Adroddiad Birdcrime yn datgelu bod lladd anghyfreithlon yn parhau yng Nghymru

Danny Griffith

Monday 24 September 2018

Buzzard in flight

• Powys yn ail uchaf ymysg siroedd y DU am achosion wedi’u cadarnhau o erlid adar ysglyfaethus rhwng 2012 a 2017
• Adroddiad Birdcrime yr RSPB yn datgelu 68 o achosion wedi’u cadarnhau o erlid adar ysglyfaethus yn y DU yn 2017, ond mae llawer o lofruddiaethau’n mynd heb eu canfod neu heb eu hadrodd
• Tri achos wedi’u cadarnhau yng Nghymru yn 2017

Mae adar ysglyfaethus yng Nghymru yn dal mewn perygl yn ôl yr adroddiad Birdcrime diweddaraf, a ddatgelodd o leiaf tri achos wedi’u cadarnhau o erlid adar ysglyfaethus yn anghyfreithlon yn ystod 2017.

Datgelodd Birdcrime 2017 – yr unig adroddiad sy’n crynhoi troseddau yn erbyn adar ysglyfaethus – 68 o achosion wedi’u cadarnhau ledled y DU, gan gynnwys 48 achos o saethu, naw achos o wenwyno, tri achos o ddefnyddio trapiau, pedwar achos o ddifrodi nythod, a pedwar achos arall o erlid adar ysglyfaethus yn anghyfreithlon. Fodd bynnag, mae tystiolaeth yn awgrymu mai dim ond crafu'r wyneb mae’r ffigurau hyn, a bod llawer o lofruddiaethau anghyfreithlon yn mynd heb eu canfod neu heb eu hadrodd.

Ymysg y dioddefwyr yng Nghymru roedd hebog tramor, barcud coch a bwncath. Cafodd yr hebog tramor ei wenwyno drwy abwyd colomen, a chafodd y bwncath a’r barcud coch eu saethu.

Dangosodd yr adroddiad hefyd bod Powys yn ail uchaf ymysg siroedd y DU am erlid adar ysglyfaethus rhwng 2012 a 2017. Yn ystod y cyfnod hwn roedd 25 achos wedi’u cadarnhau o erlid adar ysglyfaethus yn y sir – llawer iawn mwy na’r sir uchaf nesaf yng Nghymru, Conwy, gyda phedwar.

Er bod nifer y troseddau yn erbyn adar gwyllt yng Nghymru yn parhau i fod yn is na gweddill y DU, mae’n rhaid i ni bwysleisio bod un farwolaeth yn ormod. Mae'r ffaith bod troseddau yn erbyn adar gwyllt yn parhau i fod yn broblem yng Nghymru yn destun pryder.

Dywedodd Martin Harper, Cyfarwyddwr Cadwraeth yr RSPB: “Mae adar ysglyfaethus yn rhan o’n treftadaeth ac maen nhw’n ysbrydoliaeth i ni. Dylai pob un allu mwynhau gweld yr adar godidog hyn, ond mae gweithgareddau anghyfreithlon yn parhau i beryglu rhywogaethau. Mae cyfreithiau i amddiffyn yr adar hyn ond, yn amlwg, dydyn nhw ddim yn cael eu parchu na’u gorfodi’n ddigon da. Rhaid i lywodraethau ar draws y DU wneud mwy i fynd i’r afael â lladd anghyfreithlon er mwyn amddiffyn ein hadar ysglyfaethus, i ni ac i genedlaethau'r dyfodol allu eu mwynhau.”

Dywedodd Bob Elliot, Pennaeth Ymchwilio’r RSPB: “Mae erlid adar ysglyfaethus yn broblem eang ledled y DU ac mae’n effeithio ar rai o’r rhywogaethau sydd agosaf at ein calon ac sydd fwyaf agored i niwed, fel tylluanod ac eryrod. Bob wythnos mae tîm Ymchwilio’r RSPB yn cael adroddiadau am aderyn ysglyfaethus arall yn cael ei saethu, ei ddal mewn trap neu ei wenwyno. Ond am bob adroddiad rydyn ni’n ei gael, mae astudiaethau gwyddonol yn awgrymu bod llawer mwy yn mynd heb eu canfod neu heb eu hadrodd. Felly dim ond crafu'r wyneb mae’r ffigurau hyn o ran gwir hyd a lled erlid adar ysglyfaethus yn y DU.”

Mae’r RSPB wedi lansio Hyb Mapiau Erlid Adar Ysglyfaethus. Mae’n cynnwys dau fap rhyngweithiol – un sy’n gallu cael ei hidlo yn ôl blwyddyn a math o achos, a’r llall sy’n darparu ‘map gwres’ i roi trosolwg o’r achosion wedi’u cadarnhau ar draws y DU ar gyfer y cyfnod rhwng 2012 a 2017 – gan alluogi pobl i weld ble mae’r gweithgarwch anghyfreithlon hwn yn digwydd.

Ar gyfer y copi llawn o adroddiad Birdcrime 2017 sy’n crynhoi hyd a lled troseddau erlid anghyfreithlon yn erbyn adar ysglyfaethus yn DU, ewch i www.rspb.org.uk/birdcrime.

Tagged with: Topic: Wales Topic: Welsh