Dewiswch iaith: Cymraeg English
People helping nature

#FyNgweithredHinsawdd

Mae’r argyfwng byd natur a hinsawdd yn bygwth ein bywyd bob dydd. Ond galli di helpu. Yn syml, gweithreda dros fyd natur, a dyweda wrthym beth wyt wedi'i wneud. Yna byddi di'n sefyll gyda miloedd o bobl eraill i fynnu bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn dilyn ein harweiniad.

Mae gen ti gyfle unigryw

Rhwng 31 Hydref a 12 Tachwedd 2021, bydd arweinwyr y byd yn dod at ei gilydd yn Glasgow ar gyfer 26ain Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig, a elwir yn COP26. Yma byddant yn gwneud dewisiadau a fydd yn effeithio ar ein bywydau o ddydd i ddydd, lle'r ydym yn byw, y byd natur yr ydym yn dibynnu arno a'r bywyd gwyllt yr ydym yn ei garu. 
 
Mae angen i ni ddangos iddyn nhw fod gweithredoedd yn siarad yn uwch na geiriau. Felly rydyn ni'n gofyn i ti weithredu dros fyd natur a rhannu'r hyn rwyt ti wedi'i wneud. Mae pob cam a gymri yn dangos i'r rhai sy'n penderfynu ar ein dyfodol dy fod yn poeni am fyd natur a'r hinsawdd. Bydd yn ein helpu i'w darbwyllo bod angen iddynt gymryd camau pendant yr hydref hwn. 
 
Rhaid inni fynnu bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn dilyn ein harweiniad ac yn gweithredu ar gyfer yr argyfwng byd natur a'r hinsawdd. 
 
Dyma sut y galli di gymryd rhan.

Close-up of laptop

Llofnodwch ein deiseb am ddyfodol gwell

Lleoliad: ledled y DU

Math o weithredu: Dewch ynghyd

 

Ychwanega dy enw at fwy na 90,000 o bobl eraill a llofnodwch ein deiseb Adfywio Ein Byd. Mae pob llais yn dangos i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ein bod ni'n awyddus iddyn nhw weithredu ar gyfer dyfodol gwell a gwyrddach. Gyda'n gilydd, byddwn yn mynnu targedau sy'n rhwymo'n gyfreithiol ar gyfer adferiad byd natur.

 Robin adult, sitting on flowerpot in garden, peat free backgound, England.

Dim mwy o fawn yn yr ardd

Lleoliad: Ledled y DU

Math o weithred: Rholiwch eich llewys i fyny

 

Mae mawn yn cymryd canrifoedd i ffurfio ac mae'n gartref i fywyd gwyllt anhygoel. Ond gellir ei ddinistrio mewn mater o ddyddiau. Ymrwyma i fynd yn rhydd o fawn yn dy ardd - mae dewisiadau amgen mawn ar gael yn rhwydd, a galli wneud dy gompost dy hun hefyd!

Saplings ready to plant

Plannu coeden neu lwyn

Lleoliad: ledled y DU

Math o weithred: Rholiwch eich llewys i fyny

 

Dos i gloddio yn dy ardd a phlannu coeden neu lwyn. Maent yn darparu bwyd a lloches i fywyd gwyllt, yn storio carbon i helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ac yn gwneud i dy ardd edrych yn wych hefyd! Mae yna goeden neu lwyn sy'n addas ar gyfer pob gofod.

Log pile

Caru boncyffion a'r dail

Lleoliad: ledled y DU

Math o weithred: Rholiwch eich llewys i fyny

 

Paid â thacluso! Casgla dy foncyffion a dy ddail at ei gilydd a chreu pentwr. Bydd yn denu'r holl bethau gorau: llysiau'r coed, mwydod, ffyngau a bacteria, ac mae hynny'n helpu'r creaduriaid sy'n gwledda arnyn nhw, gan gynnwys adar a draenogod.

Cymerwch y #HerBiliwnHadau

Ymunwch â'r #HerBiliwnHadau, a helpwch i blannu biliwn o hadau rhwng Medi a Hydref 2021. P'un a oes gennych randir, gardd, blwch ffenestri neu bot, gyda'n gilydd gallwn wneud pobman yn fwy lliwgar ac yn llawn bywyd.

Family sitting on blanket reading childrens books, Giving Nature a Home event, Bute Park, Cardiff

Mynnu mannau gwyrdd gwell

Lleoliad: ledled y DU

Math o weithred: Creu mwy o fyd natur


Ebostia, ymweld â, neu ffonia’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau a gofynnwch iddynt greu mwy o le gwyrdd lle rydych chi - neu gwnewch yn siŵr bod eich gofod presennol yn cael ei reoli'n dda ar gyfer byd natur. Mae gan fannau gwyrdd gymaint o fuddion llesiant, i fyd natur ac i ni ein hunain. 

 Letter Writing

Dywedwch wrth eich gwleidyddion i godi llais dros fyd natur

Maen nhw'n gweithio i chi. Cysylltwch â'ch gwleidydd lleol a gofynnwch iddyn nhw sefyll dros faterion byd natur sydd o bwys i chi. Yn yr argyfwng byd natur a hinsawdd, mae bywyd gwyllt yn dioddef, sy'n golygu ein bod ni'n dioddef. Os bydd digon ohonom yn codi llais dros fyd natur, mae'n rhaid i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau weithredu.

An autumnal forest with water in the foreground

#FyNgweithredHinsawdd

Os wyt ti’n hoffi rhai syniadau, dilyna’r hashnod i weld beth mae eraill wedi'i wneud. Yna paid ag anghofio rhannu dy weithred gan ddefnyddio #FyNgweithredHinsawdd