Gwylio Adar yr Ardd yr RSPB (25-27 Ionawr 2020)

Llinos Jones Parry

Sunday 8 December 2019

Robin singing

Dros ei bedwar degawd, mae Gwylio Adar yr Ardd wedi tynnu sylw at enillwyr a chollwyr ym myd adar yr ardd.

English version here

  • Treuliwyd bron i 9 miliwn o oriau yn gwylio adar ers dechrau Gwylio Adar yr Ardd ym 1979 gyda mwy na 137 miliwn o adar wedi’u cyfri.
  • I nodi'r digwyddiad, mae'r RSPB yn gofyn i gyfranwyr 'Sut fyddwch chi'n #GwylioAdar?' ac yn rhannu’r storïau hyn o gymryd rhan.

Wrth i Gymru baratoi i ddathlu Blwyddyn Awyr Agored yn 2020, mae'r cyfri wedi cychwyn ar gyfer arolwg bywyd gwyllt gardd mwyaf y byd - ac mae mwy o bobl yng Nghymru nag erioed o'r blaen yn cael eu galw i gymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ardd yr RSPB.

Disgwylir i hyd at hanner miliwn o bobl wylio a chyfrif adar eu gardd ar gyfer Gwylio Adar yr Ardd yr RSPB ym mis Ionawr.

Mae un awr yn unig bob blwyddyn am y pedwar degawd diwethaf, wedi sicrhau mai Gwylio Adar yr Ardd yr RSPB yw’r project gwyddoniaeth dinasyddion mwyaf o fywyd gwyllt ein gerddi. Yn ystod yr amser hwnnw, mae cannoedd o filoedd o bobl wedi gwirfoddoli eu hamser gan ddarparu'r RSPB gyda dros 9 miliwn o oriau o fonitro adar yr ardd.

I nodi'r digwyddiad, mae'r RSPB yn annog cyfranwyr i rannu eu storïau Gwylio Adar yr Ardd. Bydd Sut fyddwch chi'n #GwylioAdar? yn dangos rhai o'r enghreifftiau gorau o sut mae pobl yn cymryd rhan, o adeiladu cuddfan gwylio adar eu hunain, pobi cacennau hadau adar a chreu bwytäwr i’r adar.

Cynhelir y digwyddiad eleni ar 25, 26 a 27 o Ionawr 2020. Gofynnir i'r cyhoedd dreulio un awr yn unig yn gwylio a chofnodi adar yn eu gerddi neu fannau  gwyrdd lleol, yna anfon eu canlyniadau i'r RSPB. Mae bron i hanner miliwn o bobl yn ymuno â Gwylio Adar yr Ardd bob blwyddyn.

Dros y 40 mlynedd ddiwethaf, mae 137 miliwn o adar wedi eu cyfri, gan roi dealltwriaeth aruthrol i’r RSPB o gyflwr ein bywyd gwyllt.

Am bedwar degawd, mae Gwylio Adar yr Ardd wedi tynnu sylw at enillwyr a chollwyr ym myd adar yr ardd. Yr arolwg hwn a rybuddiodd yr RSPB am y tro cyntaf i'r dirywiad mewn niferoedd o fronfreithod. Roedd y fronfraith wedi ei osod yn gadarn o fewn y 10 uchaf ym 1979 ond 30 mlynedd yn ddiweddarach mae ei niferoedd yn llai na hanner y rhai a gofnodwyd ym 1979. Erbyn 2019, mae nifer y fronfraith a welwyd mewn gerddi wedi gostwng 76%, gan ddod i mewn yn rhif 20.

Dywedodd Rebecca Munro, Cyfarwyddwr Cyfathrebu’r RSPB: “Gyda bron i hanner miliwn o bobl bellach yn cymryd rhan yn rheolaidd, ynghyd â gwerth 40 mlynedd o ddata, mae Gwylio Adar yr Ardd yn caniatáu inni fonitro tueddiadau ac yn ein helpu i ddeall sut mae adar yn gwneud. Gyda chanlyniadau cymaint o erddi, rydym yn gallu creu 'ciplun' o niferoedd adar ledled y DU”.

Arhosodd aderyn y to ar frig y safleoedd Gwylio Adar yr Ardd fel yr aderyn gardd a welir amlaf gyda mwy na 1.2 miliwn o weldiadau wedi'u cofnodi yn 2019.

Dywedodd Llinos Jones Parry, Rheolwr Profiad Ymwelwyr a Marchnata RSPB Cymru: “Bu mwy na 26,000 o bobl yng Nghymru yn cymryd rhan eleni ac mae’n gyfle perffaith i’r teulu cyfan ddod at ei gilydd – mae’n syml, rhowch y tegell ymlaen, gwnewch eich hun yn gyfforddus a chyfrwch yr adar rydych yn ei weld yn eich gardd neu yn eich man gwyrdd lleol. Does dim ots os welwch chi gyfoeth o fywyd gwyllt neu dim byd o gwbl – hoffwn glywed gennych chi beth bynnag.

Rydym ni’n hoffi clywed sut y mae pobl yn dod ynghyd i ddarganfod y bywyd gwyllt cyffrous yn eu gerddi, ac nid oes angen i chi fod yn arbenigwr i gymryd rhan.  Mae gennym ni becyn arlein o bopeth yr ydych chi ei angen, ac mae canllawiau hwylus i’ch helpu chi i wahaniaethu rhwng ji-binc a nico! Gydag ychydig o ymdrech, gall ein cartrefi fod yn gartrefi gwych ar gyfer adar y genedl hefyd.”

I gymryd rhan yng Ngwylio Adar yr Ardd 2020, gwyliwch yr adar yn eich gardd neu'r parc lleol am un awr ar unrhyw bryd yn ystod y tridiau. Dim ond cyfri’r adar sy'n glanio sydd angen, nid y rhai sy'n hedfan heibio. Nodwch y nifer uchaf o bob rhywogaeth o adar a welir ar yr un pryd - nid y cyfanswm a welir o fewn yr awr.

Mae'r digwyddiad cyffelyb, Gwylio Adar yr Ysgol yr RSPB yn digwydd yn ystod hanner cyntaf tymor y gwanwyn (6 Ionawr – 21 Chwefror 2020). Treuliodd dros 60,000 o blant ysgol un awr yng nghanol natur yn cyfri adar ym 2019. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma www.rspb.org.uk/schoolswatch

DIWEDD

Nodiadau i’r Golygydd:

  1. Mae Gwylio Adar yr Ardd a Gwylio Adar yr Ysgol yn rhan o ymgyrch Rhoi Cartref i Fyd Natur yr RSPB sydd â'r nod o fynd i'r afael â'r argyfwng cynefinol sy'n wynebu bywyd gwyllt dan fygythiad y Deyrnas Unedig. Mae'r elusen yn gofyn i bobl ddarparu lloches ar gyfer bywyd gwyllt yn eu gerddi a mannau awyr agored - p'un a’i gosod blychau nythu ar gyfer adar, creu pwll ar gyfer brogaod a llyffantod neu adeiladu cartref i ddraenog.

  2. Yr RSPB yw’r elusen cadwraeth natur fwyaf y Deyrnas Unedig, yn ysbrydoli pawb i roi cartref i fyd natur. Ynghyd â'n partneriaid, rydym yn amddiffyn adar a bywyd gwyllt dan fygythiad, er mwyn sicrhau bydd ein trefi, ein harfordir a'n cefn gwlad yn llawn bywyd 

Last Updated: Wednesday 1 April 2020

Tagged with: Country: Wales Country: Wales Country: Welsh Topic: Wales Topic: Wales Topic: Welsh Topic: Big Garden Birdwatch