Dewiswch iaith: Cymraeg English

Gwylio Adar yr Ysgol 2021

Roedd Gwylio Adar yr Ysgol yn edrych yn wahanol yn 2021, ond rydym yn falch o ddweud fod llawer o ysgolion wedi parhau a chyfri’r adar ar eu tir. Rydym bellach wedi cyfri eich holl gyflwyniadau – ac mae’r canlyniadau wedi cyrraedd!

Roedd yr 20fed Gwylio Adar yr Ysgol ychydig yn wahanol. Bu athrawon yn ceisio cydbwyso rhwng addysg o bell ac wyneb-yn-wyneb, a chymrodd rhai deuluoedd ran yn Gwylio Adar yr Ardd o adref yn lle. Roedd yn lwyddiant ysgubol. Darganfyddodd disgyblion fywyd gwyllt yn agos iddynt, a chymrodd degau o filoedd ran yn ein BBC Teach a dydd Winterwatch, ar gael I dda fyny ar BBC Teach.

Mae’r canlyniadau wedi cyrraedd!

Mae’r canlyniadau wedi cyrraedd, mae’r cyflwyniadau wedi’u cyfri, ac mae ein gwyddonwyr cadwraeth wedi gwneud y fathemateg. Mae’n amser i ddatgelu’r canlyniadau o’r 20fed Gwylio Adar yr Ysgol! Darganfyddwch y deg uchaf Gwylio Adar yr Ardd, yn cynnwys yr aderyn sydd wedi hedfan mewn i’r safle uchaf. A oedd yr un aderyn ar y brig yn eich ysgol chi?

BBC Teach a Winterwatch

Fe wnaethom ymuno a BBC Teach a Winterwatch am ddiwrnod o Gwersi Byw yn seiliedig ar Gwylio Adar Yr Ysgol. Dylunwyd y gwersi i KS2, ac maent yn cynnwys trin data i fathamateg a dosbarthiad yng ngwyddoniaeth. Ar gael nawr ar BBC Teach.

Gwyliwch ein fideo ynglŷn â chymryd rhan

Sut beth yw cymryd rhan yn arolwg Gwylio Adar yr Ysgol? Ar ein fideo, gwrandewch ar Kate Sefton, athrawes yn yr ysgol isaf: “Yn bendant, mae rhywbeth ynddo ar gyfer pob grŵp oedran. Mae’n cysylltu’n uniongyrchol ag amcanion dysgu’r cwricwlwm cenedlaethol, ynghyd â materion datblygu ar gyfer y blynyddoedd cynnar.”

Dywed Kate Sefton, Athrawes yn Ysgol Isaf Potton: “Heddiw, cynhaliwyd arolwg Gwylio Adar yr Ysgol, ac felly fel dosbarth aethom allan ar gae’r ysgol ac eisteddasom am bron i awr yn edrych ar y gwahanol adar a’r bywyd gwyllt a oedd yn dod i mewn i dir ein hysgol.”
Mae plant yn cerdded ar draws yr iard chwarae i gae eu hysgol. Mae athro yn dosbarthu clipfyrddau gyda thaflenni adnabod adar. Mae aderyn du yn hedfan i ffwrdd. Mae’r athro yn gofyn: “Lle mae adar yn byw? Lle allwn ni eu gweld?”
Dywed Kate Sefton: “Buom yn siarad am y gwahanol ffyrdd y gallwch chi adnabod aderyn, ac felly buom yn meddwl am aros yn llonydd a gwrando mewn gwirionedd ar y gwahanol synau. Buom yn meddwl am wahanol liwiau’r plu, y pigau, eu traed a’u coesau. Hefyd, buom yn meddwl am ba fwydydd allan nhw fod yn eu bwyta a lle y gallwn ni eu gweld, a lle’r roeddem ni felly am edrych yn yr awyr agored.
Mae plant yn sefyll wrth fwrdd ac yn gwylio’r adar o’u cwmpas. Mae titw cynffon-hir yn pigo ar siwet mewn bwydwr. Mae’r plant yn ymgasglu o gwmpas clipfwrdd ac yn nodi yn gynhyrfus beth yr oedden nhw wedi’i weld.
Dywed Kate Sefton: “Mae’r RSPB wedi darparu rhai adnoddau hyfryd ar-lein. Rydym wedi gallu dilyn fformat gwers gyffredin y byddwn i’n ei gwneud ar gyfer unrhyw wers arall a’i hanelu at fod yn benodol ar gyfer arolwg Gwylio Adar yr Ysgol.
Mae geneth yn gwylio drwy ysbienddrych wrth i linos werdd hedfan o goeden.
Dywed Kate Sefton: “Yn bendant, mae rhywbeth ar gyfer pob grŵp oedran, sy’n uniongyrchol ar gyfer amcanion dysgu, mynd drwy Amcanion Dysgu’r Cwricwlwm Cenedlaethol, ond hefyd wrth ystyried datganiadau materion Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar. Hyn a hyn yn unig a ellir ei ennill ohonyn nhw i gyd, ond hefyd beth maen nhw’n ei ennill yn gymdeithasol ohono.”
Mae grŵp o blant yn yr awyr agored yn gwylio adar ar dir eu hysgol ac yn cofnodi gwybodaeth ar eu clipfyrddau.
Dywed Kate Sefton: “Ar ôl dychwelyd i’r dosbarth, gwnaethom ni – fel grŵp cyfan – ddefnyddio’r bwrdd gwyn rhyngweithiol i ddangos y wefan.”
Y tu mewn, mae’r plant yn eistedd wrth eu desgiau ac yn eu tro yn dod at y bwrdd gwyn rhyngweithiol, gan ddod o hyd i wefan Gwylio Adar yr Ysgol.
Dywed Kate Sefton: Gallem ni fwydo’r data yn uniongyrchol ar hwnnw fel grŵp ac roedd y plant yn gallu ei gyflwyno eu hunain. Nid oedd rhaid i mi wneud llawer o gwbl. Roedd y lluniau yn drawiadol ac yn ddisglair a gallai’r plant adnabod yr adar yr oedden nhw wedi’u gweld ac roedd yn broses syml iawn, sef dim ond pwyso’r botwm y nifer cywir o weithiau fel y gallen nhw gofnodi faint o adar yr oedden nhw wedi’u gweld. Roedd yn gwneud iddyn nhw feddwl ynglŷn â sut y gall ein lleoliad ni fod yn wahanol i leoliadau eraill. Roedden nhw’n edrych ar y data yr oedden nhw’n ei fwydo i’r darlun ehangach, ac yn wir roedd yn gwneud iddyn nhw feddwl yn ogystal â deall mai prosiect cenedlaethol oedd hwn y gallen nhw gyfrannu tuag ato.
Oddi allan, mae robin goch yn clwydo ar fwydwr adar.
Dywed Kate Sefton: “Bu’n rhyfeddol i wrando arnyn nhw yn gadael i fynd adref a dweud pa mor gyffrous oedd y diwrnod wedi bod, a pha mor rhyfeddol yr oedd wedi bod, a’u bod yn dymuno cynnal arolwg Gwylio Adar yn ystod y penwythnos. Bu’n syfrdanol iawn, bu’n ddiwrnod gwych.”
Yn yr awyr agored, mae’r athro yn tynnu sylw at rai adar wrth eneth sy’n defnyddio ysbienddrych. Mae jac-y-do yn hedfan heibio.
Dywed Kate Sefton: “Yn sicr, dylai athrawon eraill gymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ysgol, oherwydd ei fod yn hwyl fawr imi fel athrawes i adeiladu rhai perthnasoedd rhyfeddol gyda’r plant, ac rydym wedi bod yn wyddonwyr dinasyddion; rydym wedi helpu’r RSPB, sy’n golygu y byddwn ni’n helpu i roi cartref i fyd natur yn y dyfodol.”

BSBW

Holl Adnoddau arolwg Gwylio Adar yr Ysgol

Young child checking off the birds they have seen on our checklist

Casgliad o adnoddau i gefnogi cyflwyno arolwg Gwylio Adar yr Ysgol, gan gynnwys taflenni cyfrif sy’n defnyddio fframiau o ddeg a chipgyfrif, ynghyd â chyfarwyddiadau ar gyfer gwneud teisennau adar.

Beth yw’r aderyn yna?

Popeth yr ydych chi ei angen i wybod am yr adar yr ydych chi’n debygol o’u gweld yn ystod arolwg Gwylio Adar yr Ysgol a rhai awgrymiadau hwylus ynglŷn â nodi’r gwahaniaeth rhyngddyn nhw.

big schools birdwatch

Gweithredwch

Cofrestrwch ar gyfer derbyn ein cylchlythyr

Gallwch chi dderbyn yr holl wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â’n cynnyrch addysg, ein hadnoddau, ein gweithgareddau a’n newyddion unwaith y tymor.  Ni fyddwn yn rhoi eich manylion i unrhyw drydydd parti.

Byddwn wrth ein boddau yn cadw mewn cysylltiad â chi. Parhewch i dderbyn y manylion diweddaraf gennym ni.