Dewiswch iaith: Cymraeg English
Light blue birds silhouetted against a darker blue background

Arolwg Gwylio Adar yr Ardd 2022: Y canlyniadau

Mae'r aros drosodd, ac mae'r canlyniadau wedi cyrraedd! Bu 697,735 o bobl yn cyfri 11,556,046 o adar eleni. Mae hynny'n rhoi cipolwg gwych inni o sefyllfa’r adar yn ein gerddi, felly diolch am gymryd rhan. Cofiwch rannu eich straeon Birdwatch a'ch lluniau drwy ddefnyddio #GwylioAdarYrArdd.

Datgelu enillwyr a chollwyr

Y 10 uchaf

Rydych chi wedi cyfri’r adar. Rydym ninnau wedi edrych ar y ffigurau. Nawr mae'r canlyniadau wedi cyrraedd.

House sparrow perched on a roof

Beth ddywedodd eich canlyniadau wrthym?

Darllenwch y straeon y tu ôl i'r data.

A lady using a pair of binoculars in her garden

Aderyn y to yw rhif un eto!

Mae adar y to ar y brig am y 19eg flwyddyn yn olynol. Ond mae'n hanfodol ein bod yn parhau i gadw golwg ar adar y to gan fod llawer llai o gwmpas bellach. Mae'r boblogaeth wedi gostwng cymaint fel eu bod ar Restr Goch Adar y DU ar gyfer adar – byddai unrhyw ostyngiad pellach yn ddinistriol.

A single robin perched in a branch singing

Y ffeithiau: Gwylio Adar yr Ardd rhwng 1979 a 2022

Cynhaliwyd yr Arolwg Gwylio Adar cyntaf yn 1979 ac felly mae gennym bellach dros 40 mlynedd o ddata i'n helpu i ddeall sefyllfa adar yr ardd yn y DU. Mae'r tabl isod yn dangos y tueddiadau hirdymor ar gyfer rhai o'n hadar mwyaf cyfarwydd.

1-10 aderyn y to, titw tomos las, drudwen, adern du, robin goch, nico, titw mawr, pioden, ji-binc

*nid oes cymariaethau â 1979 ar gael

common cranes flying against a sunset

Beth sy'n digwydd ym myd natur?

Eisiau gwybod mwy am sut mae poblogaethau adar yn newid yn y DU? Mae'r adroddiad Cyflwr Natur yn archwiliad iechyd ar sefyllfa bywyd gwyllt y DU. Fe’i lluniwyd drwy ddefnyddio data bywyd gwyllt gan grŵp o 50 o sefydliadau cadwraeth. Cyhoeddwyd yr adroddiad diweddaraf yn 2019 a chanfuwyd bod 15% o'r 8,431 o rywogaethau a aseswyd bellach mewn perygl o ddiflannu. Gallwch weld sut mae adar ac anifeiliaid eraill yn ffynnu ledled y DU, yn ogystal ag edrych ar y pwysau sy'n wynebu bywyd gwyllt a'r ymdrechion sy'n cael eu gwneud i achub natur.

RSPB Forsinard Flows; view from visitor trail, including snow-capped Ben Griam, Highland, Scotland

Helpwch i brynu ac adfer tir hanfodol ar gyfer natur yn 2022

Mae'r DU wedi colli dros 38 miliwn o adar yn ystod y 50 mlynedd diwethaf ac yn sgil newid yn yr hinsawdd, gwyddom y bydd pethau'n gwaethygu. Dyna pam rydym wedi lansio apêl frys i helpu i brynu 75,000 hectar ychwanegol o dir ar gyfer natur yn ystod y 10 mlynedd nesaf. Tir fel mawnogydd, sy'n gynefin i’r gylfinir a’r cwtiad aur, a morfeydd heli, sydd o fudd i adar hirgoes gwych fel y cambig. Gallwch helpu drwy roi rhodd heddiw.