Bydd cân adar yn cael ei chwarae ar draws Cymru wrth i bobl alw ar wleidyddion i weithredu ar newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd

Thursday 17 October 2019

Bydd RSPB Cymru yn dod â chân adar i filoedd o bobl drwy gydweithio â busnesau a chefnogwyr i chwarae cân adar mewn cannoedd o leoliadau ar draws Cymru ddydd Iau 17 Hydref.

English version available here.

  • Yn dilyn poblogrwydd annisgwyl y gân a gyrhaeddodd y 20 uchaf siartiau’r DU dros yr haf, a lansio ap radio cân adar am ddim, mae’r elusen yn defnyddio cân adar unwaith eto i godi ymwybyddiaeth am y dirywiad ym mhoblogaeth adar y DU, ac am y colledion sydd i’w gweld ym mywyd gwyllt arbennig y wlad hon
  • Mae ffigurau newydd yn dangos bod oedolion yng Nghymru yn credu mai mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd yw’r ail fater mwyaf pwysig (40%) i wleidyddion heddiw
  • Mae pryderon ynglŷn â'r byd naturiol hefyd wedi newid yn sylweddol. Mae mwy o oedolion yng Nghymru yn poeni nad yw byd natur yn gwneud yn dda neu ei fod mewn argyfwng (60%), ac mae llai o bobl yn teimlo'n hyderus bod byd natur y DU yn gwneud yn dda (26%) o’i gymharu ag ychydig fisoedd yn ôl

 Ddydd Iau 17 Hydref, bydd cân adar yn cael ei chwarae mewn 100 o leoliadau annisgwyl wrth i RSPB ymuno â busnesau a sefydliadau eraill i ddod â synau swynol byd natur i bobl sy’n siopa, gweithwyr mewn swyddfeydd, teithwyr yn cymudo, twristiaid, gwleidyddion a mwy er mwyn iddyn nhw gael mwynhau cân swynol cantorion gorau byd natur ledled Cymru.

Wrth i’r cyhoedd alw ar eu Llywodraeth i fynd i’r afael â'r newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd fel ei gwaddol i genedlaethau’r dyfodol, bydd RSPB Cymru a’i chefnogwyr yn chwarae cân adar ledled Cymru i amlygu’r dirywiad yn ein bywyd gwyllt. Bydd mannau enwog, mannau gwaith, brandiau mawr a lleoliadau poblogaidd i gyd yn cymryd rhan pan fydd cân adar i'w chlywed yn y Senedd, y Parciau Cenedlaethol, Siopau Co-op, Canolfan Mileniwm Cymru, rhai o orsafoedd mwyaf Trafnidiaeth Cymru a llawer o fusnesau bach a digwyddiadau cymunedol.

Yn dilyn poblogrwydd annisgwyl y trac sain o gân adar, Gad Natur Ganu, yn 20 uchaf siartiau Prydain ym mis Mai, mae’r elusen unwaith eto yn gobeithio dod â chân adar yn ôl i fywydau pawb i’n hatgoffa o’r hyn y byddwn yn ei golli os nad awn ni i’r afael â’r argyfwng sy’n wynebu natur.

Mae ymchwil newydd RSPB Cymru yn dangos bod oedolion yng Nghymru yn credu mai mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd ac ecolegol yw’r materion pwysicaf i wleidyddion heddiw. Gofynnwyd i ymatebwyr ddewis y tri mater mwyaf pwysig yn eu barn nhw. Newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd oedd yr ail fater mwyaf pwysig ym marn yr oedolion a gafodd eu holi (40%), yn bwysicach nag ein perthynas ni â’r UE yn y dyfodol (34%), fel mater polisi etifeddiaeth hirdymor i wleidyddion fynd i’r afael ag ef.

Mae mwy a mwy o bobl yn dechrau dod i ddeall yr argyfwng y mae byd natur yn ei wynebu. Fe ofynnon ni sut bydden nhw’n disgrifio pa mor iach yw byd natur yn y DU. Dywedodd 60% o oedolion eu bod nhw’n credu nad yw byd natur yn gwneud yn dda neu ei fod mewn argyfwng, a dim ond chwarter (26%) ddywedodd eu bod nhw’n credu bod byd natur yn gwneud yn dda neu'n ffynnu. Mae ffigurau heddiw yn tynnu sylw at ddealltwriaeth y cyhoedd o’r argyfwng y mae byd natur yn ei wynebu. Pan ofynnwyd yr un cwestiwn yn ôl ym mis Ebrill, roedd 38% o’r bobl yn hyderus bod byd natur yn gwneud yn dda neu'n ffynnu, a 56% oedd yn poeni.

Dywedodd Katie-jo Luxton, Cyfarwyddwr RSPB Cymru:

“Rydyn ni wedi gweld sut mae natur yn gallu ysbrydoli pobl yn ein hymgyrch Gad Natur Ganu. Gall rhywbeth mor bur â chân adar wneud i bobl sylweddoli beth sydd yn y fantol os ydyn ni’n caniatáu i’r dirywiad mewn byd natur barhau.

“Mae’r wlad hon yn adnabyddus am ei thirwedd drawiadol ac am y bywyd gwyllt arbennig sy’n byw yma, ac mae hynny’n rhywbeth y dylen ni fod yn falch ohono. Ond, mae’r ffigurau newydd yn dangos bod nifer gynyddol o bobl yn sylweddoli bod rhywbeth o’i le. Yn syml, mae ein byd naturiol mewn argyfwng, ac mae ein bywyd gwyllt yn distewi.

“Os yw mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a'r amgylchedd yn bwysicach i’n hetifeddiaeth yn y dyfodol nac yw Brexit, yna mae’n hen bryd i wleidyddion wrando. Bydd dros gant o leoliadau yn ymuno â ni i ddod â chân adar i bobl yng Nghymru wrth i ni sylweddoli beth sydd yn y fantol. Rydyn ni eisiau i Aelodau’r Cynulliad weithredu. Dydyn ni ddim eisiau eu geiriau gwag.”

Yn ystod ymgyrch Gad Natur Ganu RSPB Cymru, bydd cân adar yn cael ei chwarae mewn swyddfeydd a mannau cyhoeddus ar draws Cymru a ledled y DU. Bydd Gad Natur Ganu yn ymddangos yng Ngŵyl Sŵn dros y penwythnos, gan gynnwys yn y ‘disgo distaw’.

Dylai unrhyw rai sydd â diddordeb mewn cael gwybod mwy am yr ymgyrch Gad Natur Ganu, sydd am gynnal eu digwyddiad eu hunain neu sydd am wybod sut i wrando ar radio cân adar fynd i www.rspb.org.uk/gadnaturganu  

DIWEDD

 

Nodiadau i’r golygydd:

1. Mae’r holl ffigurau o YouGov Plc, oni nodir yn wahanol. Cyfanswm maint sampl astudiaeth mis Medi oedd 4,128 o oedolion. Cafodd y gwaith maes ei gynnal rhwng 20 a 24 Medi 2019. Cyfanswm maint sampl astudiaeth mis Ebrill oedd 2,083 o oedolion. Cafodd y gwaith maes ei gynnal rhwng 5 a 8 Ebrill 2019. Cafodd yr arolygon eu cynnal ar-lein. Mae’r ffigurau wedi cael eu pwysoli, ac maen nhw’n cynrychioli pob oedolyn yn y DU (18+ oed).

Last Updated: Thursday 9 January 2020

Tagged with: Country: Wales Country: Wales Topic: Campaigns