Dewiswch iaith: Cymraeg English
River at RSPB Gwenffrwd-Dinas nature reserve

Polisi yng Nghymru

Mae llawer o’n gwaith i warchod byd natur yn digwydd ym Mae Caerdydd ac yn y Senedd, cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae gennym dîm o staff polisi sy’n hyrwyddo pwysigrwydd byd natur gyda Llywodraeth Cymru.

Deddfau Cymreig

Yn y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi gweithio i ddylanwadu ar ddau o’r darnau mwyaf dylanwadol o ddeddfu ar ddatblygu cynaliadwy a rheoli’r amgylchedd naturiol – Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

Llwyddodd yr RSPB i eiriol dros newidiadau wrth i’r Mesurau symud drwy’r camau craffu yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Roedd hyn yn golygu cydweithio gyda thimau Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am y Mesurau, yn ogystal â gydag Aelodau o’r Cynulliad o bob plaid. Sicrhawyd newidiadau positif dros fyd natur i’r ddau Fesur yn ystod y broses.

Nawr rydym yn parhau i gydweithio gyda’r Llywodraeth a rhanddalwyr eraill ar weithredu’r deddfau newydd er mwyn ceisio sicrhau bod yr holl eiriau positif yn cael eu gwireddu fel y math priodol o weithredu ar lawr gwlad.

View over Mawddach estuary

Lleoedd arbennig dros fyd natur

Nid deddfau Ewrop yn unig sy’n nodi lleoedd arbennig i fyd natur. Mae gennym hefyd safleoedd sy’n cael eu gwarchod gan ddeddfau’r DU (er enghraifft Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol), yn ogystal â mannau arbennig sy’n cael eu dynodi drwy gytundebau rhyngwladol megis Confensiwn Ramsar ar Wlyptiroedd.

Mae lleoedd gwarchodedig ar dir a môr yn rhan sylfaenol o unrhyw gynllun i adfer byd natur a dyna pam fod angen rhagor o leoedd arbennig sy’n fwy, gyda gwell cysylltiadau, ac wedi eu rheoli’n well ledled Cymru. 

Mae ein lleoedd arbennig yn darparu buddion enfawr - i ni ac i fyd natur. Ond fe allan nhw wireddu cymaint yn fwy pe bai mesurau’n cael eu cymryd i wella eu maint, eu nifer, eu cysylltedd a’u cyflwr.

Buddion i bobl a bywyd gwyllt 

Bydd buddsoddi mewn gwarchodaeth briodol a rheolaeth effeithiol o safleoedd arbennig ledled Cymru’n trawsnewid tynged byd natur ar dir a môr, yn ogystal â gwireddu buddion llesiant ar gyfer pobl, yn gymdeithasol ac yn economaidd. 

Dyna pam yr ydym yn cydweithio gyda Llywodraeth Cymru a’r corff cadwraeth natur statudol Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i sicrhau bod ein lleoedd arbennig yn parhau i gael eu gwarchod ac yn cael eu rheoli’n well – yn unigol ac fel rhwydwaith – i greu gwlad sy’n fwy cyfoethog o ran byd natur. 

Ein dymuniad yw gweld CNC yn cael ei rymuso i arwain ar y gwaith arolygu a monitro pwysig sy’n hanfodol i benderfynu a yw ein safleoedd gwarchodedig mewn cyflwr da, ac i sicrhau bod y gwaith rheolaeth angenrheidiol i wella cyflwr y safleoedd a gwireddu adferiad bioamrywiaeth yn digwydd. 

Tirluniau dynodedig 

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn adolygu tirluniau gwarchodedig Cymru – ein Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol. 

Bydd y rhaglen hon o waith yn llunio dyfodol y lleoedd arbennig yma, sy’n cynnwys llawer o arwynebedd Cymru ac sydd â’r potensial i wireddu cymaint dros fyd natur yn ogystal â phobl a busnes. Mae gan dirluniau dynodedig ran bwysig i’w chwarae ochr yn ochr â’n lleoedd arbennig eraill o safbwynt gwireddu adferiad byd natur. 

Rydym yn cydweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Parciau Cenedlaethol, Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, sefydliadau sy’n bartneriaid a rhanddalwyr eraill i eiriol dros hyn ar Grŵp Gwaith y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol, Tirluniau’r Dyfodol yng Nghymru.

Addysg

Ein cenadwri yw cysylltu pobl ifanc gyda byd natur a’u grymuso i warchod y byd naturiol, nawr ac yn y dyfodol. Mae gan yr RSPB darged o gysylltu hanner miliwn o blant â byd natur ar hyd a lled y DU erbyn 2018.

Mae RSPB Cymru wedi nodi pum maes allweddol y mae angen i’r Llywodraeth fynd i’r afael â nhw er mwyn i blant gael y cysylltiad y maen nhw’n eu haeddu â byd natur: 

  • Darparu ariannu ac arweiniad digonol i bob ysgol fel bod pob plentyn yn gallu cael profiadau ymarferol rheolaidd o fyd natur
  • Sicrhau bod y proffesiwn dysgu cyfan yn hyderus, yn gymwys ac wedi ymrwymo i ddysgu oddi allan i’r dosbarth
  • Sefydlu gwerth dysgu yn yr awyr agored a chyfrifoldeb amgylcheddol mewn cwricwlwm cenedlaethol
  • Sicrhau bod perfformiadau ysgolion mewn dysgu yn yr awyr agored yn cael eu hasesu a’u cofnodi
  • Sefydlu a gwarchod gofodau gwyrdd naturiol sy’n hawdd i blant a phobl ifanc gael mynediad iddyn nhw.

Mae RSPB Cymru yn un o’r aelodau a sylfaenodd Bartneriaeth Dysgu yn y Gwir Fyd Cymru, a sefydlwyd gan ddarparwyr i hyrwyddo Dysgu Oddi Allan i’r Dosbarth (DOAD) ac sy’n helpu i gefnogi rhanddalwyr, yn cynnwys ysgolion a cholegau, hyfforddwyr athrawon ac asiantaethau’r llywodraeth.

Pwrpas y bartneriaeth drwyddo draw yw helpu i sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfleoedd rheolaidd i ddysgu oddi allan i’r dosbarth. Rydym yn gosod cynrychioliadau ger bron gwleidyddion a gweision sifil sy’n gyfrifol am addysg ac yn ymateb i ymgynghoriadau am bolisi addysg a materion yn ymwneud â’r cwricwlwm. 

Polisi ffermio

Rydym yn gweithio i ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod cynlluniau amaeth-amgylcheddol y wlad yn darparu gwir fuddion dros fywyd gwyllt a’u cynefinoedd, a’u bod yn fuddsoddiad da o arian trethdalwyr.

Mae ein Hardal Ffocws Cyngor Ffermio, sy’n canolbwyntio ar Ardal Cadwraeth Arbennig y Migneint-Arenig-Dduallt, yn ardal allweddol lle’r ydym yn gweithio ochr yn ochr â ffermwyr, ac yn canolbwyntio ein hadnoddau a’n cyngor, er mwyn arddangos rheolaeth dros rywogaethau a chynefinoedd â blaenoriaeth. Mae ein gwaith yma hefyd yn darparu astudiaethau achos gwerthfawr i’w defnyddio yn ein gwaith polisi ac eiriol. 

Ein dymuniad hefyd yw bod polisïau’r Llywodraeth yn cefnogi systemau ffermio Gwerth Naturiol Uchel (GNU) sy’n rhoi cartref i fyd natur yng Nghymru. Mae’r ffermydd yma’n helpu byd natur, yn ogystal â chael effeithiau positif ar ansawdd a llif dwr, a helpu i rwystro carbon deuocsid rhag cael ei ollwng i’r atmosffer.

Sefyllfa Adar yng Nghymru

Adroddiad newydd yn canfod bod traean o adar yng Nghymru yn dirywio.

Mae Sefyllfa Adar yng Nghymru 2018 hefyd yn pwysleisio’r rôl hanfodol y mae gwyddoniaeth dinasyddion yn ei chwarae o ran achub ein rhywogaeth rhag difodiant. Darllenwch fwy.

David Douglas (Conservation Scientist) heads up a team looking into the effects of a wind farm on Golden plover Pluvialis apricaria, Sutherland, Scotland