Dawnsio ymysg y dail ym mannau gwyrdd trefol Caerdydd

Eleri Wynne

Friday 18 November 2016

Mae Boombox Caerdydd yn eich gwahodd chi i ddathlu bywyd gwyllt trefol gwych Caerdydd gyda 100 o bobl, 100 o ddawnsiau a 100 o fannau gwyrdd.

Yn dilyn llwyddiant TAPE a Drwy Lygaid yr Anifail, mae RSPB Cymru a Migrations, mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd, yn eich gwahodd i ddawnsio yn eich hoff fan gwyrdd yn y ddinas i ddathlu popeth sy'n wyllt ac yn wych am fannau trefol Caerdydd.

Mewn cydweithrediad â'r artist o America, Ely Kim (nodyn 5), bydd Boombox Caerdydd (nodyn 1) yn dod â 100 o bobl ynghyd i gael eu ffilmio'n dawnsio i'w hoff gerddoriaeth yn eu hoff fannau gwyrdd yn y ddinas - gan ddathlu a mynegi eu cysylltiad â byd natur a'r mannau maen nhw'n eu mwynhau fwyaf. Bydd y ffilm fer a fydd yn deillio o hyn yn cael ei harddangos yng ngwanwyn 2017 i dalu teyrnged i gymunedau'r ddinas a'i mannau gwyllt.

Dywedodd Carolyn Robertson, Rheolwr Prosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd: "Ers 2014 mae Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd wedi bod yn brysur mewn parciau ar hyd a lled Caerdydd, gan ennyn diddordeb dros 20,000 o bobl yn y bywyd gwyllt sydd ar eu stepen drws (nodyn 2). Gyda thros 400 o fannau gwyrdd ledled y ddinas, Boombox Caerdydd yw'r cyfle perffaith i bobl Caerdydd roi sylw i'r mannau gwyllt sy'n golygu rhywbeth iddyn nhw - a dathlu llefydd nad ydym hyd yn oed wedi dod o hyd iddyn nhw eto."

Mae Boombox Caerdydd yn dilyn llwyddiant Boombox Eryri yng ngogledd Cymru, lle bu 100 o bobl yn dawnsio i'w hoff ganeuon mewn 100 o fannau gwyrdd ledled Eryri.

Meddai Karine Décorne, Cyfarwyddwr Artistig Migrations: "Rydym wrth ein bodd ein bod ni'n cydweithio ag Ely Kim i ddod â'r profiad arbennig hwn i Gaerdydd (nodyn 3). Yr hyn sy'n hyfryd am Boombox yw nad oes rhaid i chi fod yn ddawnsiwr proffesiynol - gall unrhyw un, yn ifanc neu'n hen - gymryd rhan. Yr hyn sy'n bwysig yw cael hwyl a mwynhau'r pleser o ddawnsio."

O ddolydd blodau gwyllt a pherllannau Fferm y Fforest yng Nghaerdydd i lynnoedd llonydd Parc y Rhath, yr hafan i fyd natur yn eich gardd gefn neu'r man gwyrdd y tu allan i ffenestr eich swyddfa - chi biau'r dewis lle byddwch chi'n mynd i ddawnsio. Y cyfan mae angen i chi ei wneud yw dewis eich hoff drac i ddawnsio a'ch hoff man gwyrdd ac fe wnawn ni'r gweddill.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Derbyshire, yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd: "Mae Caerdydd yn enwog am nifer o bethau, o'n cestyll a lleoliadau celf i'n canolfannau siopa a stadia chwaraeon. Fodd bynnag, rydym hefyd wedi ein bendithio â mannau awyr agored hyfryd, boed yn barc neu'n ardd cefn. Mae Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd yn brosiect sy'n helpu i gysylltu pobl â byd natur ar draws y ddinas, a bydd Boombox Caerdydd yn cyfoethogi'r ymdeimlad o ryfeddod a gawn gan fyd natur, gan gysylltu teuluoedd, a'r rhai sy'n caru natur a chelf, gyda mannau gwyrdd arbennig y ddinas."

Os oes gennych chi awydd i ddanswnio yn y gwyllt a bod yn rhan o Boombox Caerdydd, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Ewch i http://migrations.uk/Boombox+Cardiff i gofrestru am ddim ac am ragolwg byr.

1. Mae Boombox Caerdydd yn gydweithrediad â'r artist Ely Kim o Unol Daleithiau America, lle byddwn yn ffilmio 100 o bobl yn dawnsio i'w hoff gerddoriaeth yn eu hoff fannau gwyrdd yng Nghaerdydd. Bydd y ffilm yn dathlu dawnsio, Caerdydd wyllt a'i chymunedau, a bydd yn cael ei dangos mewn lansiad cyhoeddus arbennig yn y ddinas yng ngwanwyn 2017. Gall unrhyw un - yn hen neu'n ifanc, sy'n byw, yn gweithio neu'n chwarae yng Nghaerdydd - gymryd rhan. Nid oes rhaid i chi fod yn ddawnsiwr proffesiynol ac nid oes angen profiad blaenorol. I gofrestru neu i gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://migrations.uk/Boombox+Cardiff

2. Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd yw prosiect blaenllaw RSPB Cymru, sy'n cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd a'i gyllido gan gwsmeriaid Tesco drwy ardoll Llywodraeth Cymru ar fagiau plastig. Mae'r prosiect wedi ennyn diddordeb dros 20,000 o blant a'u teuluoedd ledled Caerdydd mewn bywyd gwyllt; gan eu hannog i gysylltu â byd natur ar eu stepen drws a chymryd camau i'w gefnogi. Yr RSPB yw'r elusen cadwraeth natur fwyaf yn y Deyrnas Unedig, ac mae'n ysbrydoli pawb i roi cartref i fyd natur. Gyda'n partneriaid, rydym yn gwarchod adar a bywyd gwyllt dan fygythiad fel y bydd ein trefi, ein harfordir a'n cefn gwlad yn llawn bywyd unwaith eto. Rydym yn chwarae rhan arweiniol yn BirdLife International, partneriaeth fyd-eang o sefydliadau cadwraeth natur. www.rspb.org.uk

3. Wedi ei sefydlu yn 2004, daw Migrations â pherfformiadau cyfoes rhyngwladol i Gymru gan ddatblygu cydweithrediadau, comisiynau a phartneriaethau arloesol yng Nghymru a thu hwnt. Mae prosiectau wedi cynnwys perfformiadau, arddangosfeydd, dangosiadau a gweithdai. Y Cyfarwyddwr Artistig yw Karine Décorne. Cefnogir Migrations gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Paul Hamlyn. www.migrations.uk

4. Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn gyfrifol am ddarparu dros 700 o wasanaethau bob blwyddyn i'r 352,000 o bobl sy'n byw ym mhrifddinas Cymru. Mae ei Gynllun Corfforaethol yn nodi'r hyn y bydd y Cyngor yn ei wneud, a sut bydd yn gweithio gyda phartneriaid o'r sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector i gyflawni ein gweledigaeth o fod yn brifddinas orau Ewrop i fyw ynddi. www.caerdydd.gov.uk

5. Mae Ely Kim yn Gyfarwyddwr Celfyddydol sy'n gweithio yn Brooklyn, Efrog Newydd. Yn ei eiriau ei hun, ei ddylanwadau mwyaf fu "magwraeth yn Las Vegas, cwn bach a chrisialau!" Yn ei Boombox gwreiddiol, ffilmiodd Ely ei hun yn dawnsio'n gyfrinachol mewn 100 o leoedd dros 100 o ddiwrnodau. http://www.welikehim.com

Last Updated: Tuesday 28 August 2018

Tagged with: Country: Wales Topic: Birds and wildlife