd yn nifer yr achosion o wenwyno. Mae gosod gwenwyn yn yr awyr agored wedi bod yn anghyfreithlon ers 1911, ond fe wnaeth yr adolygiad ganfod ei fod yn dal yn broblem yng nghefn gwlad Cymru. Mae pob aderyn ysglyfaethus wedi’u gwarchod gan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. Mae lladd neu anafu un yn fwriadol yn drosedd a gall hyn arwain at ddirwy benagored neu hyd at chwe mis yn y carchar. Ac eto, yn 2020, dim ond dau erlyniad a gafwyd am droseddau erlid adar ysglyfaethus yn y DU.

Julian Hughes, Pennaeth Rhywogaethau RSPB Cymru:

“Mae cynnydd da wedi bod dros y tri degawd diwethaf i leihau nifer y troseddau yn erbyn ein hadar ysglyfaethus rhyfeddol. Mae’r gostyngiad dramatig yn nifer yr wyau a’r cywion sy’n cael eu dwyn yn dangos bod gweithredu llymach yn gweithio. Mae hyn wedi helpu i sicrhau bod adar fel y barcud coch yn adennill eu tir, er eu bod unwaith ar fin diflannu. Fodd bynnag, mae’r cynnydd mewn erledigaeth, ac yn enwedig achosion o wenwyno, yn bryder mawr. Rydym ni’n croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wella’r cydlynu rhwng asiantaethau gorfodi er mwyn rhoi diwedd ar y troseddau dychrynllyd hyn yn erbyn bywyd gwyllt.”

DIWEDD

Last Updated: Tuesday 2 November 2021

Tagged with: Country: Wales Topic: Birds Topic: Wales Topic: Wales Topic: Welsh Topic: Birds of prey Topic: Law