Gwylio Adar yr Ardd yr RSPB (25-27 Ionawr 2020)

Llinos Jones Parry

Sunday 8 December 2019

Robin singing

Dros ei bedwar degawd, mae Gwylio Adar yr Ardd wedi tynnu sylw at enillwyr a chollwyr ym myd adar yr ardd.

English version here

  • Treuliwyd bron i 9 miliwn o oriau yn gwylio adar ers dechrau Gwylio Adar yr Ardd ym 1979 gyda mwy na 137 miliwn o adar wedi’u cyfri.
  • I nodi'r digwyddiad, mae'r RSPB yn gofyn i gyfranwyr 'Sut fyddwch chi'n #GwylioAdar?' ac yn rhannu’r storïau hyn o gymryd rhan.

Wrth i Gymru baratoi i ddathlu Blwyddyn Awyr Agored yn 2020, mae'r cyfri wedi cychwyn ar gyfer arolwg bywyd gwyllt gardd mwyaf y byd - ac mae mwy o bobl yng Nghymru nag erioed o'r blaen yn cael eu galw i gymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ardd yr RSPB.

Disgwylir i hyd at hanner miliwn o bobl wylio a chyfrif adar eu gardd ar gyfer Gwylio Adar yr Ardd yr RSPB ym mis Ionawr.

Mae un awr yn unig bob blwyddyn am y pedwar degawd diwethaf, wedi sicrhau mai Gwylio Adar yr Ardd yr RSPB yw’r project gwyddoniaeth dinasyddion mwyaf o fywyd gwyllt ein gerddi. Yn ystod yr amser hwnnw, mae cannoedd o filoedd o bobl wedi gwirfoddoli eu hamser gan ddarparu'r RSPB gyda dros 9 miliwn o oriau o fonitro adar yr ardd.

I nodi'r digwyddiad, mae'r RSPB yn annog cyfranwyr i rannu eu storïau Gwylio Adar yr Ardd. Bydd Sut fyddwch chi'n #GwylioAdar? yn dangos rhai o'r enghreifftiau gorau o sut mae pobl yn cymryd rhan, o adeiladu cuddfan gwylio adar eu hunain, pobi cacennau hadau adar a chreu bwytäwr i’r adar.

Cynhelir y digwyddiad eleni ar 25, 26 a 27 o Ionawr 2020. Gofynnir i'r cyhoedd dreulio un awr yn unig yn gwylio a chofnodi adar yn eu gerddi neu fannau  gwyrdd lleol, yna anfon eu canlyniadau i'r RSPB. Mae bron i hanner miliwn o bobl yn ymuno â Gwylio Adar yr Ardd bob blwyddyn.

Dros y 40 mlynedd ddiwethaf, mae 137 miliwn o adar wedi eu cyfri, gan roi dealltwriaeth aruthrol i’r RSPB o gyflwr ein bywyd gwyllt.

Am bedwar degawd, mae Gwylio Adar yr Ardd wedi tynnu sylw at enillwyr a chollwyr ym myd adar yr ardd. Yr arolwg hwn a rybuddiodd yr RSPB am y tro cyntaf i'r dirywiad mewn niferoedd o fronfreithod. Roedd y fronfraith wedi ei osod yn gadarn o fewn y 10 uchaf ym 1979 ond 30 mlynedd yn ddiweddarach mae ei niferoedd yn llai na hanner y rhai a gofnodwyd ym 1979. Erbyn 2019, mae nifer y fronfraith a welwyd mewn gerddi wedi gostwng 76%, gan ddod i mewn yn rhif 20.

Dywedodd Rebecca Munro, Cyfarwyddwr Cyfathrebu’r RSPB: “Gyda bron i hanner miliwn o bobl bellach yn cymryd rhan yn rheolaidd, ynghyd â gwerth 40 mlynedd o ddata, mae Gwylio Adar yr Ardd yn caniatáu inni fonitro tueddiadau ac yn ein helpu i ddeall sut mae adar yn gwneud. Gyda chanlyniadau cymaint o erddi, rydym yn gallu creu 'ciplun' o niferoedd adar ledled y DU”.

Arhosodd aderyn y to ar frig y safleoedd Gwylio Adar yr Ardd fel yr aderyn gardd a welir amlaf gyda mwy na 1.2 miliwn o weldiadau wedi'u cofnodi yn 2019.

Dywedodd Llinos Jones Parry, Rheolwr Profiad Ymwelwyr a Marchnata RSPB Cymru: “Bu mwy na 26,000 o bobl yng Nghymru yn cymryd rhan eleni ac mae’n gyfle perffaith i’r teulu cyfan ddod at ei gilydd – mae’n syml, rhowch y tegell ymlaen, gwnewch eich hun yn gyfforddus a chyfrwch yr adar rydych yn ei weld yn eich gardd neu yn eich man gwyrdd lleol. Does dim ots os welwch chi gyfoeth o fywyd gwyllt neu dim byd o gwbl – hoffwn glywed gennych chi beth bynnag.

Rydym ni’n hoffi clywed sut y mae pobl yn dod ynghyd i ddarganfod y bywyd gwyllt cyffrous yn eu gerddi, ac nid oes angen i chi fod yn arbenigwr i gymryd rhan.  Mae gennym ni becyn arlein o bopeth yr ydych chi ei angen, ac mae canllawiau hwylus i’ch helpu chi i wahaniaethu rhwng ji-binc a nico! Gydag ychydig o ymdrech, gall ein cartrefi fod yn gartrefi gwych ar gyfer adar y genedl hefyd.”

I gymryd rhan yng Ngwylio Adar yr Ardd 2020, gwyliwch yr adar yn eich gardd neu'r parc lleol am un awr ar unrhyw bryd yn ystod y tridiau. Dim ond cyfri’r adar sy'n glanio sydd angen, nid y rhai sy'n hedfan heibio. Nodwch y nifer uchaf o bob rhywogaeth o adar a welir ar yr un pryd - nid y cyfanswm a welir o fewn yr awr.

Mae'r digwyddiad cyffelyb, Gwylio Adar yr Ysgol yr RSPB yn digwydd yn ystod hanner cyntaf tymor y gwanwyn (6 Ionawr – 21 Chwefror 2020). Treuliodd dros 60,000 o blant ysgol un awr yng nghanol natur yn cyfri adar ym 2019. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma www.rspb.org.uk/schoolswatch

Ar gyfer eich pecyn Gwylio Adar yr Ardd AM DDIM, sy'n cynnwys siart adnabod adar, ynghyd â thaleb siop yr RSPB a chyngor ar sut i ddenu bywyd gwyllt i'ch gardd,  tecstiwch BIRD i 70030 neu ewch i www.rspb.org.uk/birdwatch

Mae cofrestru ar gyfer Gwylio Adar yr Ardd 2020 yn agor 11 Rhagfyr 2019.

Er mwyn helpu i baratoi ar gyfer Gwylio Adar yr Ardd, mae gennym ni ddigonedd o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar draws ein gwarchodfeydd natur yng Nghymru - o ddarganfod sut i wneud bwydwyr  adar gwych i adnabod y creaduriaid rydych chi'n rhannu'ch cartref â nhw…

Dewch draw i RSPB Ynys-hir ar ddydd Sul 19 Ionawr 10.30yb – 3yp er mwyn ymarfer eich sgiliau adnabod adar drwy edrych ar yr adar ar ein bwydwyr. Cewch hefyd gyfle i wneud wneud cacen adar i fynd adref gyda chi.

Nid oes angen archebu lle. £2 y ​​gacen aderyn. Am wybodaeth bellach ffoniwch: 01654 700222 neu ewch i: ynys-hir@rspb.org.uk

Ymunwch â staff a gwirfoddolwyr RSPB Ynys-hir yn Llyfrgell Machynlleth ar ddydd Sadwrn 25 Ionawr 10yb-1yp i gyfrif yr adar ar dir y llyfrgell.

Am wybodaeth bellach ffoniwch Lyfrgell Machynlleth: 01654 702322 neu RSPB Ynys-hir: 01654 700222

Dewch draw i RSPB Conwy ar gyfer Penwythnos Gwylio Adar yr Ardd ar ddydd Sadwrn 25 a dydd Sul 26 Ionawr, 11yb-3yp. Gwnewch ddanteithion blasus i adar a dewch i adnabod adar eich gardd a beth maen nhw'n hoffi ei fwyta ar ein llwybr Gwylio Adar yr Ardd! Bydd cynigion arbennig yn y siop hefyd, gyda chyngor a gwybodaeth ddefnyddiol gan ein staff a'n gwirfoddolwyr.

Mae'n ddigwyddiad am ddim - nid oes angen archebu lle. Am wybodaeth bellach, ffoniwch 01492 581025 neu ewch i: rspb.org.uk/Conwy

Paratowch ar gyfer Gwylio Adar yr Ardd yn RSPB Llyn Efyrnwy gyda'u digwyddiad am ddim ar 18 a 19 Ionawr, 11yb-2yp

Dewch i ymarfer eich sgiliau adnabod adar gardd gyda chymorth arbenigol yn y guddfan, gall plant fod yn greadigol gyda chrefftau creaduriaid, a dod â photel blastig gyda chi i ddysgu sut i wneud bwydwr adar! Bydd gennym hefyd arddangosiad opteg trwy gydol y ddau ddiwrnod i chi gymharu a rhoi cynnig ar ddefnyddio ysbienddrych a thelesgopau, gydag aelod staff hyfforddedig ar gael i roi cyngor diduedd ar ein hystod eang o offer sydd ar gael yn y siop.

Nid yw archebu'n lle’n hanfodol. Am wybodaeth bellach, ffoniwch 01691 870278 neu ewch i: rspb.org.uk/lakevynrwy

Bydd RSPB Gwlyptiroedd Casnewydd yn cynnal Taith Gerdded Gwylio Adar i ddechreuwyr ddydd Sul 26 Ionawr 9.30yb - 11.30yb.

Dyma'r cyfle perffaith i wella'ch sgiliau gwylio adar cyn yr arolwg bywyd gwyllt mwyaf y flwyddyn.  Dechreuwch y bore gan fynd dros y pethau sylfaenol, ac yna rhowch yr hyn yr ydych wedi'i ddysgu ar waith wrth i chi gerdded o amgylch y warchodfa.

Taith Gerdded Dywysedig: Os yn aelod o'r RSPB £8 a £10 os nad yn aelod.

Mae archebu lle yn angenrheidiol. Am wybodaeth bellach, ffoniwch 01633 636363 neu wech i: rspb.org.uk/newportwetlands

Mae gennym hefyd ystod o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ledled Caerdydd trwy broject Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd, mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd.

Dyma ddyddiadau a lleoliadau i edrych amdanynt:

Gwylio Adar yr Ardd ym Mharc y Rhath, Caerdydd. Dydd Sul 19 Ionawr - Parc y Rhath, Caerdydd, 10yb – 3yp. Galwch heibio - digwyddiad am ddim.

Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd, dydd Sul 19 Ionawr – 10yb – 12yp £1.50 y plentyn, e-bostiwch: gnahcardiff@rspb.org.uk i archebu lle.

DIWEDD

 

Nodiadau i’r Golygydd:

 

  1. Mae Gwylio Adar yr Ardd a Gwylio Adar yr Ysgol yn rhan o ymgyrch Rhoi Cartref i Fyd Natur yr RSPB sydd â'r nod o fynd i'r afael â'r argyfwng cynefinol sy'n wynebu bywyd gwyllt dan fygythiad y Deyrnas Unedig. Mae'r elusen yn gofyn i bobl ddarparu lloches ar gyfer bywyd gwyllt yn eu gerddi a mannau awyr agored - p'un a’i gosod blychau nythu ar gyfer adar, creu pwll ar gyfer brogaod a llyffantod neu adeiladu cartref i ddraenog.

  2. Yr RSPB yw’r elusen cadwraeth natur fwyaf y Deyrnas Unedig, yn ysbrydoli pawb i roi cartref i fyd natur. Ynghyd â'n partneriaid, rydym yn amddiffyn adar a bywyd gwyllt dan fygythiad, er mwyn sicrhau bydd ein trefi, ein harfordir a'n cefn gwlad yn llawn bywyd 

Last Updated: Friday 10 January 2020

Tagged with: Country: Wales Country: Wales Country: Welsh Topic: Wales Topic: Wales Topic: Welsh Topic: Big Garden Birdwatch