Dewiswch iaith: Cymraeg English

Gwylio Adar yr Ysgol 2021

Beth welan nhw?

Mae’n amser cymryd rhan – mae'r cyfnod cofrestru ar agor!

Rydyn ni i gyd yn gwneud ein gorau i arfer gyda’r byd newydd sydd ohoni, ond mae rhai pethau wedi aros yr un fath – fel Gwylio Adar i Ysgolion, sy’n cael ei chynnal am yr 20fed gwaith eleni! Cofrestrwch heddiw i gael eich pecyn gwych, sy’n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i wneud Gwylio Adar yr Ysgol yn brofiad diddorol a bythgofiadwy. Yn ogystal â hyn, mae’r Sesiwn Fawr Gwylio Adar i Ysgolion yn cyfrif tuag at wobr Sialens Wyllt, felly gallwch chi fynd ati o ddifrif i ddysgu drwy natur.

Rydym yn gweithio’n galed i baratoi deunydd dwyieithog i’n cefnogwyr ond mae gennym ychydig mwy i wneud – plîs byddwch yn amyneddgar tra byddwn yn gweithio ar wella eich profiad!

BBC Teach and Winterwatch

Blue tits fighting

We’re thrilled to have teamed up with BBC Teach and Winterwatch for an exclusive day of Live Lessons from 11am on Thursday 28 January based around completing a wildlife survey. Lessons are designed for KS2 and include data handling for maths and classification in science. 

Gwyliwch ein fideo ynglŷn â chymryd rhan

Gwyliwch ein fideo ynglŷn â chymryd rhan

Dywed Kate Sefton, Athrawes yn Ysgol Isaf Potton: “Heddiw, cynhaliwyd arolwg Gwylio Adar yr Ysgol, ac felly fel dosbarth aethom allan ar gae’r ysgol ac eisteddasom am bron i awr yn edrych ar y gwahanol adar a’r bywyd gwyllt a oedd yn dod i mewn i dir ein hysgol.”
Mae plant yn cerdded ar draws yr iard chwarae i gae eu hysgol. Mae athro yn dosbarthu clipfyrddau gyda thaflenni adnabod adar. Mae aderyn du yn hedfan i ffwrdd. Mae’r athro yn gofyn: “Lle mae adar yn byw? Lle allwn ni eu gweld?”
Dywed Kate Sefton: “Buom yn siarad am y gwahanol ffyrdd y gallwch chi adnabod aderyn, ac felly buom yn meddwl am aros yn llonydd a gwrando mewn gwirionedd ar y gwahanol synau. Buom yn meddwl am wahanol liwiau’r plu, y pigau, eu traed a’u coesau. Hefyd, buom yn meddwl am ba fwydydd allan nhw fod yn eu bwyta a lle y gallwn ni eu gweld, a lle’r roeddem ni felly am edrych yn yr awyr agored.
Mae plant yn sefyll wrth fwrdd ac yn gwylio’r adar o’u cwmpas. Mae titw cynffon-hir yn pigo ar siwet mewn bwydwr. Mae’r plant yn ymgasglu o gwmpas clipfwrdd ac yn nodi yn gynhyrfus beth yr oedden nhw wedi’i weld.
Dywed Kate Sefton: “Mae’r RSPB wedi darparu rhai adnoddau hyfryd ar-lein. Rydym wedi gallu dilyn fformat gwers gyffredin y byddwn i’n ei gwneud ar gyfer unrhyw wers arall a’i hanelu at fod yn benodol ar gyfer arolwg Gwylio Adar yr Ysgol.
Mae geneth yn gwylio drwy ysbienddrych wrth i linos werdd hedfan o goeden.
Dywed Kate Sefton: “Yn bendant, mae rhywbeth ar gyfer pob grŵp oedran, sy’n uniongyrchol ar gyfer amcanion dysgu, mynd drwy Amcanion Dysgu’r Cwricwlwm Cenedlaethol, ond hefyd wrth ystyried datganiadau materion Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar. Hyn a hyn yn unig a ellir ei ennill ohonyn nhw i gyd, ond hefyd beth maen nhw’n ei ennill yn gymdeithasol ohono.”
Mae grŵp o blant yn yr awyr agored yn gwylio adar ar dir eu hysgol ac yn cofnodi gwybodaeth ar eu clipfyrddau.
Dywed Kate Sefton: “Ar ôl dychwelyd i’r dosbarth, gwnaethom ni – fel grŵp cyfan – ddefnyddio’r bwrdd gwyn rhyngweithiol i ddangos y wefan.”
Y tu mewn, mae’r plant yn eistedd wrth eu desgiau ac yn eu tro yn dod at y bwrdd gwyn rhyngweithiol, gan ddod o hyd i wefan Gwylio Adar yr Ysgol.
Dywed Kate Sefton: Gallem ni fwydo’r data yn uniongyrchol ar hwnnw fel grŵp ac roedd y plant yn gallu ei gyflwyno eu hunain. Nid oedd rhaid i mi wneud llawer o gwbl. Roedd y lluniau yn drawiadol ac yn ddisglair a gallai’r plant adnabod yr adar yr oedden nhw wedi’u gweld ac roedd yn broses syml iawn, sef dim ond pwyso’r botwm y nifer cywir o weithiau fel y gallen nhw gofnodi faint o adar yr oedden nhw wedi’u gweld. Roedd yn gwneud iddyn nhw feddwl ynglŷn â sut y gall ein lleoliad ni fod yn wahanol i leoliadau eraill. Roedden nhw’n edrych ar y data yr oedden nhw’n ei fwydo i’r darlun ehangach, ac yn wir roedd yn gwneud iddyn nhw feddwl yn ogystal â deall mai prosiect cenedlaethol oedd hwn y gallen nhw gyfrannu tuag ato.
Oddi allan, mae robin goch yn clwydo ar fwydwr adar.
Dywed Kate Sefton: “Bu’n rhyfeddol i wrando arnyn nhw yn gadael i fynd adref a dweud pa mor gyffrous oedd y diwrnod wedi bod, a pha mor rhyfeddol yr oedd wedi bod, a’u bod yn dymuno cynnal arolwg Gwylio Adar yn ystod y penwythnos. Bu’n syfrdanol iawn, bu’n ddiwrnod gwych.”
Yn yr awyr agored, mae’r athro yn tynnu sylw at rai adar wrth eneth sy’n defnyddio ysbienddrych. Mae jac-y-do yn hedfan heibio.
Dywed Kate Sefton: “Yn sicr, dylai athrawon eraill gymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ysgol, oherwydd ei fod yn hwyl fawr imi fel athrawes i adeiladu rhai perthnasoedd rhyfeddol gyda’r plant, ac rydym wedi bod yn wyddonwyr dinasyddion; rydym wedi helpu’r RSPB, sy’n golygu y byddwn ni’n helpu i roi cartref i fyd natur yn y dyfodol.”

BSBW

Holl Adnoddau Gwylio Adar yr Ysgol

Young child checking off the birds they have seen on our checklist

Casgliad o adnoddau i gefnogi eich cyflwyniad o Wylio Adar yr Ysgol, gan gynnwys enghreifftiau fel taflenni cyfrif sy’n defnyddio fframiau o ddeg a dotiau nifer a chyfarwyddiadau ar gyfer gwneud teisennau adar.

Beth yw’r aderyn yna?

Popeth yr ydych chi angen ei wybod am yr adar yr ydych chi’n debygol o’u gweld yn ystod Gwylio Adar yr Ysgol

big schools birdwatch

Cymrwch ran

Cofrestrwch er mwyn derbyn ein cylchlythyr addysg

Byddwn yn eich hysbysu ynglŷn â’n nwyddau, adnoddau, gweithgareddau a newyddion addysg diweddaraf unwaith y tymor.   Ni fyddwn yn anfon eich manylion at unrhyw drydydd parti.

Beth am dderbyn ein newyddion diweddaraf!. Byddwn wrth ein boddau yn cadw mewn cysylltiad â chi.

Dysgu gartref

Yn ogystal â dysgu drwy natur gyda'r Gwylio Adar i Ysgolion, gallwch hefyd gysylltu â nyd natur gartref drwy ein ymgyrch Gwylio Adar. Gall unrhyw un gymryd rhan yn eu gardd neu eu man gwyrdd lleol a bydd y sesiwn yn cael ei chynnal rhwng 25 a 27 Ionawr 2021. I gael mwy o wybodaeth, ewch i dudalen  Gwylio Adar.